Рубрикалар

Тывада туберкулёзка удур ай чарлаттынган

Март ай Тывада өкпе аарыынга удур демисел айы кылдыр эртип турар. Март 24-те бүгү делегейге туберкулез аарыынга удур демисел хүнүнге тураскааткан хемчеглерни эмнелге ажылдакчылары планнап кылган. Республикада туберкулёз аарыы ам-даа нарын байдалда артып турар дээрзин сагындырып каары чугула. Девискээр аайы-биле алырга, бо аарыг талазы-биле Тывада көргүзүглер 2021 чылда ортумаа-биле россия чергелиг көргүзүглерден 3,7 катап, СФО-да деңнелден 2 катап бедик болуп турар. Ынчангаш туберкулёз аарыы-биле демиселче чугула кичээнгейни угландырары негеттинип турар.

Аарыгны өөскүтпес талазы-биле эге дээрезинде илередип алырынга болгаш түңнелдиг эмнээшкинни чедип алырынга, үе-шаанда ФГ шинчилгени албан чорудары чугула. Шак ындыг шинчилгелерни хамаатылар боттарының быжыглаттырган поликлиникаларынга эртип ап болур. Республика девискээринде көжүп чоруур ФГ база доктаамал ажылдап турар.

Кызыл хоорайның чурттакчыларын болгаш ооң аалчыларын март 24, 28 хүннеринде Арбатка болгаш хемниң солагай талаккы дачаларының девискээринге өкпе аарыынга удур чарлаттынган акцияга киржип, көжүп чоруур ФГ-ни эртип, шинчидип, бодунуң кадыының байдалын хынадып алырынче эмчилер кыйгырып турар.

#Неттуберкулезу #Март_месяцборьбыстуберкулезом #Минздрав_Тувы

Предыдущая запись
Тывада  эпидбайдал оожургай берген-даа болза, камнаныры артык эвес
Следующая запись
 САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ЧИИГЕЛДЕЛИГ ЧЭЭЛИ
Меню