1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

вторник, Мар 20, 2018 - 14:18
Кызылдың “Барыын” №86 соң­гулда участогунга эртенгиниң сес шакта-ла чон хөйү-биле кээп эге­лээн. Россия Федерациязының президен...
понедельник, Мар 19, 2018 - 10:56
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» федералдыг казна албан чериниң (ФКА) начальниги Сергей Аникин-биле ажыл-агыйжы байдалда ужураш...
четверг, Мар 15, 2018 - 14:12
Виктор Көк-оол аттыг нацио­нал хөгжүм-шии театрынга Тываның блогерлериниң бирги ужу­ра­жыыш­кыны эрткен. Аңаа интер­неттиң идеп...

Культура болгаш уран чүүл

четверг, Мар 22, 2018 - 12:09
Тываның ойнаарактар театры 5 чыл бурунгаар тур­густунган. Мурнунда хөг­­жүм-шии театрынга ха­маар­жыр аңгы студия тур­ган....
понедельник, Мар 19, 2018 - 11:07
Данчай Оюн.   «Кижи болуру чажындан, аът болуру кулунундан» деп улустуң үлегер домаа бар.  Чашкы үезинде кижи янз...
понедельник, Мар 05, 2018 - 10:46
Февраль 17-де национал хөгжүм-шии театрын­га “Өшпээн ынакшыл” деп шиини көрген соонда, аныяк-даа,­ улуг назылыг-даа эш-өөр чыгл...

Экономика

понедельник, Мар 19, 2018 - 11:03
Март 14-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Тыва Республиканың Тудуг болгаш коммунал ажыл-агый яамызы республиканың төөгүзүнде бир дугаар тудугжулар съе...
вторник, Мар 13, 2018 - 14:08
2018 чылдың январь 17-де Коломна хоорайга эрткен шуулганга Владимир Владимирович Путин төөгүлүг биче хоорайларга болгаш суурларга таарымчалыг байда...
понедельник, Мар 12, 2018 - 15:07
Россияның “БТК групп” акционерлиг ниитилелдиң биче бүдүрүлгезиниң салбыры Тывада ажыттынган. Аңаа Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-...

Көдээ ажыл-агыйда

понедельник, Мар 19, 2018 - 10:49
Улуг-Хем кожууннуң малчын коданнарын кезип чорааш, тура-соруктуг, уйгу чок өскен-төрээн хеми дег, чыдын чытпас, олут орбас, ажылгыр, кызымаккай бүд...
понедельник, Мар 05, 2018 - 10:19
Март 1-де ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Байбек Надажапович Монгуш биле ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Эртине Сергеевич Данзы-Бел...
вторник, Фев 13, 2018 - 10:52
Тывада бөрүлер-биле демисел чорударынга 600 хире арга-дуржулгалыг аң­чыларны мөөңнээн. Рес­пуб­ликаның көдээ ажыл-агы­йынга бөрүлер...

Өөредилге болгаш эртем

вторник, Мар 13, 2018 - 14:13
ТКУ-нуң инженер-техниктиг факультединиң студентизи  Хаяа Донгакка ТР-ниң Хөй-ниити палатазының даргазы  Чимит-Доржу Ондар өөрүп ч...
вторник, Фев 27, 2018 - 11:27
Оюн-тоглаа үезинде.   Шагаа бүдүүзүнде Ты­ва­ның национал музе­йинге Кызыл хоорайның школаларының өөреник­чилеринге чө...
четверг, Фев 08, 2018 - 14:45
Февраль 8-ти Россияның эртем хүнү кылдыр 1999 чылдан эгелеп демдеглеп турар. Дүүн, февраль 7-де, Эртем хүнүнүң  бүдүүзүнде  химия эртемне...

Кадык камгалалында

вторник, Фев 27, 2018 - 11:39
    Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы, РФ-тиң кадык камгалалының тергиини, дээди категорияның терапевт эмчизи...
вторник, Фев 13, 2018 - 16:09
«Шагаа-2018 национал байырлалды эрт­тирериниң хемчеглер планын» чай-хос аразында карак-уштай бээримге, ында февраль 1-ден 16-га чед...
понедельник, Фев 05, 2018 - 12:55
Бо коргунчуг аарыгның дуга­йында дыңнаваан кижи ховар. Бүгү-делегейде кижилерниң амы-тынындан чарлыр таварылгаларының 20 хуузу хоралыг ыжыктарн...

