1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

пятница, Авг 25, 2017 - 17:41
Август 22 –  Россияның Тугунуң хүнү. Кызылга күрүне байырлалы Россия­ Федерациязының болгаш Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүр...
вторник, Авг 22, 2017 - 16:35
Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүн бистиң чуртта чылдың-на август 22-де калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар.  Ол туктуң күрүнениң...
четверг, Авг 17, 2017 - 14:12
Тыва Арат Республиканың тургузукчузу Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга мөгейиг езулалы август 15-те болган. Аңаа ажылчы чон, күш-ажылдың хоочунн...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, Авг 22, 2017 - 16:29
Август байырлалдар-биле элбек ай болган. Оларның аразында эң-не онзагай, көрүштүг, бедик деңнелге эрткен байырлал — делегей чергелиг II...
понедельник, Авг 21, 2017 - 13:59
Тос-Булактың Өг хоорайжыгажынга Наадым байырлалынга тураскааткан Тываның даараныр ус-шеверлер эвилелиниң кежигүннериниң улусчу аян-хевирге быжып да...
четверг, Авг 17, 2017 - 14:22
Август 14-түң хүнүнде Азия төвүнүң девискээринде «Хаанның аңнаашкыны» тураскаалының чанынга ийи дугаар болуп эртип турар бүгү делегей ч...

Экономика

вторник, Авг 29, 2017 - 14:16
Август 25-27 хүннеринде Кызылдың Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге «Тыва-Экспо-2017. Күс» деп регионнар аразының XVIII делгелге-ярм...
вторник, Авг 01, 2017 - 13:23
Бо чылдың июль 1-ден бюджет адырының шупту ажылдакчылары болгаш пенсионерлер төлевирниң «Мир» деп национал картаже шилчиир.  А...
вторник, Июл 11, 2017 - 16:47
Тываның удуртулгазы амгы үеде тудуп турар бажыңнарны бо чылдың төнчүзүнде ажыглалга киирер талазы-биле хемчеглерни алырын хоорайларның болгаш кожуу...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Авг 17, 2017 - 14:18
Наадым малчыннарга чүгле байыр-найыр эвес, а олар аңаа ужуражып келгеш, наадымнар аразында кылган ажылды түңнеп, чедиишкиннерни демдеглеп, мурнакчы...
четверг, Авг 03, 2017 - 17:13
Валерий Кууларның ада-иези Дакпыы биле Дузак Кууларлар Чөөн-Хемчик кожуунга «Большевик» колхоз үезинде-ле малчыннап келген ол ажыл-агый...
понедельник, Июл 31, 2017 - 10:01
Күрүне-хуу эштежилге республиканың улуг көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелерин катап тургузарынга дузазын көргүзүп, ажылын бадыткап эгелээн деп Тываның Көд...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Авг 31, 2017 - 15:10
Эргим башкылар болгаш школаларның өөреникчилери!   Чаа өөредилге чылының эгелээни-биле, Билиглер хүнү-биле силерге байыр чедирип тур м...
вторник, Авг 29, 2017 - 09:06
Тываның педагогика ниитилелиниң кол хемчеглериниң бирээзи, өөредилге адырының ажылдакчыларының чыл санында чөвүлел хуралы август 23-те Улусчу чогаа...
пятница, Авг 25, 2017 - 17:43
Бо хүннерде ТР-ниң өөредилге сайыдының оралакчызы Сайзаа­на Товуунуң удуртулгазы-биле Тывадан аныяктар делегациязы Кыдаттың Пекин хоорайда ажыл...

Кадык камгалалында

четверг, Авг 10, 2017 - 13:51
Республиканың «Деткимче» ачы-буян­ төвүнүң даргазы Буян Богбалдайович Ооржак. — «Деткимче» ачы-буян төвү канд...
понедельник, Авг 07, 2017 - 11:06
Бичии кижи дээрге чурттал­ганың чечээ, ада-иениң өөрүшкүзү. Кадык уруг ада-иениң ийи дакпыр өөрүшкүзү. Херээжен кижиниң уруг­луг болуру, бо...
пятница, Авг 04, 2017 - 12:02
Бистиң бо тоол чурту Тывавыста, шынап-ла, тывызыксыг черлер бар. Оларның бирээзи — Бай-Тайга кожуунда Шивилиг аржаанындан 2,5-3 км хире черде...

