1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

вторник, Ноя 06, 2018 - 17:01
ТР-ның Чазаа, ноябрь 17-де болур, Адалар хүнүн база ноябрь 25-те Россияның авалар хүнүн каттыштыргаш чаңгыс хүнде демдеглээрин шиитпирлээн. Ол чаа эге...
вторник, Ноя 06, 2018 - 12:20
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! Бо хүннерде бүгү Россияда бистиң хөй нациялыг чуртувустуң чоннарын мөөңнештирер байырлалывыс — Чоннуң чаң...
понедельник, Окт 29, 2018 - 11:55
Хоорайның баштыңы Ирина Казанцева Карим Сагаан-оолга байыр чедирип тур.   Найысылалдың Төлээлек­чи­лер хуралының ээлчег­ли...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, Окт 30, 2018 - 10:54
Октябрьның 18-20 хүннеринде Тыва Республиканың Композиторлар эвилели тургустунганындан бээр 40 чыл оюн демдеглеп эрттирген. Төөгүже хая көрнүп, сак...
четверг, Окт 25, 2018 - 11:22
Ноябрь 10-да Москваның төп делгелге шөлүнге аныяк дизай­нерлерниң XII делегей чергелиг “Русский силуэт” мөөрейинге Тывадан бир дуга...
вторник, Окт 16, 2018 - 15:10
Октябрьның 11-де Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры көрүкчүлеринге 83-кү сезонунуң көжегезин ажыткан.  Байырлыг ажыдыышкын...

Экономика

четверг, Ноя 08, 2018 - 10:44
Ноябрь 6-да Межегей хөмүр-даш бүдүрүлгезиниң № 1 участогунуң дагжылары даргазы Андрей Ба­лектиң болгаш бригадири Алексей Перчуктуң удуртулгазы-...
вторник, Окт 30, 2018 - 10:50
Дөрт чыл бурунгаар 2014 чылда Россия Федерациязының балык талазы-биле агентилелиниң «Хемнер, хөлдерге балык тударының  дугайында»...
четверг, Окт 25, 2018 - 11:05
Республиканың 2019 чыл­да бюджединиң кам­галалының дугайында пар­­лалга конференциязын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол октябрь 22-д...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Ноя 08, 2018 - 11:08
Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдай суурга совет үелерде “Сельхозтехника”, Суг ажыл-агыйы, Орук септелге-тудуг эргелели, КМК, Аңныыр ажыл...
четверг, Ноя 01, 2018 - 11:12
Тываның көдээ ишчилериниң ажыл-ижиниң эң изиг үези төнген. Республиканың тараалаң кол чери кылдыр алдаржаан Таңды ко­жууннуң Балгазын суурда Ты...
среда, Окт 31, 2018 - 12:27
Аай-дедир чорук кылыр Аъттың ажыы аажок улуг. Ажыл-ишке дузалыг дээш Аътты аажок хүндүлээр мен.              ...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Ноя 08, 2018 - 10:52
Таңды кожууннуң Балгазын суурда Тываның аг­роүлетпүр техникумунда эът болбаазырадыр цех ажылын бо чылын эге­лээн. Ук цехти “Өөредилге...
вторник, Ноя 06, 2018 - 12:31
Аай-дедир чорук кылыр Аъттың ажыы аажок улуг. Ажыл-ишке дузалыг дээш Аътты аажок хүндүлээр мен. Кара-Күске Чооду. Чылгы малдың...
четверг, Ноя 01, 2018 - 10:47
Тыва дылывыстың байырлалын чыл санында эрттирип чаңчыга берген бис. Аңаа тураскааткан хөй-ле хемчеглерниң эрттирип турары онза. Уруглар садтарында чаш...

Кадык камгалалында

среда, Окт 10, 2018 - 11:04
Бис хүн бүрүдеги амыдыралывыста «психология», «психиатрия», оон укталган психолог, психиатр специалистерни шоолуг-ла ылгашт...
четверг, Сен 27, 2018 - 15:59
Амгы үеде шала балдырлыг кижи­лер Саян артынче, харын-даа даштыкыже аян-чорук кылып, дыштанып, эмнениринге дыка сундулуглар. Ынчалза-даа каас-ч...
вторник, Сен 18, 2018 - 15:49
“Ыт ишпес ажыг суг” деп араганы мерген угаанныг өгбелеривис чиге сөглээн. Бачыттыг ол “ажыг сугдан” качыгдап, ооң бак салда...

