Рубрикалар

УРУГЛАР БАЙЫРЛАЛЫН КЫЗЫГААРЛААН

Тывада коронавирус халдавырлыг аарыгның өөскүп турарын барымдаалап, июн1 — Уруглар камгалалының хүнүнде чаңчыл ёзугаар болур массалыг хемчеглерни кызыгаарлаары көрдүнген. Ындыг-даа болза, чаштарны байырлал чок артырбазы-биле, бажыңнар чанынга оюн-тоглааны органистаарын чөпшээрээнин бөгүнгү аппарат хуралынга Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак дыңнаткан.

Республика девискээринде эпидемиологтуг байдал ам-даа дүшкүүрлүг дээрзин кол санитар эмчи демдеглээн: “Тывада коронавирус халдавырлыг аарыгның өзүлдези 8,6 хуу четкен. Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Улуг-Хем болгаш Кызыл кожууннарда улус хөй аарып турар. Ылаңгыя даштыкы чурттардан республикаже кээп турар чоннуң корум-чуруму санитарлыг негелделерге дүүшпейн, үе-шаанда чогуур ужурлуг хыналданы эртпейн турары демдеглеттинип турар. 110 хамаатыга хамаарышкан материалдарны суд органнарынче харыысалга онаары-биле киирген” — деп, Людмила Салчак илеткээн.

Россияның хереглекчилериниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар талазы-биле федералдыг албан чериниң Тывада эргелели Уруглар камгалалының хүнүнде оюн-тоглааны чүгле бажыңнар чанынга эрттирерин сүмелээн.

#Аппаратхуралы #Росхереглелхайгаарал #Эпидбайдал #Людмиласалчак #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
«КЕЗЭЭДЕ БЕЛЕНИНИҢ” ЧУРУМУНДА
Следующая запись
68 кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинген
Меню