Рубрикалар

ЮСТИЦИЯ САЙЫДЫ ЧАА ХАЖЫДЫЫШКЫННАР ДУГАЙЫНДА

Республика девискээринге коронавирус халдавырлыг арыгның өөскүп эгелээнин барымдаалааш, ТР-ниң Чазак Даргазының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг кызыгаарлаашкыннар чорудар дугайында июль 6-да чарлыкты үндүрген. Аңаа даянып алгаш, ТР-ниң Юстиция сайыды Сергек Хертек июль 8-те инстаграмм-каналга дорт эфирге тайылбырны берген:

1. Хөй-ниити чыглыр черлерге культура-массалыг, ажыл-агыйжы, спортчу хемчеглер болгаш өг-бүле байырлалдарын эрттирерин хораан.

2. Ниити чемненилге черлериниң (хүннүң-не чон чемненир кафелер, столоваялар) столдарының аразы 2 метрден чоокшулавас ужурлуг. Олуттарга 50 хуудан хөй чон киирбес. Ажылдакчылары шупту тарыткан дугайында сертификаттыг болуру албан. Мында билип алыр чүүл — куда-дой азы кандыг-бир байырлалдарда чон чыглыр ресторан, кафелер, банкет залдарының дугайында айтырыг хамаарышпас. Ол черлерге чон чыыры шуут хоруглуг.

3. Амыдырал хандырылга черлери (сфера услуг): парикмахерская, чараштаныр болгаш массаж кылыр салоннарга кээр чоннуң оочурун чүгле бижимел-биле чорудар. Клиентилерниң кээр үезиниң аразы 20 минут болуру чугула.

4. Чоннуң аргыжылгазын харыылап турар автобус, такси чолаачылары коронавируска удур тарыткан дугайында сертификат чок ажылче үнмес.

5. Кызыгаарлаашкынныг үеде хүннүң-не рейдилерни күүсекчи эрге-чагырганың ажылдакчылары чорудар эргелиг. Хажыдыышкын илереттинген үеде административтиг торгаалды үндүрер.

6. Санитарлыг негелделерни хажыткан таварылгада баштайгы дээрезинде сагындырыгны бээр. Дараазында катап база хажыдыышкын кылган таварылгада, хамаатыларны 40 муң рубль чедир торгаар. Сайгарлыкчыларга хамаарыштыр торгаалдарның хемчээли 200 муң рубльден 500 муң рубльге чедир.

Билдинмес айтырыгларга ТР-ниң Юстиция яамызында халас юридиктиг консультацияларны 6-01-27 дугаарлыг телефон дамчыштыр берип турар.

Предыдущая запись
САИДА СЕНДИ: “ҮЕЗИНДЕ ШЫН ХҮЛЭЭП АЛДЫНГАН ХЕМЧЕГ ДЕП САНААР МЕН”
Следующая запись
ШЕРИГЛЕР КӨВҮРҮГЛЕРНИ ТУДУП ЭГЕЛЭЭН
Меню