Рубрикалар

ТЫВАНЫ ТУРИЗМ-БИЛЕ ХӨГЖҮДЕР

Тыва Республиканың Баштыңының аппарат хуралынга 2021 чылда туризмни 3 угланыышкынга сайзырадырының кол сорулгаларын тодараткан:
— эптиг турисчи байдалдарны тургузары;
— чоннуң чаагай байдалын, ажылга хаа­ра тударын болгаш орулгазын бедидер;
— Республиканың турисчи күш-шыда­лын шимчедир.
Үстүнде айыттынган угланыышкыннарны боттандырар сорулга-биле эрге-чагырганың күүсекчи органнарының бол­гаш республиканың муниципал тур­гу­зугларының удуртукчуларынга дараазында кол хемчеглерни боттандырары чугула:
— «Туризм болгаш хүндүлээчел чоруктуң үлетпүрү» национал төлевилелдиң кызыгаарынга туризм сайзырадырынга регионалдыг төлевилелди тургузар;
— таарыштыр тургузарының коллективтиг аргаларының бөлүк­тээшкинин хандырар;
— турисчи маршруттарның сертификадын кылыр;
— турисчи эжиндириишкин демдек­териниң санын көвүдедир;
— орук кыдыында сервистиң байдалдарын экижидер;
— аржааннар девискээринге дыштанырынга таарымчалыг байдалдарны тургузары;
— муниципалдар аразынга турларны организастаары болгаш эрттирери;
— туризм болгаш хүндүлээчел чорук үлетпүрүнге кадрларны белеткээри;
— пресс-турларны организас­таар болгаш эрттирер.
2021 чылдың сорулгаларын боттандырар түңнелдер-биле алырга, туризм ажыл-агыйындан төлевирлиг дузаның хемчээли 10 хуу; туризм ажыл-агыйындан үндүрүг орулгазының хемчээли 10 хуу; ниити туризм агымы 7 хуу өзерин манап турар.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
Губернатор төлевилелдери чонга езулуг дуза болуп турар
Следующая запись
Изиг күзелдиг херээжен чонувус
Меню