Рубрикалар

УДУР-ДЕДИР ХАРЫЛЗААНЫ КҮШТЕЛДИРЕР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилер дамчыштыр «Социал керээ» программазының документ дужаалдазының база акшаландырыышкынының талазы-биле хомудалдар кирип турарын бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан.

– «Социал керээ» программаның киржикчилери болгаш чурттакчы чон-биле шынарлыг болгаш сырый харылзааны организастаары эргежок чугула.

Бир эвес чаартылгалар болгаш ажылда бергедээшкиннер бар болза, программаның киржикчилеринге дарый дыңнадып медеглеңер. Дорт удур-дедир харылзаа чогу ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика яамызының ажылының четпестерин илередип турар.

#Аппаратхуралы #Күш_ажылболгашсоциалполитикаяамызы #Социалкерээ #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #Tuvanews

Предыдущая запись
“СОЦИАЛ КЕРЭЭ” ТӨЛЕВИЛЕЛДЕ ӨСКЕРИЛГЕЛЕР
Следующая запись
ЭМНЕЛГЕЛЕР ТУДУУНЧЕ ИЙИ МЛРД РУБЛЬ
Меню