1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

понедельник, Фев 18, 2019 - 15:02
«Тыва Википедияже кирип моорла, өңнүк» — деп домакты номчуптарга-ла, кижиниң сонуургалы олче угланы бээр. Барып-барып төрээн тыва...
четверг, Фев 14, 2019 - 10:41
Россияга революция мурнунда хамаатыларның боо-чепсек эдилээрин чүгле генерал-губернаторлар шиитпирлеп, тускай чөпшээрелге ат салыр турган. Күрүнени...
вторник, Фев 12, 2019 - 11:53
Коммунал хандырылга болгаш чылыдылга электростанциязының ачызында хоорайның чуртталга бажыңнары база хөй-ниити албан черлери изиг суг болгаш чылыг-...

Культура болгаш уран чүүл

четверг, Дек 27, 2018 - 10:49
Чаа чыл бүдүүзүнде В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга Тываның Чазааның Баштыңының уругларга Бал-маскарадын эрттирери чаңчыл болган. Бо...
четверг, Дек 13, 2018 - 11:15
Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 45 чылдаанын таварыштыр 1990 чылдың май 9-та Мөңгүн-Тайга кожууннуң төвү Мугур-Аксы суурга дайын-чаа­дан...
понедельник, Дек 10, 2018 - 11:55
Тываның Улустуң артизи Надежда Наксыл Москваның Щепкин аттыг дээди театр­ училищезинге дөрт чыл дургузунда тыва бөлүктүң куратор башкызы болуп...

Экономика

понедельник, Фев 11, 2019 - 11:46
Кызыл – Тываның на­йысылалы болгаш көрүн­чүү. Ооң хүн бүрүдеги хөг­жүлдези, үзүктел чок ажыл-агыйы бир чугула айтырыгларның аразы...
суббота, Фев 02, 2019 - 11:57
“IRBIS cake” кондитер кылыг­лар бүдүрүлгезиниң удуртукчузу Наталья Умановскаяга ужуражып чеде бээримге, чаа быжырган тортту каастаа...
вторник, Янв 29, 2019 - 13:33
Металлургия заводтарының суугуларынга одаар кокс холумактыг «Ж» марканың хөмүрүн Тывада казып, ону Россияның бүдүрүлгелериниң хереглели...

Көдээ ажыл-агыйда

вторник, Янв 15, 2019 - 10:38
1939 чылда Алаштың Чолалыгда Алдыы-Чарыкта кыштаавыска сүүр хая баарынга көшкүн өг-бүлеге төрүттүнген мен. Бир дугаар миннип кээримге, шилги чааш б...
вторник, Дек 04, 2018 - 12:51
Чеди-Хөл кожуунда эрес-кежээ, кызымак­кай ажылы-биле эки түңнелдерни чедип ап чоруур малчыннарның бирээзинге Элегес сумузундан Айдыс Чамыяң хам...
вторник, Ноя 27, 2018 - 12:07
Аныяк араттар Ай-Кыс Чонданова биле Шогжаан Ыйма-Серен.   Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Бажы суурга Ай-Кыс Чонданованың сүт хүлээп а...

Өөредилге болгаш эртем

вторник, Фев 19, 2019 - 11:46
Тываның эрги хартаачыларын солуур сорулга-биле совет Россияның Тывага турган ВКП(б)-ниң райбюрозу он оолду 1925 чылдың июльда Москваже өөредип чору...
вторник, Фев 12, 2019 - 11:55
Февраль 7-де бүгү Рос­сияның эртем хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал Кызылда Улусчу чогаа­дылга бажыңынга болган. Ооң ажылынга Тываның Ба...
понедельник, Фев 11, 2019 - 11:42
«Дер үндүрбейн – ажык тыппас, дем каттыштырбайн – тиилеп шыдавас» деп чоннуң мерген угаадыын­да дег, Тываның эртемденне...

Кадык камгалалында

вторник, Фев 19, 2019 - 11:00
Тыва Республиканың стоматология поликлиниказы 1965 чылдың август 4-те тургустунган, оон бээр бежен дөрт чыл шуужуп эрткен.  Амгы үеде ында...
вторник, Янв 15, 2019 - 10:36
Амгы үеде республиканың ырак-чоок суурларының хөгжүп, сайзырап турары илдең. Өвүр кожуун база кыдыг-кыйыг-даа болза, үеден чыда калбайн, бурунгаарл...
четверг, Янв 10, 2019 - 10:54
Үнген чылдың онзагай болууш­кун­нарының бирээзи — Чаа чыл­дың баштайгы минуталарында төрүттүнген чаш дугайында солун медээни ооң...

