Рубрикалар

Уругларның айыыл чок чоруу

Тыва Республикага назы четпээн уруглар-биле орук озал-ондактарын эвээжедири-биле орук-транспорт кемдээшкиннеринге удур «Айыыл чок чорук лабораториязының» ажыдыышкыны Азия төвүнге сентябрь 16-да болуп эрткен. Орук шимчээшкининиң элээди киржикчилерин орукка айыыл чок чорук дүрүмнеринге чаңчыктырарынга ужур-дузалыг Россияның иштинде регионнар аразында Тывага ажыттынган 47 дугаар «Айыыл чок чорук лабораториязы» болуп турар.

«Айыыл чок чорук лабораториязы» — шупту назы-харның уругларын өөредип болур тускай ажылдап кылдынган хөй талалыг бөлүк хемчеглер. Ол 5-8, 9-13, 14-16 харлыг уругларга назы-хар аайынче көрдүнген модуль. Айыыл чок чорук лабораториязынга школа назыны четпээн уруглардан эгелээш улуг класстарга чедир ылгал чок шуптузунга чаа чүүлдерни билип, боттарынга ажыдыышкыннар кылырынга кончуг солун.

Бо ажылды кылырда хөй нуруузунда практиктиг арга-мергежилге даянган.  70 ажыг үзел-бодалдан тургустунган тускай дериг-херексел-биле чүмнеттинген «Форд» шын байдалга чоокшулаттынган орук чурумунга өөредир байдалдарны хевирлээр арганы берип турар. Бүгү чуртта билдингир, таныттынгыр «Айыыл чок чорук лабораториязы» деп тускай ат-биле адаттынган автобустуң иштинде тергелер, самокаттар, конустар, көргүзүг материалдары кылдыр ажыглаар стендилер, оруктар македи столдар, кудумчуда орук элементилери, автобус болгаш ооң доктаамнарының хевирлери, оон ыңай уругларга үлээр материалдар, орук дүрүмнерин быжыглаарынга ажылчын кыдырааштар дээш чүнү чок дээр. Лабораторияның киржикчилери улуг сонуургал болгаш магадал-биле таныжып көргеннер. Ол ышкаш ооң башкарыкчызы уругларга, башкыларга, келген аалчыларга кончуг таптыг тайылбырлап берген.

Оюн дузазы-биле уругларны чүгле чадаг кижилер ролюн эвес, чолаачының болгаш пассажирниң ролюн көрүп өөредиринге улуг ужур-дузалыг. Уругларның оюн дузазы-биле өөредилге материалын кончуг дүрген болгаш быжыы-биле шиңгээдип алыры чажыт эвес.

Лабораторияның байырлыг ажыдыышкынынга өөреникчилер, ЮИД отрядтары болгаш оларның дагдыныкчы башкылары, педагогтар, «Айыыл чок шимчээшкин» төлевилелиниң кежигүннери, башкарыкчылары, Госавтоинспекцияның ажылдакчылары киришкен.

Олег Бады, Светлана Ощепкова, Юрий Ооржак олар байырлыг ажыдыышкынның хүндүлүг аалчылары болганнар.

Москва хоорайда «Айыыл чок чорук шимчээшкин» төвүнүң чиңгине директорунуң оралакчызы Валентина Кульбицкая лабораторияның дүлгүүрүн байырлыг байдалга тывыскан.

Бо төлевилел Россия Федерациязының Президентизиниң даалгазының күүселдези-биле боттанып турар.

 

Чыжыргана СААЯ

Предыдущая запись
Мал чеминиң белеткели дооступ турар
Следующая запись
Эмчилерге төлевирлер
Меню