Рубрикалар

ТЫВАДА АМ БАЗА ЧАА РЕНТГЕН АППАРАДЫ КЕЛГЕН

Республиканың дугаары 1 эмнелгезинде амгы үеге дүүштүр кылган Philips Azurion 5 М20 деп ангиографтыг системаны, бөдүүнү-биле чугаалаарга, бедик технологияның чурагайлыг рентген аппарады болур эмчиниң дериг-херекселин салган.  Ону садып алыры-биле РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин Тывага кээп чораан үезинде, дугуржулгаларны чоруткан турган. Түңнелинде, 53,6 сая рубль өртектиг бо чаа дериг-херексел республика алгаш, Регионнуң хан-дамыр төвүнде  салган.

“Республиканың дугаары 1 эмнелгезинде эрги ангиограф бар-даа болза, бо чаа келген комплекстиң кылып шыдаар аргалары оон каш катап хөй, делгем болуп турар”- деп, диагностика болгаш эмнээшкинниң рентген таварыштыр кезиишкинниг аргалар салбырының эргелекчизи Росси Күжүгет демдеглээн.Чаа аппарат дамырларның эң-не бичии кезектерин кончуг тодазы-биле көргүзер болгаш шынарлыг шинчилелдер чорударынга эптиг арганы бээр. Оон аңгыда чаа рентген аппарадындан херелге таварыштырарының хемчээли эвээш боорда, тырттырган чуруунуң шынары бедик болуп турар.

Эмчиниң үстүнде адаанывыс албан черинде 2014 чылдың үндүрүлгези болур ангиограф  дүн-хүн чок 2016 чылдан тура ажылдап турар. Ол дериг-херекселге бир чылда 900 чедир процедураларны чорудуп турган. Мындыг, нормадан хөй ажылдаткан түңнелинде, бо-ла үрели бээр апарган. Ынчап баарга, аарыг улус чогуур эмчи дузазын алыры-биле, чурттан дашкаар чоруур ужурга таваржып турган. Ам байдал экижээн. Чаа аппаратка чединген.
Баштай чаа дериг-херекселди шын ажыглап билир кылдыр специалистерни өөредир. Ооң соонда, ону дораан ажыглалче киирер.

Бист.корр.

#Ангиограф #Мишустин #Минздрав_Тувы

https://minzdravtuva.ru/2022-02-24-003.html

Предыдущая запись
Ажаалга банкызы агар саннарны дуй шаап турар деп медээ меге
Следующая запись
ЧЕР УЧАСТОГУНУӉ ДОКУМЕНТИЗИН ДҮРГЕН КЫЛДЫРАР
Меню