Рубрикалар

ЫЖЫКТЫ ЭГЕ ҮЕ-ЧАДАЗЫНДА ТОДАРАДЫП ТУРАР

“Кадык камгалалы” национал төлевилел

“Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң иштинде «Онкологтуг аарыглар-биле демисел» төлевилелдиң ачызында республиканың онкодиспансери эмнелге дериг-херекселдерин чаартыр аргалыг болган.

Бөгүн онкологтуг дузаның бүгү-ле чадаларынга эргежок чугула байдалдар тургустунган: иштики органнарда болгаш системаларда чаа тывылган ыжыктарны компьютерлиг томографка шинчилээринден эгелээш, кезиишкин чорудулгазынга, херелдениишкинниг терапияга чедир. Республика онкодиспансериниң сан-медээзи-биле алырга, национал төлевилелге киржилгениң ачызында 2021 чылдың бирги чартыында эмиг бези ыжыктыг 42 херээженни илереткен, мооң мурнунда чылдарда ук көргүзүг бүдүн чылдың дургузунда арай деп-ле 50 кижи ажып турган (2018 – 51, 2019 – 52, 2020 – 52). Аарыын кедередип алган кижилерни илередириниң саны база өскен: чүгле бо чылдың 6 айларында безин– 17 кижи. Ооң-биле чергелештир 2018 чылдың дургузунда 10 аарыг кижини илереткен, 2019 – 14, 2020 чылда – 18 кижи.

Эмиг безиниң ыжыын эртежик үе-чадада тодарадып турарын эки илерээшкинге хамаарыштырып болур. Ындыг аарыглыг кижилерге өй-шааның дузазы үре-түңнелдиг эмнээшкинни ажыглаар база оларның амы-тынын камгалаар арганы эмчилерге берип турар. Тыва онкологтар мындыг чүүлдү катаптаарындан шылавайн турар: чүнүң-даа мурнунда херээжен кижиниң талазындан оваарымча-серемчилел, бодунуң кадыы дээш ажаанзырал, эмчилерниң шинчилелдеринге харыысалгалыг туруш маңаа улуг рольду ойнаар.

#Республиканыңонкодиспансери #Националтөлевилел #Кадыккамгалалы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
287 КИЖИНИҢ ААРЫЫНЫҢ БАЙДАЛЫ БЕР
Следующая запись
БАЗА БИР АЛЛЕЯ ЧААГАЙЖЫТТЫНГАН
Меню