Рубрикалар

«Тываджазбэндиниң» мөгейикчилери немешкен

Февраль 6-да Тывкүр­фи­лар­монияга «Анаа-ла Джаз!..» деп концерт болуп эрткен. «ТываДжазБэнд» кезээде дег көрүкчүлерни чамдык черлерге тыныжын үзүктелдир, чамдыкта магадаашкын, кайгаашкынче киир ойнааннар. Классиктиг болгаш джаз дыңнакчыларының, көрүкчүлериниң саны бичиилеп-даа бол, турум немежип орары хөгжүмчүлерге база улуг идигни берип, сеткилинден ойнаарынче кыйгырып турар.

Джазчылар хүнден хүнче ойнаар шинээн бедидип, бир ай бурунгаар турган боттарындан ушчок ажыр ойнап, боттарының уран чаяанының күштүг тевииниң үезинде келгеннер. Сураглыг джазчы «Сан-Ра Аркестраның» ойнакчыларындан үрер хөгжүмчү мергежилиниң чажыттарын өөре­нип ап турган оолдар бар. Ындыг өндүр хөгжүмчүлерден алган дуржулганы кандыг-даа акша-мөңгүн-биле солуп шыдавас. А аныяктар Наиль Салчак (токтуг гитара), трубачылар Түмен Шыы­рап, Начын Саая олар бэндиге чаа тынышты берип эгелээн деп болур.

Март айда филармонияга АКШ-тан джаз «сылдыстары» аалдап кээп болур болгаш бистиң оркестрантыларывыс харыы аалдаашкынны Америка дипче кылып болурунуң аргазы бар апарган.

Концерт филармонияның кон­церт­териниң доктаамал кө­рүкчүзү Владимир Гринев­скийниң үргүлчү «бисче» дилээри «Полиция участогу» деп улуг композиция-биле доозулган. Көрүкчүлер үнүп тараарынче далашпас, аразында классиктиг хөгжүм дугайында чугаалажып, үрде көрүшпээн төрелдер дег болган.

Бистиң корр.

Орлаана Самданның фото-чуруу.

Предыдущая запись
Медицина: оккур хөгжүлдениң эргининде
Следующая запись
Күштүг эрлер барнаул баар
Меню