1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, Апр 25, 2019 - 18:10
Кызылда 55-ки тускай (мото-адыгжы) даг бригадазының полигонунга «Аъттыг марафон» маргылдаазынга 20 шериглерден тургустунган ийи команда ки...
четверг, Апр 25, 2019 - 18:06
Чурттакчы чоннуң саны, ооң көвүдээри азы эвээжээри, салгалдарның солчуру, кижи төрелгетен бо делегейде амыдырап, чурттап чорда, ол төнчү чок болуушкун...
вторник, Апр 16, 2019 - 17:25
Чаш кижиге бо чырык өр­темчейге төрүттүнгеш, авазының амданныг аа сүдүн амзап, эрге-чассыг болуп өзүп келири дег аас-кежик кайда боор. Ынчалза-даа...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, Июн 11, 2019 - 20:54
Делегей чергелиг фото-делгелге ТЫВА: ЧҮС ЧЫЛДЫҢ ЧАҢЧЫЛДАРЫ Чурукчулар бажыңынга делегей чергелиг I “Тыва: чүс чылдың чаңчылдары” деп ф...
вторник, Июн 11, 2019 - 20:23
Фестивальдан репортаж АЗЫРАП КААН АВАЙЫМНЫ... Эрткен неделяда республиканың культурлуг амыдыралынга онзагай болуушкун «Посвящаю маме. Авамга т...
пятница, Мар 15, 2019 - 15:15
“Театр чылы – Бүгү-рос­сийжи театр марафону” төле­вилел 2019 чылдың январь 18-те Москваның Мариинск театрының Владивосток...

Экономика

четверг, Апр 04, 2019 - 16:51
XVI Красноярскиниң экономиктиг шуулганы март 28-30 хүннеринде эртен. Аңаа тос муң хире аалчы киришкен. Оларның аразында российжи бизнестиң лидерлер...
четверг, Апр 04, 2019 - 16:16
Үндезин тыва культура төвүнге чуртталга-коммунал ажыл-агый ажылдакчызының хүнүнге тураскааткан ба­йыр­лал болуп эрткен. Аңаа ук адырның мур...
понедельник, Мар 04, 2019 - 11:20
Февраль 26-да Тыва Рес­публи­каның Чазааның чөвүлели биле Дээди Хуралдың депутаттарының каттышкан калбак хемчээлдиг хуралы болган. Ооң ажыл...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Мар 28, 2019 - 17:32
Ада-өгбелеривистен дамчып келген ажыл-иш – мал малдаарынга сонуургалдыг аныяктар бедик көдүрлүүшкүн-биле “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг...
понедельник, Мар 25, 2019 - 18:08
«Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» төлевилелдиң ачызында 659 ажы-төлдүг 313 өг-бүле амыдырал-чуртталгазын экижидип алыр аргалыг болг...
четверг, Фев 21, 2019 - 11:41
Тыва дээрге мал ажыл-агыйын сайзырадырынга таарымчалыг, ол талазы-биле турум болгаш быжыг регион-дур деп РФ-тиң көдээ ажыл-агый сайыдының оралакчыз...

Өөредилге болгаш эртем

пятница, май 31, 2019 - 16:15
Күрүне шылгалдазын дужаары – доозукчу уругнуң амыдыралында эң-не шыңгыы болуушкун. Шылгалданың түңнелдеринден ооң амыдыралының келир үези хамаар...
пятница, Апр 12, 2019 - 17:10
2019 чылды – Бүгү делегейде үндезин чоннарның дылының чылы кылдыр Каттышкан Нациялар Организациязының Чиңгине ассамблеязы чарлаан. Россияга ол ч...
четверг, Апр 04, 2019 - 16:59
Март 28-те Үндезин тыва культура төвүнге «Өгбелерниң өнчүзү XXI чүс чылда» деп төлевилел дугайында «тө­ге­рик столга...