Социал адырда

вторник, Мар 20, 2018 - 14:23
РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак волонтерлар-биле. Россияның Президентизи Владимир Путинниң чарлааны Эки турачылар чылының адаа-биле...
вторник, Мар 13, 2018 - 13:26
Тыва чон шагдан бээр чаш уругларны бодунуу азы өскении деп ылгавас, деңге көөр чо­раан. Эптиг демниг аалга чаштар дээш сагыш човаашкын, кичээнг...
понедельник, Мар 12, 2018 - 15:15
Тожуже үнүүшкүн үезинде.   Тываның Херээженнер эвиле­линиң кежигүнү Марта Кирововна Иргит-биле амгы үеде эвилелдиң байдалы  б...

Эрге-хоойлу

вторник, Мар 06, 2018 - 11:34
РФ-тиң Дээди Судунуң даргазы Вячеслав Лебедев биле ТР-ниң Дээди Судунуң даргазы Надежда Күжүгет.  2017 чыл.  Москва. ТР-ниң Дээди Судунга 2...
понедельник, Мар 05, 2018 - 10:15
Март 1-де Москвада Төп делгелге залы «Манежке» Россияның Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга Айыткалын кылган. Президент...
среда, Фев 07, 2018 - 09:07
Тыва Республиканың Дээди Хуралының эрге-чагырганың федералдыг органнары, тус чер бот-башкарылга органнары, хамааты ниитилелдиң институттары-биле ка...

Аныяктар делегейи

четверг, Мар 15, 2018 - 14:35
Шагаан-Арыгдан аныяк­ ава Айслуу Михайловна Дамваа чаа чылдың дыш­таныр хонуктарында со­нуур­галының аайы-биле торт, пирожное быжыр...
вторник, Мар 06, 2018 - 11:38
Айдан Ондар. Кижини чүгле чараш идик-хеп каастаар эвес, чазык-чаагай арын-шырай, чазай таартып алган бажының дүгү база онзагай болур ужурлуг....
вторник, Фев 13, 2018 - 10:44
Өгнүң ээлери кымнарыл?   Саян даглары-биле кожаланчып чыдар Танзыбей суурнуң орук кыдыында кайы ырактан аңгыланып көстүр докулчак ак ө...

Спорт

четверг, Мар 15, 2018 - 14:00
Сула шимчээшкин үезинде.   Чылыг үеде Улуг-Хем эриин­ге кежээки сериинде бо-ла агаар­лаар мен. Агаарлаан улус аразында улуг-би...
пятница, Мар 02, 2018 - 12:54
Февраль 25-те Россия­ның төөгүзүнде туруп көр­бээн эң-не берге, дүшкүүр­лүг Олимпий оюннары доозулган. Бо чылдың XXIII Олимпий оюннары...
вторник, Фев 27, 2018 - 11:46
Сандак Сергек, Намчын-оол Чимит. Маргылдаа үезинде.   Февраль 20-22 хүннеринде “Мөңгүлек” спорт клувунга Россия­ның ан...

«Шынның» аалчызы

четверг, Фев 15, 2018 - 11:53
Тывада ат-сураглыг бо ыраажыны билбес кижи-даа чок, ооң катаптаттынмас чараш, өткүт үнү-биле ырлаан «Айлаң кужум», «Хырбача...
понедельник, Янв 15, 2018 - 12:00
Хам – кижи биле бойдусту, алдыы-үстүү ораннарны харылзаштырып чоруур бурулбаазын чаяал­галыг кижи. Хам кижи бурун шагда тыва чоннуң эмчиз...
четверг, Ноя 23, 2017 - 10:33
Ниитилел амыдыралынга хөй-ниити организация­лары дыка улуг салдарлыг. Оларның аразындан херээженнер чөвүлелдери шаандан бээр эң дээштиг, амыдыр...