Рубрикалар

Владислав Ховалыг: Чон-биле дорт харылзаа — чугула угланыышкын

«Чаңгыс демниг Россия» партияның праймеризи эгелээн. Ол дугайында «Чаңгыс демниг Россия» партияның регионалдыг салбырының секретары Владислав Ховалыгның чугаазы:

«Депутат дээрге чоннуң соңгуттурган кижизи-дир. Бир тодаргай округтуң төлээзи. Ону черле утпас болза эки. Бодунуң округунуң чидиг айтырыгларын шуптузун билген турар ужурлуг. Оларның сонуургалдарын камгалаар. Хөй-ниити приемнаяларының ажылдарын шуудадыр, албан черлеринге, күш-ажылчы коллективтеринге барып, соңгукчулары-биле доктаамал ужуражыр. Чоннуң чагыглары-биле ажылдааш, соңгукчуларының мурнунга отчедун кылыр. Бодунуң округунга хөй үени чарыыры чугула»

«Чаңгыс демниг Россия» партияның регионалдыг салбырының секретарынга Владислав Ховалыг соңгуттурган соонда, партияның командазы чаарттынганын сагындыраал. Ында аныяктар, арга-дуржулгалыг удуртукчулар, бүдүрүкчүлер кирип турар. Бодунуң командазының ажыл-чорудулгазын ол Тываның болгаш Кызылдың сайзыралынче углаан.

Владислав Ховалыг бодунуң ажыл-ижинде даянып турар кол үзел-бодалы – чон-биле дорт харылзаа. Ынчангаш ол командазын база соңгукчулары-биле дорт харылзажып, округунуң чидиг айтырыгларын шиитпирлээринче, оларның сонуургалдарын камгалаарынче углаан.

М. Конгул-оол белеткээн

#Шын

Предыдущая запись
Чонумга бараан болуп чор мен!»
Следующая запись
Чон-биле ужуражылгаларны уламчылаар
Меню