Рубрикалар

Тывада аарыг кижи саны катап 8 апарган

«Тываны долузу-биле дуг­лап шыдавас бис, тывалар бер­гедей бергеш, дөмей-ле чуртунче чанып кээр» — деп, чугаалап турганым олчаан болду. Апрель 13-те Москвадан Кызылче келген 79 кижиниң аразында ийи аарыг иешкилер келген. Оларның-биле чораан кижи бүрүзү база аарып болур, ынчангаш ук рейс-биле ужуп келген пассажирлерни, «ам база анализтер ду­жаап, өске улус-биле ужурашпайн, чаныңарда турар кижилерге багай байдал тургуспазы-биле оваарымчалыг болуңар, полиция-биле оларның бажыңнарын кезип тур бис» – деп, Чазак Баштыңы апрель 15-те журналистерге брифинг чарлааш, чугаалаан.

Ырбанда 6 аарыг кижиниң бирээзин Тоора-Хем суурда 10 реанимация оруннуг госпитальче кадыының аайы-биле шилчиткеш, чыттырган.

Брифинг үезинде Чазак Баш­тыңынче Москвадан Сергей Шой­гунуң дузалакчызы долгааш, Рос­сияның Камгалал сайыды Тываже 200 муң арын маскалары болгаш өске-даа камгалалга херек чүүлдерни боду саткаш, чонга дуза кылдыр чорутканын дамчыткан. 

«Тожуга балыктап келген кижи каш хонук иштинде 500 ажыг кижиниң холун тудуп четтигипкен, а 79 кижи ийи хонук иштинде чеже кижи-биле харылзажып турганын, бодап көрүңер, оваарымчалыг, чурумнуг болурун диледим. Бисте амгы үеде 6 (ИВЛ) апараттар бар, олар чокка аар аараан кижилерниң тынын камгалып алыры сезинчиг. Ам-даа 82-ни (ИВЛ) алыр деп оочурда манап турар бис. Сайыдывыс Москваже аппаратура алыр дээш, боду сайгарлыкчылап чораан соонда изоляцияда турар. Оон өске арга чок, боттарывыс холувус-биле шургуп ажылдавас болзувусса, хандырылга  айтырыгларын шиитпирээри нарын.  

Бо аарыгдан  чоннуң 10 хуузу  кога­рап турар деп статистика көргүзүп турар. Ам база катаптаайн, бисте аарып турар 8 кижи эмчилер хайгааралында. Эмчилер 28 хонук иштинде эмнелгеден үнмейн ажылдаар, оларга артык ажыл кылбайн көрүңер, аарып-аржывайн, камнаныңар, чонум!» — деп, Шолбан Кара-оол Тываның чурттакчыларынга кыйгырыг салган.

Саяна МОНГУШ. #Шын

Предыдущая запись
Вирус 15 хонук болгаш-ла, өскерлип турар
Следующая запись
Бо неделяның мөзү чок билдинмес «маадыры»
Меню