Социал адырда

вторник, Фев 12, 2019 - 12:01
Шагааны ачылыг, ыдыктыг Цэнгэлдиң, эът­тиң кезии, сөөктүң сыйыы, ханывыстың дамдызы болган ха-дуңма чонувус-биле уткуп байырлаар аас-кежиктиг б...
четверг, Фев 07, 2019 - 10:59
Эрткен 2018 чылдың дургузунда дүрген дамчыдар оптика волокнолуг (дыран­ды удазын дамчыштыр дээн уткалыг) интернет харылзаазын  республикан...
суббота, Фев 02, 2019 - 11:50
Кыдатта тываларның ниити саны 3000 хире кижи. Чамдык төрел бөлүктерни кайы чонга хамааржыры билдинмес, ынчангаш тывалар санын чарт түң-биле үндүрер...

Эрге-хоойлу

четверг, Янв 24, 2019 - 13:18
Бистиң республикада орук шимчээшкиннериниң дүрүмнерин чолаачы­лар­ның база чадаг кижилерниң талазындан хажыдар чоруктар чыл санында эвээжев...
четверг, Янв 17, 2019 - 11:57
Тыва Республиканың Дээди Хуралының комитет даргазы Виталий Бартына-Сады-биле бистиң корреспондентивис ужуражып, ажыл-агыйжы чугааны кылган. Ону моо...
четверг, Дек 27, 2018 - 10:43
Хүндүлүг Каң-оол Тимурович! Хүндүлүг чаңгыс чер-чуттугларым! Бөгүн бистер Тыва Республиканың Конституциязының 111 чүүлүнде быжыглаттынган ч...

Аныяктар делегейи

вторник, Янв 29, 2019 - 13:38
Январь 23-түң хүнүнде Тыва­ның политехниктиг ортумак өөредилге чериниң баазазынга республиканың ырак-чоок кожууннарындан алгы-кешти чымчадыр эт...
четверг, Янв 24, 2019 - 13:16
Москва хоорайда чурттап, ажылдап чоруур тыва өг-бүлениң онзагайы, бот-тускайлаң ойнаар-кыстар театрын диригжидип, чылдың-на Шагаада оюн-баштак көрг...
вторник, Янв 22, 2019 - 13:27
Солагай таладан Каазут Доржу, Каадыр Кырлыг-Кара.   Шагаан-Арыг хоорайның мурнуу талазын дургаар чоруткан улуг тудугларның бирээзинде...

Спорт

вторник, Фев 12, 2019 - 12:04
Хостуг хүрешке ССРЭ-ниң күрүне тренери Л.Ф. Колесник бир катап Тывага сургакчылап, семинар-кичээлдер эрттирип чедип келген. Ооң соонда түңнел хурал...
четверг, Фев 07, 2019 - 11:05
Февраль 3-те найысылал Кызылда «Херел» спорт залынга Шагаа байырлалынга тураскааткан Тываның эң шыырак мөгелериниң бирги чери дээш, Шаг...
четверг, Дек 27, 2018 - 10:58
Декабрьның 18. Улусчу чогаадылга төвү. Республиканың күш-культура болгаш спорттуң тергииннеринге алдар болдурган «Спортчу элита-2018» б...

«Шынның» аалчызы

среда, Янв 09, 2019 - 15:54
Сүт-Хөл шалбаа, сүмбер уула тей турар шагда иргин дээш-ле, тыва тоолдарда мынчаар-ла уран чечени-биле эгелээр чүве. Самына сынынга таваңгайлаан, долба...
понедельник, Ноя 26, 2018 - 11:04
Эрткен неделяда Тываның бир ат-сураглыг спортчузу, хостуг хүрешке делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган Артас Санаа өскен-төрээн чер-ч...
четверг, май 03, 2018 - 15:17
Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.   Комсомолдуң дээди шко­лазының доозукчузу, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажыл...