Рубрикалар

УДАВАС ЫШТАН АДЫРЛЫР

Тывага газчыдылга каш-ла ай дургузунда күзелдерден чедип ап болур сорулгаже шилчий берген. Ол дээрге Тываның Баштыңының түр үеде албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның “Газпромнуң” баштаар чериниң даргазы болгаш директорлар чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Алексей Борисович Миллер биле болгаш регионнар аразының “Газпромунуң” чиңгине директору Сергей Владимирович Густов-биле ужурашканының түңнели болган.

“Бо айтырыгга шыңгыы хамаарылгалыг болуп, эчизинге чедирер бодалдыг мен. Чазактың газчыдылгаже угла­ныышкынныг ажылын күштелдиреринге, ылаңгыя Тываның бо талазы-биле дуржулгазы барык чок болганда, газчыдылга талазы-биле эксперт Александр Пащенкону углап-баштап бээри-биле чалап эккелдим. Ол нефть, газ адырында 12 чыл дуржулгалыг, ооң иштинде “Газпромда” 5 чыл ажылдап турар. Ол нефть болгаш газ адырында инвестициялыг төлевирлер боттандырар талазы-биле эксперт, Россияның кол каттыжыышкыннарынга болгаш даштыкы улуг компанияларга консультацияны берип турар” – деп, Владислав Ховалыг социал четкиде арнында демдеглээн.

Ол нефтегаз талазы-биле тускай дээди эртемниг, ийи дугаар эртеми даштыкы саарылга талазы-биле. Мындыг мергежилдиг кижи-биле “Регионнар аразында Газпром” социал газчыдылга программазынче Тываның кире бээринге идегел бар.

Александр Пащенко Тывада келгеш келир үеде кандыг кедилиг аргалар барын тодарадып, неделя хире ажылдап турар.

“Вячеслав Товарищтайович меңээ бүзүреп турар. Тываның бойдузунуң берге айтырыглары дээш ол сагыш човап турар. Хоралыг бүдүмелдерниң аңгыланып үнүп турарындан аарыг-аржык көвүдеп турар. Ынчангаш республиканы газчыдары-биле төлевилелди кады ажылдап кылып турар бис. Баштай Кызыл хоорайны микрорайон аайы-биле газчыдары планнаттынган. Бо төлевилелди Алексей Миллерге болгаш Сергей Густовка таныштырган. Ооң түңнелинде шак бо төлевилелди чүүлдүгзүнүп көргеш, деткээн. Амгы үеде президентиге көргүзери-биле айтырыг­ларны чедир ажылдап кылып турар. Социал газчыдылга программазынче Тыва база өске регионнар-биле кады доктаамал кирген” – деп, Александр Пащенко чугаалаан.

Кызыл хоорайның хууда котельнаяларын газ-биле ажылдаар кылдыр шилчидептер болза, кышкы үеде хоорайның ышталыры чүгээртеп, чурттакчы чоннуң-даа кадыынга салдары эки болур деп санап турар. Кышкы үеде ыш-биле кижиниң кадыынга хоралыг бүдүмелдерниң 10 хуузун Кызылдың Чылыг-электри төвү, арткан хуузун хууда котельнаялар ылгап үндүрүп турар. Бо берге айтырыгны шиитпирлээрде чаңгыс азы элээн каш газ-биле ажылдаар станцияларны тургузар апаар. Станциядан бүгү-ле газ-биле хандыртынып турар черлерже газ чоруп турар болур. Улаштыр чуртталга бажыңнарынга база газ-биле ажылдаар котелдарны тургузарын планнап турар.

Чыжыргана СААЯ.

Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруу.

#Тываныңчазаа #Газчыдылга #Газпром #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭЛЧЕГЛИГ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ТОЖУДА
Следующая запись
АК-СУГ, «АЙ-КЫС» БИЛЕ «СҮБЕДЕЙ» БОЛГАШ КАДРЛАР АЙТЫРЫЫ
Меню