Рубрикалар

Владислав Ховалыг Тожу кожуунга сургакчылап чораан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дыштаныр хүннерде республиканың кожууннарынче үнүүшкүннер кылыр ажылын уламчылап эгелээн. Бо дыштаныр хүннерде Тожу кожууннуң девискээринде кылза чогуур планда кирген ажыл-агыйның боттанып турарын хынавышаан, чурттакчы чону-биле амыр-менди солчуп, четкен. Чораан сургакчылаашкынының дугайында социал четкиде арнында ол мынчаар бижээн:

— Тожу кожууннуң девискээринде чугула кол объектилер- Улуг-Хемни кежир көвүрүг тудуу болгаш дизельдиг станцияларның ажылын хууда хыналдамда алган мен. Ажыл штаттыг режим ёзугаар чоруп турар-даа болза, ам-даа чүткүлдүг ажылдаар барымдаа бар.

Көвүрүг ажыттынарга, чаңгыс чер-чуртугларывыстың амыдыралы шынап-ла эки талаже өскерлир, а 2024 чылда Тожунуң электри хандырылгазы үзүктел чок доктаамал болур. Амгы үеде кожуун чаңгыс черде турбайн турар. Капиталдыг септелге соонда, уругларның уран чүүл школазы ажылдап эгелээн, эге школаның өөреникчилерин чаа столоваяда чемгерип турар, сарыг-шажынның хүрээ тудуунуң ажыдыышкыны удавас болур дээн, Тоора-Хемниң кудумчуларында амгы үеге дүүштүр кылган кудуктар ажылдап турар-дыр. Сөөлгүзүн өске удуртукчулар демдеглеп алыры чугула. Чүге дээрге тожулар боттары ол кудуктарның технологиязын эки өөренип билип алган болгаш, олар чагыг ёзугаар ындыг кудуктарны тургузарынга белен. Дыка эки эгелээшкин-дир, ону деткиир болза эки.

Тожунуң чонунга баз бир аазаашкынывыс күүсеттивис — кожууннуң культура бажыңынга УАЗ автомашинаны хүлээдип бердивис. Ам оларның солун көргүзүглерин Кызылга болгаш өске-даа черлерге  манаар бис. Өске кожуунга чаңгыс чер-чурттугларым-биле дыштаныр хүн эртирери — эки чаңчыл. Ону ам-даа уламчылаар мен.

 

Предыдущая запись
Үжен чыл төөгүлүг ат
Следующая запись
Оларның арттырган маадырлыг чоруу кажанда-даа уттундурбас!
Меню