Рубрикалар

ТЫВАДАН БЕШ БАШКЫ ШУУЛГАНГА КИРЖИР

📢2021 чылдың октябрь 9-10 хүннеринде Москва хоорайга Бүгү-россия чергелиг класс башкыларының шуулганы бир дугаар болуп эртер. Аңаа Россияның шупту регионнарындан күзелдиг класс башкылары киржип болур. Киржир билдириишкинни онлайн хевирге киирер. Ынчалза-даа ук шуулганга киржир эргени конкурс эрткеш, алыр турган. Амгы үеде шилилге адакталган.

Ниитизи-биле 21 345 чагыглар чуртуң аңгы-аңгы булуңнарындан кирген. Оларның аразындан 85 региондан болгаш Байконур хоорайдан 1000 башкы шилиттинген. Шуулганның киржикчилериниң аразында эң-не улуг назылыы – 71, а эң аныяа – 20 харлыг башкылар болган. Кадыының байдалы-биле онзагай уруглар-биле ажылдап турар специалистер, кадет корпустарда класс башкылары, кижизидилге ажылының чөвүлекчилери, административтиг болгаш педагогиктиг ажылдарны кылып чорудуп турар башкылар шуулганга киржир дээш манап турар.

Ук шуулганны организастап эгелээш, социал четкилерде ажыдып каан бөлүктерде 8000 ажыг класс башкылары киржип, бот-боттары аразында дуржулгазын солчуп эгелээн.

Шуулган болуп турар үеде «Россия – мээң төөгүм», «Узун чапсар», «Билиг», «Россия – аргалар чурту» дээш оон-даа өске солун болгаш ажыктыг төлевилелдерниң ярмарказы база болур. Чижээлээрге, «Россия – мээң төөгүм» деп төөгүлүг паркче кирер эргени шуулганның шупту киржикчилери алыр дээн ышкаш оон-даа өске хөй-хөй солун хемчеглер башкыларны манап турар.

Чуртка бир дугаар солун болгаш ажыктыг хемчег дугайында Тываның өөредилге сайзырадыр болгаш билиг бедидер институдунуң проректору Олеся Сергеевна чугаалады:

— Бо шуулганга киржири-биле Тывадан ниитизи-биле 446 класс башкызы онлайн хевирге анкета долдуруп, чагыг киирген. Оларның аразындан 5 башкы Москвага болур шуулганга киржир эргени ап, конкурсту эрте берген. Бүгү Россиядан 1000 башкы киржир шуулганга Тывадан 5 кижи конкурсту эрте берген дээрге, дыка эки көргүзүг-дүр. Ылаңгыя аай-дедир орук өртээ, чурттаар, чемненир чер дээн ышкаш чарыгдалдарны шуулганның организакчылары хандырар. Шуулганның киржикчилеринге институттуң өмүнээзинден байырывысты чедирип тур бис.

📢ШУУЛГАНГА КИРЖИР БАШКЫЛАР

Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы ортумак школазында 1 дугаар категорияның эге класстар башкызы Владлена Иргит. Ол өөредилге шугумунда ниитизи-биле 10 чыл стажтыг.

Кызыл хоорайның 11 дугаар школазының директору Екатерина Китайкина. Екатерина Анатольевна 2021 чылда Тывага «Чылдың башкызы – 2021» тиилекчи бооп, Москвага Тываны төлээлээн. Ук шуулганга киржир эргени, ол конкурска киришпейн, дорт алыр аргалыг болган.

Ак-Довурак хоорайның 3 дугаар школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы Ай-Суу Күжүгет. Ол школага 15 чыл дургузунда ажылдаан.

Кызыл кожууннуң төвү Каа-Хемниң 1 дугаар школазының директору, 2018-2019 өөредилге чылында Тывага «Чылдың башкызы» атка төлептиг болган Илья Павлов Москвага болур шуулганга киржир шилилгени эрте берген.

Кызыл хоорайның М.А.Бухтуев аттыг 1 дугаар школазының математика болгаш информатика башкызы Чодураа Ондар 2018 чылда Тываның күрүне университедин дооскан. Ооң башкы стажы чаа-ла 3 чыл. Ынчалза-даа шуулганга киржир эргени ол төлептии-биле чаалап алган.

Шилилгени эрте берген аас-кежиктиг бо башкыларга ажыл-ижинге чогаадыкчы чедиишкиннерни күзедивис. Өөренип алган билиглери уруглар-биле ажылдаарынга бурунгаар улуг идиг болуп, эки үре-түңнелди эккээр-ле болзунам!

Айдың ОНДАР.

#Классбашкыларыныңшуулганы #Өөредилге #Конкурс #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛДЕР КАНЧААР БОТТАНЫП ТУРАРЫЛ?
Следующая запись
БАШКЫЛАР ОКТЯБРЬ АЙДА ЭДЕ САНААН ШАЛЫҢЫН АЛЫР
Меню