1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

среда, Мар 22, 2017 - 13:15
Март 17-де, Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тыва Республиканың Иштики Херектер яамызының тургустунганындан бээр 95 чыл оюн демдеглээн байырлыг хурал б...
вторник, Мар 21, 2017 - 12:47
Бөгүн, март 16-да, ТР-ниң Иштики херектер яамызының Күрүнениң экономиктиг айыыл чок чоруун камгалаар болгаш коррупцияга удур демисел чорудар эргеле...
среда, Мар 15, 2017 - 16:00
Частың башкы байырлалы – Март 8-те херээжен чонга тураскааткан янзы-бүрү спортчу болгаш культура массалыг хемчеглер, мөөрейлер, оюн-тоглаа ре...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, Мар 21, 2017 - 12:54
Тыва чонга билдингир, сураг­лыг бурят скульптор, чурукчу, ювелир, Россияның чурукчулар эвилелиниң кежигүнү Даши Намдаковтуң уран чүүлү чүгле Бу...
понедельник, Мар 06, 2017 - 18:01
Чоннуң сеткилинче бодунуң ындынныг ырлары-биле сиңнигип кире берген ыраажылар чоруур. Ындыгларның бирээзинге Өвүрнүң уран талантылыг оглу Дозураш М...
понедельник, Фев 13, 2017 - 10:44
Февраль 8-те Республиканың уругларның Р.Д. Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының концерт залынга «Генерал Халиловтуң орук айтыр сыл­дызы...

Экономика

вторник, Мар 28, 2017 - 13:58
Бо кыжын Бай-Тайга кожууннуң девискээринге улуг хар чагганы-биле кончуг берге байдал тургустунган. Сумулар аразының болгаш ыраккы кыштаг­ларже...
понедельник, Мар 20, 2017 - 18:11
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилели тыва чоннуң амыдыралынче ханылап, езу­луг-ла сайзыралды алган төле...
четверг, Фев 16, 2017 - 13:24
Чылдың-на хөмүр-даш садарынга, изиг, соок суг, чырык хандырылгазын төлээринге өг-бүлелерден эвээш эвес чарыгдал үнүп турарын билир бис. Ол талазы-б...

Көдээ ажыл-агыйда

пятница, Мар 24, 2017 - 16:05
Чеди-Хөлдүң Чал-Кежиг суурнуң «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң 2016 чылдың киржикчилери Чойган, Инна Араптанна...
четверг, Мар 02, 2017 - 12:39
Хой, өшкү бажының өзүл­дезин езугаар алырга, Эрзин кожууннуң араттары сөөлгү чылдарда кожууннуң чурттакчы бүрүзүнге онааштыр 14 баш шээр мал ха...
четверг, Фев 16, 2017 - 12:06
Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы-биле тус чер чагыргалары “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелинге...

Өөредилге болгаш эртем

вторник, Мар 21, 2017 - 12:52
Республиканың школачылар аразында чылдың-на болуп эртип турар «Келир үеже базым» деп эртем-практиктиг конференция бо удаада Тываның күр...
среда, Мар 15, 2017 - 16:05
Оюмааның алыс чурту Чадаана, аңаа школа дооскан. Дыка хөй тыва өг-бүлелерде ышкаш, ийи акылыг, ийи угбалыг (бирээ­зин азырап алган), бир кыс ду...
вторник, Мар 07, 2017 - 13:36
Хоорай чергелиг “Чылдың башкызы” деп мөөрейге Кызылдың 8 дугаар школазының физика болгаш информатика башкызы Тайгана Сандак тиилекчи бо...

Кадык камгалалында

пятница, Мар 24, 2017 - 10:33
Чээрби беш харлыг аныяк эмчи Ариана Монгуш Челябинск хоорайда Мурнуу-Уральскиниң күрүнениң медицина университедин 2015 чылда дооскаш, Новокузнецкин...
среда, Мар 22, 2017 - 13:18
Республиканың медицина колледжинге Тыва­ның Кадык камгалал яамызы болгаш яамының социал-­медиктиг айтырыглар институду тыва национал аъш-че...
четверг, Фев 16, 2017 - 13:10
«Шын» солуннуң редактору Александр Шоюн: — Солунувустуң док­таамал чагыдыкчызы республика эмнелгезиниң кезер эмчи салбырында...