Кадык камгалалында

среда, Мар 06, 2019 - 11:07
Бүгү делегейниң Ка­дык камгалал орга­ни­за­циязының сан-чура­гайлары езугаар, бөмбүрзекте улуг кижилерниң 90 хуузу, чаш­тар...
понедельник, Мар 04, 2019 - 11:22
Хүндүлүг коллегалар! Дараазында чугула тема – кадык камгалалы. Ооң бөгүнгү байдалы, медицина дузазын чедирип турар деңнели, бир талазында...
вторник, Фев 19, 2019 - 11:00
Тыва Республиканың стоматология поликлиниказы 1965 чылдың август 4-те тургустунган, оон бээр бежен дөрт чыл шуужуп эрткен.  Амгы үеде ында...

Социал адырда

понедельник, Мар 25, 2019 - 17:57
Республикада хөй ажы-төлдүг амыдыралчы өг-бүлелерниң саны хөй. Бо үндүрүлгеде Турсуновтарның интернационалчы аныяк өг-бүлезин номчукчуларга танышты...
четверг, Мар 14, 2019 - 12:41
Россияның Президентизи Владимир Путинниң Федералдыг Хуралга 2019 чылда Айыткалында чоннуң амыдырал-чуртталгазының чединмес чоруун ажып эртеринче ул...
среда, Мар 06, 2019 - 10:33
Республикада херээженнер шимчээшкиннериниң идепкейжи ажыл-ижи көскү черни ээлеп турар. Ылаңгыя Тес-Хем кожууннуң Херээженнер чөвүлели сөөлгү чылдар...

Эрге-хоойлу

вторник, Апр 09, 2019 - 13:39
Хүндүлүг коллегалар! Россия тускай догуннаан, хамаарышпас күрүне болуп чораан болгаш черле ындыг күрүне болур. Ол дээрге маргыш чок шын чүүл-дү...
четверг, Апр 04, 2019 - 15:30
                        от 27 марта 2019 г. № 140 г. Кызыл...

Аныяктар делегейи

вторник, Янв 29, 2019 - 13:38
Январь 23-түң хүнүнде Тыва­ның политехниктиг ортумак өөредилге чериниң баазазынга республиканың ырак-чоок кожууннарындан алгы-кешти чымчадыр эт...
четверг, Янв 24, 2019 - 13:16
Москва хоорайда чурттап, ажылдап чоруур тыва өг-бүлениң онзагайы, бот-тускайлаң ойнаар-кыстар театрын диригжидип, чылдың-на Шагаада оюн-баштак көрг...
вторник, Янв 22, 2019 - 13:27
Солагай таладан Каазут Доржу, Каадыр Кырлыг-Кара.   Шагаан-Арыг хоорайның мурнуу талазын дургаар чоруткан улуг тудугларның бирээзинде...

Спорт

пятница, май 31, 2019 - 16:19
Май 25-26 хүннеринде Испанияга «Барселонская весна-2019» деп холушкак хевирниң дайынчы мергежилдер турниринге тыва спортчулар чедиишкинниг...
пятница, май 31, 2019 - 16:17
Май 23-25 хүннеринде Чуваш Республиканың найысылалы Чебоксары хоорайга 16 хар чедир назылыг уруглар аразынга Россияның бирги чери дээш хостуг хүреш...
пятница, Апр 12, 2019 - 16:39
Бистиң республикага спорттуң хос­туг хүреш хевириниң секциязы бир дугаар ажыттынганы база баштайгы маргылдааларның эрттиргенинден бээр 60 чыл болг...

«Шынның» аалчызы

среда, Янв 09, 2019 - 15:54
Сүт-Хөл шалбаа, сүмбер уула тей турар шагда иргин дээш-ле, тыва тоолдарда мынчаар-ла уран чечени-биле эгелээр чүве. Самына сынынга таваңгайлаан, долба...
понедельник, Ноя 26, 2018 - 11:04
Эрткен неделяда Тываның бир ат-сураглыг спортчузу, хостуг хүрешке делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган Артас Санаа өскен-төрээн чер-ч...
четверг, май 03, 2018 - 15:17
Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.   Комсомолдуң дээди шко­лазының доозукчузу, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажыл...