Рубрикалар

Владислав Ховалыг аныяк эмчиге дузалаар болган

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг хамаатыларны хууда хүлээп алган.
Республиканың удуртукчузунуң хүлээп алыышкынынга келген кижилерниң бирээзи амыдыралда идепкейжи болгаш ажыл-ишке шудургу аныяк реабилитолог эмчи Адыгжы Ооржак. Беш чыл бурунгаар аңаа амгы үениң медициназының келдередилге төвүн ажыдар күзел тыптып келген.

Аныяк эмчи университет дооскаш, реабилитолог эртеминиң аайы-биле ажылдап турган үезинде, чүстери аарыг кижилер республикада хөй, олар чүстерин эмнедир дээш өске регионнарже чоруп, хөй акша-төгерикти чарыгдап турарын ол көрген. Чамдыктары чээли алыр ужурга таваржып турганнар. Ындыг арга кижи бүрүзүнде чок. Бо бүгү байдалды сайгарып көргеш, ол республикага амгы үениң
келдередилге төвүн ажыдып болурун билген.

Адыгжы Ооржак Тываның чыынды командазының спротчулары-биле сырый харылзаалыг ажылдап турар болгаш оларның келдередилгезинче улуг кичээнгейни салыр деп турар.

Дуңмазы-биле кады төлевилел-планын ажылдап кылганнар. Ажыдар деп шиитпирлээни төвү турар ужурлуг оран-саваны тутпушаан, аныяк эмчи бодунуң эртем-билиин бедидип турган. Келир үеде ажыттынар чаа медицина төвү 90 хуу белен, эмнээшкинге ажыглаар амгы үениң дериг-херекселин садып алырынга 6 200 сая рубль херек. Тываның Чазааның деткимчези чокка, аныяк эмчи бо хире хөй түңнүг акша-төгерикти тыва аргазы чок.
Медицина төвү ажыттына бээрге, аңаа чүс аарыгларын эмнээр, ажылга тускай эртемниг специалистерни хаара тудар арга тургустунуп кээр.

Владислав Ховалыг аныяк специалистиң тайылбырын кичээнгейлиг дыңнааш, амгы үениң келдередилге төвү республикага кончуг херек деп көргеш, Адыгжы Ооржакка болгаш ооң командазынга дузалаар деп шиитпирлээн.

Хүлээп алыышкынга Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – регионнуң экономика сайыды Айдыс Сат киржип турган. Ол аныяк эмчиниң айтырыын шиитпирлээри-биле ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузундан микрочээлини алырын сүмелээн. Адыгжы Ооржак ук чээлини ажыглаар деп шиитпирлээн. Бир эвес бо бүгү бүде бээр болза, найысылалдың оң талакы эриинге сентябрь айда чаа амгы үениң медициназының келдередилге төвү ажыттынып келир.

#Тываныңчазаа #Хүлээпалыышкын #Экономикаяамызы #Сайгарлыкчычоруктудеткиирфонд #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ КИДИН-ТҮЛҮК
Следующая запись
Кончуг дүрген хемчеглерни ап, шын ажылдап турар деп, Сергей Шойгу үнелээн
Меню