Социал адырда

вторник, Мар 28, 2017 - 14:18
Элээди оол С. бичии­зинден-не компьютерге хандыкшый берген. Баштай аңаа оюннар хөй ойнаар, бир олурупкаш, чемненирин-даа, онаалга кылырын-даа у...
пятница, Мар 24, 2017 - 11:08
Ак-Довуракка болган дерзии үүлгедиишкин бүгү тыва ниитилелди оттур силгипкен. Канчап черле мындыг коргунчуг чүве болу бергенил? Ам черле чүнү канча...
вторник, Мар 07, 2017 - 13:44
Өг-бүле херээжен кижиниң сагыш човаашкыны, мерген угааны, шыдамык чоруу-биле туттунар. Ава кижиниң ады амыр-тайбың, менди-чаагай, чаяал­га ышка...

Эрге-хоойлу

пятница, Янв 20, 2017 - 14:03
РФ-тиң Истелге комитединиң Тыва Республикада Истелге комитеди ийи хуу сайгарлыкчыга хамаарыштыр истелге ажылдарын дооскан. 48 харлыг болгаш 32 харл...
понедельник, Янв 16, 2017 - 14:46
Күш-ажыл төлевириниң айтырыг­ларын башкарып турар нормативтиг эрге-хоойлу актыларын сумулар чагыргаларында, кожууннуң албан черлеринде болгаш о...
четверг, Янв 12, 2017 - 15:26
Квартиралар, бажыңнар болгаш участоктар бүрүткедиринге өскерилгелер. Шимчевес өнчү-хөреңгини бүрүтке­дириниң болгаш учетка алырының система...

Аныяктар делегейи

вторник, Мар 28, 2017 - 13:56
Башкы кижиниң ажылы – эң-не хүндүткелдиг. Бодум хуумда башкы эртемимни практика кырында ажыг­лавайн чоруур-даа болзумза, ук мергежилдиң к...
вторник, Мар 21, 2017 - 13:10
Эрткен неделяда Кызылга республиканың аныяк эмчилериниң аразынга «Кадык камгалал Даңгыназы болгаш Тажызы-2017» мөөрейи болган. Мөөрей Т...
вторник, Фев 21, 2017 - 11:00
Февраль 3-те “Найысылал” арт төвүнге «Чылдың студентизи – 2017» деп хоо­рай чергелиг мөөрей эрт­кен. Аңаа...

Спорт

вторник, Мар 28, 2017 - 14:22
Бистиң республиканың өөреник­чилериниң часкы дыштанылгазында суур, кожуун, республика хемчээлдиг аңгы-аңгы конкурстар, фестивальдар, солун ужур...
вторник, Мар 21, 2017 - 13:06
Март 11-12 хүннеринде кожа Хакас Республиканың Таштып суурга Н.С. Швыдков болгаш Г. П. Шулбаевтиң чырык адынга турас­кааткан XXIV хаак маргылда...
четверг, Фев 16, 2017 - 13:39
Тывага болгаш Ба­рыын-Хемчик кожуунга мячилиг хоккейни сайзырадып, ооң та­ваан салганнарның бирээзи, Тыва АССР-ниң он дөрт дакпыр, Тыва Рес...

«Шынның» аалчызы

четверг, Дек 01, 2016 - 13:53
ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:20
Балгазын суурнуң биб­лиотеказында улус ном­чуур солун-сеткүүл чогундан, библиотека арыг-силиг-даа болза, ээнзиргей, куруг ышкаш сагындырар....
вторник, Ноя 08, 2016 - 13:00
Арат-түмен бүгүдениң Аажок ынак өңнүү —  Хоочун солун «Шынны» Холдан салбайн номчуур бис. Шынап-ла, бо үстүн...