Рубрикалар

ЯНВАРЬ 12 — РОССИЯНЫҢ ПРОКУРАТУРА АЖЫЛДАКЧЫЗЫНЫҢ ХҮНҮ

Прокуратура ажылдакчыларыныӊ профессионал байырлалын таварыштыр Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкиде арнынга байыр чедирген:

«Бистиӊ чуртувуста хоойлу-дүрүм сагылгазыныӊ бедик хайгааралын прокуратурага даасканындан бээр 300 чыл болуп турар. Ол бедик ажыл-хүлээлге ооӊ ажылдакчыларындан тергиин шынчы чорукту негеп турар. Тываныӊ прокуратуразыныӊ төлээлери бүрүнү-биле ындыг шынарны эдилеп чоруур дээрзинге бүзүрээр мен.

Хүндүлүг прокуратураныӊ ажылдакчылары болгаш хоочуннары, профессионал байырлалыӊар-биле байыр чедирип тур мен!»

Россияга прокуратура органын 1722 чылдыӊ январь 12-де Петр I хаанныӊ Чарлыы-биле тургускан.

Р.ДЕМЧИК.

Предыдущая запись
ЭМЧИ БРИГАДАЛАРЫНЫҢ КЫШТАГЛАРЖЕ ҮНҮҮШКҮНҮ
Следующая запись
ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН
Меню