Рубрикалар

Тывада мал бажы өзүп турар

Кыштаглаашкынны мал бажынга чидириг чок хүр-менди эрттиргеш, мал оолдаашкынының кампаниязын демниг организастаары-биле ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының тургусканы кылып чорудар хемчеглер планын езугаар шупту кожууннар демниг ажылдап турар.

2022 чылдың январь 1-ниң байдалы-биле алырга, республикада мал бажының саны өзүп турар:

— мыйыстыг бода мал 190,8 муң баш четкен. Ооң иштинде инектер — 79,9 муң баш (2020 чылга деңнээрге 3,1 хуу өскен).
— шээр мал 1254, 9 муң баш четкен (2020 чылга деңнээрге, 2,7 хуу өскен).
— чылгы – 91, 2 муң баш (2020 чылга деңнээрге, 1 хуу өскен)
— теве – 0,2 муң баш (2020 чылга деңнээрге, 4 хуу өскен)
— сарлык – 14, 9 муң баш (2020 чылга деңнээрге,8 хуу өскен)
— иви – 2,0 муң баш (2020 чылга деңнээрге, 1,8 хуу өскен).

Кышты хүр-менди ашканының демдээ

Көдээ ажыл-агыйлыглар бо-ла мал чеминиң чедишпезиниң дугайында чугаалажыр турган болза, бо чылын мал чеми артыкшылдыг болганы — кышты хүр-менди эрткениниң демдээ деп чугаалажып турар. Кайы-даа кожуунга кыш чүгээр эрткен болгаш, мал чеминче чарыгдал эвээш болганының чылдагааны ында.

Ниитизи-биле белеткээн 288,5 муң тонна сигенниң чүгле 75 хуузу азы 201,95 муң тоннаны ажыглаан. Курлавырда 86,55 тонна сиген ам-даа бар. Сула аймаандан 3,5 муң тоннаны чараан болза, артканы 0,8 тонна курлавырда бар.

Губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң курлавырында 5,5 муң тонна
мал чеми бар болуп турар.

Сакман ажылынче 497 кижини хаара тудар

Мал оолдаашкынының үезинде малчыннарга кыдыындан дуза чугула херек, ылаңгыя мал түлүктей бээрге. Ниитизи-биле 497 кижини сакман ажылынче түр када хаара тудар дээн. Ооң иштинде кожууннарда Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптер таварыштыр 42 кижини, малчыннарның дөргүл-төрелдери – 416, республиканың ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринден 119 студентини хаара тудар.

Бо чылын төрүүр шээр малдың саны 684,4 муң баш болза, 551,6 муң анай-хураганны камгалап алыры манаттынып турар. Бо хүннерде мал оолдаашкыны уламчылап турар. Амдыызында 129,7 муң анай-хураганны алган.

76,6 муң төрүүр инектиң бо хүнде 8718-зи төрүпкен.

Мал оолдаашкынының үезинде “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг”, “Чаа сорук” губернатор төлевилелдериниң киржикчилеринге кыдыындан дуза чугула хереглеттинип турар. Бо талазы-биле ажылды доктаамал кичээнгейге алырын кожуун, суму удуртукчуларынга дааскан. Чүгле мал оолдаашкынында эвес, кажаа-хораазының көржеңин аштаажырынга бюджет организацияларын мөөңнээрин дилеп турар.

Амгы үеде бода-даа, шээр-даа малдың чаш төлүнге чидириг чок дээрзин ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнадып турар.

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының парлалга албаны.

Предыдущая запись
Тыва оолдар маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган.
Следующая запись
 Российжи нефтепродуктулардан ойталааны өртектер өзеринге чедирген
Меню