Социал адырда

четверг, Авг 31, 2017 - 15:06
«Чөптүг, шынчы болгаш чоргаар чор. Буян сеткил-биле улустарга дуза кадарынга кажан-даа белен бол. Улугларны хүндүлеп, чаштарны камгалап-карак...
четверг, Авг 10, 2017 - 13:33
Эрткен четверг хүнүнде «Шын» солуннуң редак­циязынга күш-ажыл сайыдының бирги оралакчызы Артыш Сат база «Деткимче» ачы-...
понедельник, Авг 07, 2017 - 11:02
Мен Кызыл хоорайда «солагай талакы дачалар» дээр черде дыка хөй чылдар дургузунда чурттап келдим. Ол черниң хоочун чурттакчызы мен....

Эрге-хоойлу

четверг, Авг 31, 2017 - 15:18
ТР-ниң Дээди Судунуң дарга­зының оралакчызы Марина Чикашова, хамааты херектер талазы-биле суд коллегиязының даргазы Оксана Соскал, судья Аяна Б...
вторник, Авг 01, 2017 - 13:11
Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутады Мерген Дадар-оолович Ооржак соңгукчуларының мурнунга харыысалгалыг болуп, Тывага келген санында ола...
понедельник, Июл 17, 2017 - 11:09
ОСАГО (авто-хамааты харыысалганың албан кам­галалы) дугайында хоой­луга өскерилгелер 2017 чылдың апрель 28-тен күш кирген. Автомобильди үрэ...

Аныяктар делегейи

вторник, Июл 11, 2017 - 16:27
Тыва национал оркес­тр­ниң эң-не аныяк хөгжүмчүзү, салгал дамчаан салым-чаяан­ныг хөөмейжи – Меңги Монгушту номчукчуларга танышты...
вторник, Июл 04, 2017 - 16:15
Мода, чараш чүүл со­нуур­гаарларга аныяк дизайнерлер, ус-шевер даараныкчылар сөөлгү үеде даараан, чогааткан ажылдарының көрүлдезин удаа-дар...
четверг, Июн 22, 2017 - 13:20
Бүгү-делегей болгаш Россия деңнели-биле алырга, бедик чедиишкиннер чедип алган кижилерниң кадыкшылынче кичээнгейи – чуртталгазының бир кол өз...

Спорт

понедельник, Авг 21, 2017 - 14:03
Эртенги шактарда бүргеп, чаъс­тыг хүн болурун оштаза-даа, чоорту бүргег аязып, хүннээректеп келгени ол хүн Тос-Булакка ажыттынган, көдээ ажыл-а...
четверг, Авг 17, 2017 - 14:27
Август 14-түң хүнүнде Кызыл хоорайның национал парыгында «Хүреш» стадионунга респуб­лика хүнүнге база малчыннарның болгаш көдээ ишч...
среда, Авг 16, 2017 - 11:32
Даӊ хаяазыныӊ херелдери чаа-ла бакылап үнүп орда, ылаӊгыя хоорай черниӊ чурттакчыларынга тамчыктыг дыш үези. А чамдык спортчулар ол үени кончуг чөп...

«Шынның» аалчызы

четверг, Дек 01, 2016 - 13:53
ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:20
Балгазын суурнуң биб­лиотеказында улус ном­чуур солун-сеткүүл чогундан, библиотека арыг-силиг-даа болза, ээнзиргей, куруг ышкаш сагындырар....
вторник, Ноя 08, 2016 - 13:00
Арат-түмен бүгүдениң Аажок ынак өңнүү —  Хоочун солун «Шынны» Холдан салбайн номчуур бис. Шынап-ла, бо үстүн...