Рубрикалар

Вакцинация пунктузу немешкен

Июнь 15-те  «Сбербанк России» ААН-ниң Кочетов, 43-те салбырында тарылга чорудар чаа пунктуну ажыткан.

Ук салбырда ажыткан тарылга чорудар пунктузу, бир эвес вакцина бар болза, понедельниктен субботага чедир, 13.00 шактан 14.00 шакка чедир дүштеки чапсарлавышаан, эртенгиниң 9.00 шактан 19.00 шакка чедир чонну тарыдар.

Тарылга чорудар пунктуже келирде, паспортун, СНИЛС-ин, ОМС полизин ап алыры албан.

Кызылда «5 сылдыс» садыг төвүнде, «Сбербанк России» ААН-ниң Кочетов, 43-те салбырында, “Восток» микрорайонунда көдээ ажыл-агый рыногунуң баазазында, «Курай-Курай» садыг бажыңында, Чонну ажылга хаара тудар төпте чаа коронавирус халдавырынга удур тарылга пунктулары ажылдап турарын сагындыраал.

Хоочураан аарыгларлыг кижилерге (хоочузу кирбээн-даа бол), 60 хардан өрү назылыгларга бирги ээлчегде тарылга кылдыртып алырын сүмелеп турар.

Тарылга Covid-19 деп халдавырлыг аарыгдан камгаланырының эң-не үре-түңнелдиг аргазы болур. Вакцинаны сыкырткан соонда камнаныры чугула, чүге дизе иммунитет баштайгы сыкыртылганың соонда 42 хонуктуң дургузунда хевирлеттинер. Вакцинаны салган соонда камгалал масказын кедерин уламчылаары чугула.

Covid-19-тан камгаланыр эптиг арга – тарылганы эртип алыры!

#Кадыккамгалал #Вакцинация #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Айыылдыг халдавырга удур хемчеглер
Следующая запись
Ѳскелерниң амы-тынын камгалаар дээш
Меню