Рубрикалар

Тывада часкы хову ажылдарынга белеткел эгелээн

Республикага 2020 чылда 14,8 муң тонна тараа, 25,5 муң тонна картофель база 3,2 муң тонна ногаа аймаан 41,5 муң га шөлге тарыыры планнаттынган.

Ооң 12,8 муң газынга тараа культураларын: 9,8 муң га шөлге аъш-чемге ажыглаар тарааны, 2,0 муң газынга мал чиир тараа­ны, 1,0 муң газынга үрезинге ажыглаар тараа­ны тарыыр. А 28,0 муң га шөлдү мал чиир культураларга аңгылаан.

Тарылга ажылдарын чорударынга 5,5 муң тонна үрезиннер херек. Ол дээрге 1,8 муң тонна тараа аймааның база 3,6 муң тонна мал чиир тараа үрезиннери-дир.

Республиканың чер ажылдыг 101 ажыл-агыйларынга ам-даа немей үрезин херек. Ынчангаш Красноярск, Алтай крайлар база Хакас Республиканың тараажыларындан 2,1 муң тонна үрезинни садып алыры-биле, 52,6 млн. рубль түңге керээлерни чарган. Амгы үеде үрезинни киир сөөр­түр ажылдар эгелээн.

2020 чылдың часкы хову ажылдарын организастаары-биле, үнүш ажыл-агыйын деткиир кылдыр 46,74 млн. рубльди тускайлаан. Ооң 12,11 млн. рублин (26 %) ажыл-агыйларже хувааган.

Таңды кожуунда хуу сайгар­лыкчы Санников М.А.-ның ажыл-агыйынга 118,5 тонна: 75 тонна тараа база 43,5 тонна мал чиир тарааның эки шынарлыг үрезинин садып алырынга 2.2 млн. рубльдиң деткимчезин көргүзер. Ооң 70 %-зу эгидилгелиг.

11 кожуундан 39 ажыл-агыйлар субсидияны алыр. Бай-Тайгадан – 2, Барыын-Хемчиктен – 3, Чөөн-Хемчиктен – 8, Сүт-Хөлден – 3, Чаа-Хөлден – 3, Улуг-Хемден – 6, Чеди-Хөлден – 1, Таңдыдан – 3, Каа-Хемден – 2, Бии-Хемден – 3, Кызыл кожуундан – 5 ажыл-агый.

Апрельдиң 10-га чедир 33,4 млн. рубль түңге (71,5 %) акшаландырыышкын кирген.

Республиканың чурттакчы чонунуң ногаа аймаанга хереглелин хандырар дизе, амгы үеде бар 0,3 муң га шөлдү, 3,1 муң га чедир улгаттырар херек.

Республиканың 124 көдээ суур­ларында 62800 өреге бар, олар­ның 63,3 хуузу огородту тарып турар. 963 км узун 349 арыктар, 789 кудуктар бар. Кудуктарның 743-ү ажылдап турар. Оон аңгыда, 22114 хол-биле базар кудуктар бары демдеглеттинген.

Көдээ ажыл-агый яамызы «Россельхоз­центр»-биле кады көдээниң чурттакчы чонунга тарадыр “борщ­ка херек” 10 кол ногаалар үрезиннерин чыып, хаптап эгелээн.

Оон аңгыда, ТР-ниң Күш-ажыл яамызының учедунда турар республикадан хөй ажы-төлдүг, чединмес, социал чедимче чок өг-бүлелерни “борщка херек ногаалар” үрезиннери-биле хандырарын ам-даа калбартыр деп шиитпир хүлээп алдынган.

Камнаттынган акша-хөреңги-биле 1340 өг-бүлеге ногааларның 1744 кезээн немей садып, ниитизи-биле 3084 өг-бүлени хаара тудар сорулга салдынган.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Россияда, даштыкы чурттарда-даа чурум шыңгыы
Следующая запись
Тожуда
Меню