Рубрикалар

ТЫВАДА – ОМИКРОН

Индияга шажын-чүдүлге аян-чоруу кылып чорааш чанып келген Тываның чурттакчыларының аразындан ийи кижи халдавырлыг аарыг “омикрондан” аарааны Иркутск хоорайда чума аарыгга удур Сибирниң болгаш Ыраккы чөөн чүктүң эртем-шинчилел институдунуң лабораториязынга бадыткаттынган.
Бо таварылга-биле холбаштыр оперативтиг штабтың чөвүлел хуралын Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг эрттирген. Covid-19 аарыгның кончуг дүрген калбарып тараар хевири деп санадып турар “омикрондан” аараан баштайгы кижилер илереттинген болганда, аңаа удур камгалалдың шыңгыы хемчеглерин республикага ап чорудар даалганы Тываның Баштыңы чогуур органнарга берген.
Call-төптерниң ажылын улам күштелдирер, республиканың кадык камгалалының амбулаторлуг звенозун ам-даа быжыглаар, медицинаның дүрген дузаның бригадаларының санын көвүдедир, эмнелгелерге эм-таңны болгаш дериг-херекселдерни четчир кылдыр курлавырлаар дээш өске-даа хемчеглерни баш бурунгаар ап чорудар. Халдавырлыг аарыгдан чурттакчы чонну камгалаарының коллективтиг хемчеглерин ам-даа шыңгыырадыр.

Индияга шажын-чүдүлге аян-чоруу кылып чорааш, “омикрондан” аараан кижилерни Хөй угланыышкынныг ажыл-чорудулгалыг медицина төвүнде эмнеп турар. Оларның кадыының байдалы чүгээр.
Covid-19 аарыгның кандыг-даа хевирлеринден камгаланырының эң дээштиг хевири — вакцинация.

«Омикрондан» «Гам-Ковид-Вак» вакцина эки камгалап болур. Тарылганы албан эрттирип алырын республиканың чурттакчыларынга эмчилер саналдап турар.

Шаңгыр-оол МОҢГУШ.

Предыдущая запись
АРГА-ДУРЖУЛГАЛЫГ УДУРТУКЧУ
Следующая запись
ТЫВАДАН БАШКЫНЫҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ
Меню