Рубрикалар

Юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган

Тываның Шүүгү яамызының  организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыыш­кыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде кредиттерге хамаарыштыр, а ол ышкаш олардан хоойлуга дүүшпес кылдыр өрелер хавырары-биле холбашкан айтырыглар талазы-биле халас консультацияны берип эгелей бээр.

Кызыл лента үзе кезер байырлыг ёзулалды Тываның юстиция сайыды  Буян Ховалыг, ТР-ниң Конституция судунуң халажылгада шииткекчизи Оскал-оол Салчак-биле эрттирген.

«Юристер хүнүнде бис мындыг онзагай болуушкунну эрттирип турарывыс анаа таварылга эвес. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бадыткааны республиканың чурттакчыларының эрге-хоойлу талазы-биле культуразын болгаш билиглерин бедидеринге хамааржыр үзелди амыдыралга боттандырарының бир чугула базымы-дыр деп, мен ынчаар санаар-дыр мен. Халас консультация бээр төптү ажытканы чурттакчы чоннуң кредиттерге эмин эрттир бас­тырып алганынга удур демиселдиң бирги күштүг базымы болурунга идегеп турар бис. Тываның Чазаа ноябрь 24-те республиканың Шүүгү яамызының халас юридиктиг дуза көргүзер системаже кирип турар күрүне эрге-чагырга органнарының санын 22-ден 59-ка чедир улгаттырар дугайында киирген саналын деткээн. Ол дээрге республиканың чурттакчыларынга ылап-ла халас юридиктиг дуза көргүзүп ажылдаар кижилер-дир» – деп, Буян Ховалыг демдеглээн.

Халас юридиктиг консультация бээрин тургусканы дээрге ол чугула болгаш ажыктыг эгелээшкин-дир деп, «Россияның юристер ассоциациязының» регионда салбырының даргазы Дээди Хуралдың депутады Артур Монгал санап турар:

«Республиканың бүгү чурттакчылары­ның үштүң бир кезээ чурттап турар Кызылда ындыг төптү ажытканы дээрге-ле ол чугула болгаш херек базым-дыр. Профессионал юристерниң болгаш болчукчуларның  консультациязын кижи бүрүзү төлеп берип шыдавас-ла болгай. Эрге-хоойлу талазы-биле консультация херек кырында аажок чугула херек болуп турарын бистиң хүн бүрүде ажылывыс көргүзүп турар-ла болгай.

Ноябрь 20-де, кажан бис халас юридиктиг дуза чедирип турувуста, 800 ажыг кижи келди. Оларның аразында дыка хөй кижилер камгалалы чок категорияларның улустары болду: пенсионерлер болгаш инвалидтер. Идепкейлиг болгаш үре-түңнелдиг ажылдаарын күзедивис, төптүң ажыл-чорудулгазынче Тываның «Юристер ассоциациязы» база каттыжып кире бээр».

Халас юридиктиг дуза бээр төпке чурттакчыларны хүлээп алырын понедельниктен пятницага чедир 9.00 шактан 18.00 шакка чедир (чапсар 13.00-тен 14.00-ге чедир) Кызыл хоорай, Калинин куд, 1б адресте (Машзавод), 1-ги подъезди­ге чорудар. Келген улуска эрге-хоойлу талазы-биле консультацияны аас-биле болгаш бижимел хевирге бээрин хандырар, билдириишкиннер, хомудалдар, дилег бижиктер болгаш өске-даа эрге-хоойлу документилерин бижип бээринге дуза­лаар, хамаатыларның эргелерин судтарга, күрүне болгаш муниципалитет органнарынга төлээлеп бээр аргалар база бар.  

Баш бурунгаар бижидилгени бо телефон-биле 6-01-27, @minjust.17rt чорудуп турар.

Тываның шүүгү сайыды  Буян Ховалыг Юристер хүнүнде шаңналдар езулалын база эрттирген. ТР-ниң Конституция судунуң халажылгада шииткекчизи Оскал-оол Салчакка болгаш Олег Дуб­ровскийге албан аайының шынзылгаларын тывыскан. Кызылдың хоорай судунда шииткекчиниң дузалакчызы, юстицияның 1-ги клазының чөвүлекчизи Азияна Майын­ды, а ол ышкаш Кызылдың хоорай судунда административтиг херектерге болгаш материалдарга хамааржыр суд чорудулгазын хандырар килдизиниң 1-ги разрядтың улуг специализи Александра Монгальби олар Тываның Баштыңының “Өөрүп четтиргенин илереткен бижиинге” төлептиг болганнар.

Бистиң корр.

 

Предыдущая запись
«Өттүр көөрлер» — эң-не тывынгыр болгаш баштак команда
Следующая запись
ТЫВА ХОЙ ЭЪДИ ҮШКҮ ЧЕРНИ ЭЭЛЭЭН, БУРЯТТАРНЫҢ БУУЗАЗЫ ТИИЛЭЭН
Меню