Рубрикалар

ВАКЦИНАЦИЯ ДУГАЙЫНДА 7 АЙТЫРЫГ

l COVID-19-ка удур кандыг вак­цина меңээ таар­жырыл?

Россияга бүрүткеттинген шупту вакциналар дузалаар, кандыг-даа айыыл чок болур. Бир эвес хооч­ураан аарыг­лыг болзуңарза, эмчиден сүмеден алыңар.

l Коронавирустан аарып тур­­ган кижи тары­да­ры албан бе?

Ооң мурнунда COVID-19-тан аарып­ турган-даа бол­зуңарза, тарыдып алыры чугула. Коронавирустан аараан соонда, каш ай эрткенде тарыдып ап олур.

l COVID-19-ка удур вакцина ДНК-га кандыг сал­дар чедирип болур?

Чаңгыс-даа COVID-19-ка удур вак­цина ДНК-га кан­дыг-даа салдар чедирбес.

l COVID-19-ка удур вакцина уруг-дарыглыг бо­лу­рунга шап­тык­тап болур бе?

Амгы үеде кандыг-даа вакцина эр-даа, херээжен-даа улустуң организминге уруг-дарыглыг болурунга шаптыктаан деп, тодараткан чаңгыс-даа бадыткал чок. Россияга бүдүрген вакциналар шупту хыналданы эрткен. Бир эвес уруглуг болуксаан болзуңарза, COVID-19-ка удур тарыышкын алган соонда, уруг­луг болурундан ойталаан ажыы чок.

l Вирус улам нарыыдап бо­лур бе? Вакциналар чаа вариан­тыларга удур ажылдаар бе?

Делегейниң эксперттери чаа вариан­тыларга вирустуң канчап баа­рын, ылаңгыя COVID-19-ка удур вак­цинаның ажыын доктаа­мал хы­нап турар. Амдыызында аарып турар үеде патогеннерде кандыг-даа өскрелиишкиннер эскертинмейн турар. Бир эвес вакциналарның кайы-бирээзи өскезинге удур чогумча чок болур болза, олардан камгалалдыг болдурары-биле вакцинаның тургузуун өскертип болур. Санитарлыг норманы кезээде сагып, маскаларны кедип, холдарны чуп, үе-шаанда эмчи дузазын алыры чугула. Вирустуң өскерлип турарынга хамаарыштыр Россияның хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун  камгалаар талазы-биле федералдыг албан чери док­таамал хайгааралды чорудуп турар.

l Тарыткан соонда, аарый бе­рип болур бе?

Коронавируска удур тарыткан соон­да (ол дээш эвес, а вирус организмче кирген үеде) аарып болур, ындыг таварылгалар болгулаан. Чүгле ховар таварылгада, ка­жан вакцинацияның курузун төндүр ал­баан, сани­тар­лыг нормаларны хажыткан үеде. Ындыг-даа болза, тарыышкын алган улус, аарыгны чииги-биле эртип турар.

l COVID-19-ка удур вакцина ан­тигенниг тестиге аарып ту­рар деп харыы берип болур бе?

Чок. COVID-19-ка удур вакцина ындыг харыы көр­гүспес. Тестирование үезинде аарыгның өөскүп эгелээ­нин көргүзер, кижиниң иммунитедин эвес.

Предыдущая запись
БЕДИК ТЕХНОЛОГИЯЛЫГ КЕЗИИШКИН
Следующая запись
ЧАГЫТКАНЫ ДЭЭШ ТЕЛЕВИЗОР!
Меню