Рубрикалар

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: “ОЛАР УРУГЛАР САДЫНГА КЫЛЫН ИДИК-ХЕПТИГ ТУРБАС УЖУРЛУГ”

Кыш дүжерге-ле Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан сумузунуң уруглар садынга база соок үелер келир. Одалга системазында үрелиишкинниң бар болганындан ооң оран-савазынга кичээл эрттирер туржук, анаа турары безин бергедежип каар. Мындыг чергелиг четпестерни чайлатпаан шаанда, бичии уруглар хүлээп алырын соксадыр деп уруглар садының удуртулгазы шиитпирлээн. Мооң ужун бичии уруглар кожазында Шагаан-Арыг хоорайже баар ужурга таваржып турар. Уруглар садының удуртулгазы оларга бир сайгарлыкчыдан оран-саваны хөлезилеп берген. Аренда өртээнге көрдүнген кошкул адакталып олурар, а соок оран-сава турбушаан хевээр, чидиг айтырыгны ам-даа шиитпирлеп чадажып турар. Школа назыны четпээн уруглар албан чериниң — «Сайзанактың» эргелекчизи Алена Дагбалдай тургустунуп келген байдалдың дугайында Тываның Баштыңының хамаатылар хүлээп алыр черинге чугаалаан. Чылдың-на чаңгыс ол-ла айтырыг-биле үскүлежири чаңчылчып бар чыдар деп ол тодарадып турар. А Владислав Ховалыгны көңгүс өске айтырыг дүвүреткен: чүге тус черниң чагыргазы өй-шаанда дүвүревейн, ооң бодунга ук чидиг айтырыгны тургуспааныл.

«Кожууннарга тоң чугула амыдыралчы айтырыгларны чайладырынга болур-чогуур акша-хөреңгилерни субсидиялардан үндүрүп берип турар бис. А болар дээрге, мырыңай бичии уруглар ышкажыл, олар уруглар садынга кылын идик-хептиг турбас ужурлуг. Бис оларга таарымчалыг байдалды тургузар ужурлуг бис” — деп, республиканың Баштыңы даржыланган.

Хамаатыларның хууда хүлээп алыышкынынга Улуг-Хем кожууннуң удуртукчузу база олурган. Аңаа быжыглаан девискээрлерде болуп турар бүгү-ле чүүлдер дээш тус черниң чагыргалары харыысалгалыг, ооң иштинде чидиг айтырыгларның дугайында өй-шаанда медээлээри дээш деп, Тываның Баштыңы дагын катап сагындырган.

«Хайыраканның уруглар садынга амы-хууда чедип көөр сорулгалыг мен. Кожууннуң чагыргазынга ооң одалга системазының септелгезин дарый чорударын, а ТР-ниң Өөредилге яамызынга чоокку үеде уруглар садының үндезин септелгезин чорударын даастым” — деп, В. Ховалыг соцчеткилерде айыткан.

Артур ХЕРТЕК белеткээн.

Предыдущая запись
ТЫВАГА ШАЖЫН-ЧҮДҮЛГЕНИҢ ТУРГУСТУНАРЫНГА КИИРГЕН ҮЛҮҮМ
Следующая запись
КОРОНАВИРУСТУҢ ЧАА ХЕВИРИ «ОМИКРОН» ДЕЛЕГЕЙДЕ ТАРАП ЭГЕЛЭЭН
Меню