Рубрикалар

Тывага 232 чаа ажылчын олуттар тургустунар

2022 чылда Тыва Республиканың Чазаа републиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң амы-хууда программазының төлевилелдериниң боттанылгазынга барык чартык миллиард рубль хире хууда инвестицияларны киириштирер деп турар. Янзы-бүрү деңнелдиң бюджеттеринден субсидиялар-биле кады акша-хөреңги салыышкыннарының ниити хемчээли 1,5 млрд рубль ажа бээр. Программаның боттанылгазының планнарын ТР-ниң Экономиктиг хөгжүлде яамызы чазакка саналдап киирген.

Бо чылын сүт-бараан фермаларын тудары болгаш чаартыры, чылда 260 тонна күчүлүг черлик кат-чимис болбаазырадыр комплексти дериири база чурттакчы чондан черлик кат-чимисти хүлээп алыр черни ажыдары көрдүнүп турар.

«Чедер» санаторий-курорт комплекизиниң тудуу уламчылап турар. Объектилерниң дужаалдазын бодай аарак ону ажылдадып эгелээр деп планнап турар. Бо чылын безин 70 хире дыштаныкчыларны комплекс хүлээп алыр аргалыг. Ниитизи-биле 250 кижини ол хүлээп алыр шинектиг болур.

Дагдан хаактап бадар «Тайга» комплекизин база ажыглалга кииреринге белеткенип турар. Бедиктерже көдүрлүп үнер деригни садып алган, автомобильдер тургузар шөлдерни чаагайжыткан. Дериг-херекселдер хөлезилээр черни, столоваяны тудар. Ол объектилерниң бирги ээлчээн бо чылын ажыдары көрдүнген.
Чуртталга оран-савазының тудуунда база улуг хемчээлдиг ажылдар бар. 2022 чылдан тура чуртталга оран-савазының тудуунуң беш төлевилелинге ажылдар эгелээр. Хөй аал чурттаар 126 бажың, кайызы-даа тус-тузунда 150 оруннуг ийи эмнелге төвү, 12 уруглар садтары болгаш школалар, үш спортчу дериг, ийи культура-хөглээшкин төвү туттунар. 576,18 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг чуртталга тудуун ажыглалга киирер. 24 муң кижи моон квартираларны алыр.

Программаның төлевилелдерин боттандырып турда, 232 чаа ажылчын турушту тургузар. Программаның сорулгалары болза, 2024 чылга чедир республиканың чурттакчы чонунуң ортузунда ядыы-түремик чоруктуң деңнелин 34,1 хуу турганындан 23,5 хуу чедир чавызадыры болур.

А. ХЕРТЕК очулдурган.

Предыдущая запись
Кызылдың чаа микрорайоннарын электри четкилеринге кожар
Следующая запись
Чаа материалды манаңар
Меню