Рубрикалар

ТЫВАДАН БАШКЫНЫҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Орус болгаш төрээн дылдарны башкылаарының методиктиг аргаларын көргүзер талазы-биле башкыларның чурттар аразында мастер-класстарның конкурузун Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Россияның улус ажыл-агыйының болгаш күрүне албанының академиязының өөредилге айтырыгларының талазы-биле эртем-шинчилел төвү биле Төрээн дылдар башкыларының ассоциациязы 2021 чылда организастап эрттиргеннер. Башкылар туда болгаш интернет дачыштыр ырактан киржириниң байдалынга конкурс эрткен. Ооң кол сорулгазы – төрээн дылдарны болгаш орус дылды башкылаарының чаа чедиишкинниг методиктиг аргаларын көргүзери. “Теориятиктиг дискуссиялар: школа өөредилгезинде этнокультурлуг угланыышкыннар” темага эртем-практиктиг конференция база конкурс үезинде болган.
2021 чылдың декабрь айда түңнел этапче Россияның болгаш Хамаарышпас күрүнелер эвилелиниң школаларындан төрээн дылдарның болгаш орус дылдың дөртен башкылары шылгарап кирген. Оларның аразында Кызыл кожууннуң Черби школазының орус дыл болгаш литература башкызы Шеңне Сандый “Чаартыкчы чогаадыкчы башкы” деп номинацияга тиилеп үнген. Россия болгаш СНГ чергелиг конкурска улуг тиилелгези дээш Шеңне Викторовнага республиканың башкылары изиг байырны чедирип турарлар. Ооң тиилелгези — Тываның башкыларының ханы билииниң, бедик мергежилдииниң база бир херечизи.
Орус болгаш төрээн дылдарны башкылаарының методиктиг аргаларын көргүзер талазы-биле башкыларның чурттар аразында мастер-класстар конкурузун 2019 чылдан бээр эрттирип келген. Эрткен чылын конкурска Белоруссия, Донецк, Луганск, Казахстан, Турции, Ирак болгаш Азербайджандан ниитизи-биле 519 башкылар киришкен.

Шаңгыр-оол МОҢГУШ.

Предыдущая запись
ТЫВАДА – ОМИКРОН
Следующая запись
ТОЖУ ЧОНУНУҢ ЭРГЕ-АЖЫЫ ДЭЭШ
Меню