Социал адырда

четверг, Окт 25, 2018 - 11:03
ТР-де хөй аал чурттаар бажың­нарның капитал септелге­зиниң саа­­рылгага хамаарышпас фондузу тургустунганындан бээр 3 чыл ажа берген...
четверг, Сен 20, 2018 - 10:51
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле эрткен аппарат хуралында, республикада чылыг сезонунуң дугайында чугааны чоруткан. Хурал муници...
вторник, Сен 18, 2018 - 15:45
«Чаңгыс демниг Россия» партияның эгелекчи саналы-биле 2017 чылдан эгелеп чуртта «Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин тургузары» ф...

Эрге-хоойлу

четверг, Ноя 01, 2018 - 12:17
Шолбана Семис-ооловна О-Делик юстиция системазының адырынга 1995 чылдың февральда ажылдап эгелээн. Ол суд приставындан килдис начальниги – ул...
вторник, Окт 23, 2018 - 16:55
2018 чыл – ТР-ниң Шииткекчилер чөвүлелинге юбилейлиг чыл. Чаа Россияның эрткен төөгүзүнде, 1990 чыл­дарның төнчүзүнде суд сис­темазы...
четверг, Окт 11, 2018 - 11:50
Бюджет акша-хөреңгизин ажыглаарынга контроль тургузары – күрүнениң шагдан бээр кол сорулгаларының бирээзи болуп келген.  Ындыг болбас ар...

Аныяктар делегейи

вторник, Ноя 06, 2018 - 15:44
Хакас, тыва, татар, моол болгаш өске-даа чоннарның культуразын, чаңчылдарын, тоолчургу чугааларын бистиң студентилеривис ам 11 чыл улай көргүзүп бараа...
четверг, Июл 19, 2018 - 12:50
Узун Тестиң шынаазында ада-иезиниң изин истеп, мал кадарып чоруур аныяк малчын Роланд Адыяның ажылы макталдыг. Ол ийи чыл бурунгаар Тываның Чазааны...
вторник, Июл 10, 2018 - 11:52
2000 чылдарның эгезинде Тывага “Чүгле сен дээш” деп тыва  кино үнүп кел­ген. Чонга  дыка солун­ болуушкун болган. Ооң...

Спорт

вторник, Окт 30, 2018 - 10:46
Россияга бир дугаар эртер делегейниң студентилериниң болгаш аныяктарының маргылдаалары – кышкы Универсиада 2019 чылдың март 2-ден 29-ка чедир...
четверг, Окт 25, 2018 - 11:25
Шүүлген мөге Белек-Байыр  Мандал-биле үжүүрлешкен мөге Ахмед Чаймаа.   Чоокта чаа, Көдээ ажыл-агый ажылдакчыларының хүнүнде, Тес-...
понедельник, Окт 08, 2018 - 13:48
ТР-ниң Аът спортунуң федерациязының президентизи болуп 2016 чылдың марттан эгелеп ажылдап турар Таймир Сарыгларга бистиң корреспондентивис ужурашка...

«Шынның» аалчызы

четверг, май 03, 2018 - 15:17
Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.   Комсомолдуң дээди шко­лазының доозукчузу, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажыл...
суббота, Апр 28, 2018 - 11:17
Пенсионерлер Чөвүлелиниң кежигүннери.   Кижи бүрүзүнүң бо чырык чер кырынга чурттап чораан үезинде сонуургалдары, талантызы, мергежили...
вторник, Апр 10, 2018 - 12:06
Долаан башкы. Эрткен чүс чылдың 90 чылда­рының эгезинде Тывага сарыг шажын катап тургустунуп, тыва чон шажын-чүдүлгеже эглип эгелээн үелерде чамд...