Рубрикалар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң күзээшкини

Кайгамчык ыдыктыг, буянныг үүле кылып, ачы-дуза чедирерге 100 муң катап эглип келир Сака Дава-Ыдыктыг Бурган айының бирги хүнү-биле силер бүгүдеге байырымны чедирип тур мен, чонум! Бо чылын май айның 23-тен эгелээш, июнь 21-ге чедир уламчылаар. Чонувус бо айның ханы утказын үнелеп, өг-бүлези-биле, кожуун-суур­лары-биле сагып эгелээни дыка эки деп санап турар мен.

Ыдыктыг Бурган айында кижи бүрүзү арага-дары ижеринден шуут ойталап, чыдыг чашпан болгаш таакпы тыртпас, эът аймаа чивес, хан-чин төкпес, амылыгларның амы-тынынга четпес, аас-дыл былаажып, багай сөс сөглевес, багай бодалдар бодавас, утка чок хөглээшкин кылбас дээш ниитизи-биле он кара үүлени кылбазы чугула.

Чон аразында бо Ыдыктыг Бурган айының дугайында, чүге Будда Шакьямуни Башкы бодунуң төрүттүнгенин, Бурган байдалы четкенин болгаш паринирванаже чорупканын албан-биле бо айда шилип алганын, ооң төөгүзүн болгаш канчаар сагып чоруурунуң дугайында тайылбыр ажылдарын лама башкыларывыс нептереңгейи-биле кылып чоргузуп турар. Бо ай дургузунда сагыш-сеткил арыглаашкынын кылып, өгбелеривистен дамчып келген чүдүлгевисти хандыр өөренип, хөй-ле эки чүүлдерни бодап, оларны кылырын чедип алыылыңар.

Хамчык аарыы-биле кады туржуп турар болганывыста, Ыдыктыг Бурган айында бот-боттарывыска дузадан кадып, берге байдалда келген чонувусче ээ көрнүп, камгалажып-карактажып, кызып бажыңнарга олуруп көрээлиңер, чонум. Аарыгның канчаар дүрген тарап турарын, ооң кайы хире айыылдыын эки угаап көрээлиңер.

Бо айда бүгү делегейниң буддистери боттарының мурнунга 100 муң катап судурлар номчуп, хөй тейлээшкиннер кылыр дээш, оон-даа өске чаа сорулгаларны салып алгаш, ону база албан чедип ап чоруур. Бажыңнарга анаа олурбайн, судурлардан өөренип, билирлерин катаптап, тейлээшкиннерни долузу-биле кылыр болза, сагыш-сеткилге оожургал болгаш буян-кежик ажылдап алыр арга тургустунуп кээр деп бодап тур мен. Ынчангаш, Бурганның Ыдыктыг айында буянныг үүле-херектер көвүдеп, Тывавыстан аарыг-аржык дүрген ырап, бүгү-ле амылыг амытаннарга камгалалды, тайбыңны болгаш кол-ла чүве – кадыкшылды күзеп тур мен!

#Шын

Предыдущая запись
Тыва Республиканыӊ Камбы-ламазы Джамбел Лодой башкыныӊ «Ыдык-ай» таварыштыр байыр чедириишкини
Следующая запись
Эмчилерге май төлевирлерин хыналдада алган
Меню