Рубрикалар

ТЫВАЖЕ ЧАЛААН

Ноябрь 11-де Москва хоорайга Россияның Даштыкы херектер яамызынга Енисей Сибириниң бойдус байлааның дугайында шуулган болган.

Делегейниң 50 ажыг чурттарындан келген дипломаттар болгаш бизнес-меннерге Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бойдус шиңгээдири-биле холбашкан инвестиция төлевилелдерин таныштырган.

Россияның даштыкы херектер сайыды Сергей Лавров Тыва дугайында Россияның чер адаанда «шыгжамырлыг» регионннарының бирээзи деп чугаалаан. Транспорт аргыжылгазы, энергетика инфраструктуразы бер-ге-даа болза, казымал байлак тывыжының улуг төлевилелдерин, ылаң-гыя даштыкы чурттарның компаниялары боттандырып турар.

Кыдаттың «ZiJin» компаниязы 2015 чылдан бээр коргулчун биле ак-де-мирни казып ап турар. Россия-кыдат төлевилелдерниң аразындан ону эң чедиишкинниг деп санаан. Швед Auriant Mining компания республи-каның Тардан деп черде алдын тывар фабриканы тургускан, олар ам Сибирьде мөөң алдын чыдынныг Кара-Белдир деп черге барып ажыл-даар. Республикага алдын тывыжы 2–2,5 катап көвүдээр.

«ЕвразХолдинг» компания Межегейде хөмүр-даш казып турар. 2020 чылда «Интергео» деп компания Тожунуң Ак-Суг деп черде даг-байлак-шыдар улуг компанияны тудуп эгелээн. Тантал, ниобий, литий деп бүдү-мүлдерни мөөңү-биле шиңгээдип эгелээринге белен.

Тывада арга-арыгның курлавыры 1 млрд куб метр ажып турар, ынчан-гаш арга-ыяш болбаазырадыр угланыышкынныг инвестициялар келир үеде кедилиг болур. Арга-ыяш үлептүрүн сайзырадыр талазы-биле төлевилелдерни республика чада аайы-биле ажылдап кылгаш, боттан-дырып турар. Ооң иштинде ыяшты болбаазыраткаш, экспортче үндүрер угланыышкынныг бүдүрүлгелер база бар.

Федералдыг чазак Тывада инвестиция киириштирер талазы-биле ки-чээнгей салыптар, сонуурганчыг чүүлдери бар дээрзин Владислав Хо-валыг чугаалаан. Москва республикага хемчеглерни организастап эрт-тирип бээринден аңгыда, бизнеске таарымчалыг байдал тургузар дыка хөй инфраструктурлуг төлевилелдерни федералдыг бюджеттен кады акшаландырып, дузалажып турар.

Тываның шалыпкын хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын РФ-тиң Чазаа албан-биле бадылап каан.

Тыва, Моол, Кыдат аразынга демир-орук, автомобиль, авиация оруу – транспорт коридорун тургузар талазы-биле ажыл чоруп турар. Азия чурттары-биле Енисей Сибириниң транспорт четкизин кожар дээш, «Хандагайтыда» каайлы терминалын тургузуп турар. Ол экономиканың тускай зоназы кылдыр ажылдаар. Азия-Оожум океан регионнарының аразынга авиа-аргыжылга чорудары-биле, Тываның аэропортун 2024 чылда ажыдар деп турар.

Сергей Лавров Тывага боду кээп турган болгаш, туризм сайзырадыр аргалар барын онзалап чугаалаан. Бүгү делегейниң өнчүзү — «Убсунур ыйгылаажы», «Чиңгис-Хаан оруу», скифтер алдыны, хөөмей-сыгыт бол-гаш төөгү-культураның өске-даа тураскаалдары – чараш чурумалдыг онзагай черлер хөй. Енисей Сибириниң өске черлеринге бодаарга, Тыва, делегейже орукту чаа-ла ажыдып турар. Таныштырылганың экспози-циязында регион дугайында чүгле кезик чамдыын көргүскен болганда, Тываны чаңгыс катап көрүп алганы дээре» дээш, республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг шуулганның киржикчилерин Тываже чалаан.

Тываның Чазааның парлалга албаныныӊ медээзин Р.Демчик очулдурган

Предыдущая запись
АЖЫЛЧЫН УЖУРАЖЫЛГА
Следующая запись
ТЫВА ДЫЛ ИНСПЕКТОРУ
Меню