Рубрикалар

УЛУГ ЭМЧИЛЕР-БИЛЕ УЖУРАЖЫЛГА

COVID-19-тан аараан кижилерниң саны хүн келген тудум өзүп олурар. Январь айда-ла бүдүн кварталга санап каан эм-таң курлавыры төнериниң кырында келген, ындыг чүүл регионнуң кадык камгалал системазынга аар чүктешки болуп турар. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың чамдык эмнелге албан черлериниң удуртукчулары-биле коронавирус халдавыры-биле байдалдың дугайында боттуг ажык чугааны чоруткан. Ук ужуражылгага ол ышкаш COVID-19 талазы-биле регионалдыг шалыпкын штабтың удуртукчузу, тыва Чазактың оралакчы даргазы Александр Брокерт, политика талазы-биле оралакчы Елена Хардикова болгаш кадык камгалалының сайыды Анатолий Югай олар киришкеннер.

Эмнелге ажылдакчылары болур-чогуур хууда камгалал дериглери-биле хандыртынган, эмчиниң хүлээп алыышкынынга келген кижилерниң ээлчээн чурумчуткан, санитайзерлерни тургускан дээрзин республиканың кадык камгалалының сайыды Анатолий Югай илеткээн. Халдавырлыг аарыгдан аараан кижилерниң санының өскени-биле холбаштыр дыка хөй эмнелгелерни ковид-госпитальдар кылдыр эде дерээн.

Чазактың курлавыр фондузундан үндүрүп берген 43 сая рубльди эргежок чугула эм-таң садып алырынче углаан, байдалды Кадык камгалалының яамызы доктаамал хайгааралга алган.

ПЦР-лабораторияларның кандыг байдалдарда ажылдап турарының дугайында СПИД болгаш халдавырлыг аарыглар-биле демисел чорудар республика төвүнүң улуг эмчизи Александр Ооржак дыңнаткан. Ооң чугаалааны-биле алырга, ажылдың хемчээли каш катап улгаткан. Хонукта 2000 анализти алыр тургаш, эмчилер хүннүң-не 3000 ПЦР-тестини хыналдага ап турарлар. Сөөлгү 30 хонуктуң дургузунда олар 28 муң хире ПЦР-шинчилелдерни кылган­нар. Александр Ооржак лабораториялар­ның дерилгезинде чидиг айтырыглар тур­гус­­тунуп келгенин база чугаалаан.

Мында чүгле дөрт лаборатория ажылдап турар – бирээзи анализтерни хол-биле шинчилеп турар, ийигизинде – үзүктел чок ажылдаар аппарат үрелген, арткан ийизинде автоматчыткан техника бар. Бир анализтиң хыналдазын аппарат 30 минутаның дургузунда чорудар, а эмчи ук ажылга 2–2,5 шакты чарыгдаар. Ооң чугаа­зын Республиканың кеш-шээр аарыглар дипансериниң кол эмчизи Уран-Херел Куу­лар деткип, лабораторияларның ажылын күштелдирери-биле база бир аппаратты садып алырының чугулазын бадыткаан. Эмчилерниң ажылын чиигедири-биле ук техниканы садып алыр арга-хоргазын өөренип көөрүн Владислав Ховалыг Кадык камгалалының яамызынга дааскан.

Ужуражылгага №1 республика эмнел­ге­зиниң кол эмчизиниң оралакчызы Рау­шан Сандан-оол, Ниитиниң кадыының болгаш эмчи профилактиказының талазы-биле республика төвүнүң кол эмчизи Белекмаа Монгуш чоруттунуп турар ажылдарның дугайында ажыт-чажыт чокка чугаалааннар.

Чоокку үеде ПЦР-тестилерни Арыг-шевер болгаш эпидемиологияның төвү хынап эгелээрге, анализтер түңнелдерин манаар үе кызырлыр. Херек апарза, немелде орун-дөжек фондузун спортчу комплекстерге база социал албан черлеринге калбартырынга, коронавирустан аараан кижилерни эмнээр эмчилерниң курлавырын хаара тударынга белен.

Республиканың кадык камгалалының сайыды Анатолий Югай бажыңнарында эмнедип турар кижилерге эм-таң чедирип бээр эки турачыларның дузазы тоң чугула дээрзин немээн. Эмчи дузазының чедирилгезинге база анализтер дужаалдазынга чардыккаш, дүрген дузаның бригадалары эм-таң чедирип күш четтикпейн турарлар. Ооң ужун республиканың чурттакчылары эм-таңны озалдап ап турар. Февраль 1-ден тура эки турачылар быжыг­латтынган тодаргай эмнелге черлериниң чурумун ёзугаар үнүүшкүннерни кылып эгелээр дээрзин оралакчы дарга Елена Хардикова дыңнаткан.

COVID-19-туң хамчыының бешки чалгыының үезинде кадык камгалал системазының ажылын экижидери-биле кандыг талаже кичээнгей угландырары чугулал, кайда бергедээшкиннер барыл дээрзин эмчилерниң боттарындан дыңнаар бодадым деп, Владислав Ховалыг демдеглээн. Ужуражылганың түңнелдери-биле ол өске яамыларның болгаш албан черлериниң машина-балгадын бажыңнарында эмнедип турар кижилерге эм-таң чедиреринге ажыглаа­рын, немелде орун-дөжек фондузун, изоляторларны тургузарын дагзып, дүн-хүн чок ажылы дээш эмчилерге өөрүп четтиргенин илереткен.

– Бир эвес чидиг айтырыгларны ажыы-биле чугаалажырын, оларны шиит­пирлээрин уламчылаар болзувусса, ам-даа улам үре-түңнелдиг ажылдаар бис дээрзинге бүзүрелдиг мен. Ынчангаш силер бүгүдеден тургустунуп келген бергедээшкиннерниң дугайында өй-шаанда ажык-чарлыы-биле дыңнадып турарын дилээр-дир мен – деп, кол эмчилер-биле ужуражылганы түңнеп тура, В. Ховалыг чугаалаан.

Артур ХЕРТЕК белеткээн.
ТР-ниң Чазааның парлалга албанының чуруктары

Предыдущая запись
ОНЛАЙН ӨӨРЕДИЛГЕНИҢ ЭКИ, БАГАЙ ТАЛАЛАРЫ
Следующая запись
ЧАА ОПЕРАТОРНУҢ БАШТАЙГЫ АЖЫЛЫ
Меню