Рубрикалар

Тывага туризмни сайзырадыр

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО: Губернаторлар бо ажылдың мурнуку шугумунда турарлар
Россияның Чазааның оралакчы даргазы Дмит­рий Чернышенконуң киржилгези-биле Координация төвүнге «Туризм.РФ» корпорация чурттуң алды регионунуң – Астрахань, Вологда, Мурманск, Нижегородск областарының, Пермь крайның губернаторлары-биле база Тыва Республиканың Баштыңы-биле туризм инфраструтуразын кады сайзырадырының дугайында дугуржулгага ат салган. Субъектилерге төлевилелдиң боттанылгазы «Туризм болгаш хүндүлээриниң үлетпүрү» национал төлевилелдиң иштинге болур.
«Туризм.РФ» корпорацияның чиңгине директору Сергей Суха­нов болгаш регионнарның удуртукчулары – Тыва Республи­ка­ның Баштыңы Владислав Ховалыг, Астрахань облазының губернатору Игорь Бабушкин, Вологда облазының губернатору Олег Кувшинников, Мурманск облазының губернатору Андрей Чибис, Пермь крайның губернатору Дмитрий Манохин ба­за Нижегородск облазының гу­бернатору Глеб Никитин олар документиге ат салганнар.
Дмитрий Чернышенко ал­ды регион бүрүзүнүң байлак куль­турлуг болгаш төөгүлүг сал­галын демдеглеп, российжи туристиң барып болгу дег уг­ланыышкыннарының бойдус чурумалдыын база бот-тус­кай­лаң­ныын айыткан.
«Субъектилер туристерге сорунзалыг черлер болур, эрткен чылын олар 7 сая ажыг кижини хүлээп алган. «Туризм.РФ» кор­по­рация-биле кады ат салып ту­ра, олар арга-шинектерниң чаа арынын ажыдып турарлар. Санаашкыннарга дүүштүр алырга, кады ажылдажылга туристерниң агымын 2-3 катап көвүдедир. Турисчи инфраструктураны тургузарын дүргедедирин Президент биске дааскан. Губернаторлар бо ажылдың мурнуку шугумунда турарлар. Күрүне оларны деткип турар болгаш моон-даа соңгаар деткиир. «Туризм болгаш хүндүлээриниң үлетпүрү» национал төлевилелче кирип турар бүгү төлевилелдерниң чиигелделиг чээлилериниң акшаландырыышкыны уламчы­лаар. Оон аңгыда, РФ-тиң Чазаа деткимчениң немелде хемчеглерин ажылдап кылган” деп, Дмит­рий Чернышенко чугаалаан.
5 чылдың дургузунда аалчылар бажыңнарының ээлеринге, а ол ышкаш турисчи объектилерни тудуп база оларны хөлезилеп турар кижилерге немелде өртекке үндүрүгнүң ставказы тик болур дээрзин Чазак шиитпирлээн.
«Бис туризмниң дыка хөй хевирлерин саналдап болур бис – этнографтыг, аңныыр-балыктаашкынныг, эмнээшкин-кадыкшыдылга. Тывада бүгү делегейниң хүлээп көргени Азияның төвү турар. Чурттуң Президентизи Владимир Владимирович Путин катаптаттынмас бойдус-чурумалдыг оруктап чоруп турганын бүдүн делегей билир. Кызыгаар чоогунда Тыва Моолче база Кыдатче кайганып көөр көзенек болур» деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чугаалаан.
Оон аңгыда, ол Тывада 20 хире турисчи инвестиция төлеви­лелдерин хевирлеп тургускан деп немээн. Оон туржук, чаа экономиктиг боттуг чүүлдерниң байдалдарында Моол болгаш Кыдат-биле садыг-турисчи харылзаалар улам хөгжүүр.
Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Күрүнениң деткимчези идиг болган
Следующая запись
Шактарны деңнеп алыры тоң чугула
Меню