Рубрикалар

Тывага 22 дээди эртемниг аныяк офицерлер ажылдап эгелээр

Бүгү Россияда дыштаныр хүн кылдыр доктаадып кагбаан-даа болза, күрүне деңнелдиг байырлал кылдыр демдеглеп турар Россия Федерациязының күрүне тугунуң хүнүнде Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Товарищтайович Ховалыг эрге-хоойлу болгаш шериг өөредилге черлерин бо чылын доозуп, Тывага ажылдаары-биле чедип келген аныяк офицерлер-биле чазак бажыңынга бөгүн ужурашкан.

— Эрге-хоойлу органнарынга чылдың-на чаа күштер немежип,амгы үениң эң мурнуку эртем-билиин чедип алган, шыырак белеткелди эрткен, чедип алган мергежилинге арга-шинээн амыдыралга боттандырарынга белен аныяк профессионал офицерлер кээп турар.

Бо чылын бистиң республикавысче Хамааты камгалал болгаш онза-
байдалдар яамызының, Иштики херектер яамызының, Эдип-чазаар
федералдыг албанның, Федералдыг айыыл чок албанының Кызыгаар
эргелелиниң болгаш өске-даа шериг-өөредилге черлериниң 22 доозукчулары чедип келген. Олар-биле эрге-хоойлу болгаш шериг дээди өөредилге черлериниң доозукчулары-биле чаңчыл болган ужуражылгага ужураштым.

Бистиң республикавыска аныяк специалистерниң белен эвес профессионал ажыл-херээ эгелээр.

Чаа келген аныяктар мурнунга эрге-хоойлу органнарының шылгараан
ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын база тывыстывыс.

Чаа келген аныяк офицерлер оларның аразынга туружун тып, арга-
дуржулгалыг дагдыныкчыларның дузазы-биле ажыл-албанын чедиишкинниг эгелеп, республиканың ажыл-амыдыралынга идепкейлиг киржир деп бүзүрээр мен — деп аныяк офицерлер-биле ужуражылга үезинде республиканың удуртукчузу Владислав Ховалыг демдеглээн.

Предыдущая запись
АВГУСТ 22-КҮРҮНЕ ТУГУНУҢ ХҮНҮ
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ ЭҢ УЛУГ БОЛГАШ КОЛ ХҮРЭЭЗИНИҢ ТУДУУ АДАКТАЛГАН
Меню