1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

пятница, Мар 15, 2019 - 17:31
Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурнуң уран чүүл школазының 2018 чылда доозукчузу Денберел Ооржак делегей чергелиг хөгжүмнүг төлевилел...
среда, Мар 13, 2019 - 13:40
Март 7-де В. Көк-оол аттыг нацио­нал хөгжүм-шии теат­рынга Бүгү-деле­гейниң херээженнер хүнү Март 8-ке тураскаат­кан байырлыг ху...
среда, Мар 13, 2019 - 13:37
Кышты үдээнинге, часты уткаанынга тураскааткан ба­йырлал –Масленица. Найысылал Кызылдың Арат шөлү. Байырлал эгелээринге чедир ам-даа элек...

Культура болгаш уран чүүл

пятница, Мар 15, 2019 - 15:15
“Театр чылы – Бүгү-рос­сийжи театр марафону” төле­вилел 2019 чылдың январь 18-те Москваның Мариинск театрының Владивосток...
среда, Мар 13, 2019 - 13:42
Красноярск хоорайда болуп турар Бүгү-делегейниң XXIX кышкы универсиадазының культурлуг хемчеглеринде Тыва Үндезин культура төвү киржип турар. Ында...
среда, Мар 06, 2019 - 11:06
Бо чылын чарлаттынган Театр чылынга хамаарыштыр тыва театр кандыг ажылдар чорудуп база кандыг онзагай хемчеглер планнап турарының дугайында РФ-тиң...

Экономика

понедельник, Мар 04, 2019 - 11:20
Февраль 26-да Тыва Рес­публи­каның Чазааның чөвүлели биле Дээди Хуралдың депутаттарының каттышкан калбак хемчээлдиг хуралы болган. Ооң ажыл...
понедельник, Фев 11, 2019 - 11:46
Кызыл – Тываның на­йысылалы болгаш көрүн­чүү. Ооң хүн бүрүдеги хөг­жүлдези, үзүктел чок ажыл-агыйы бир чугула айтырыгларның аразы...
суббота, Фев 02, 2019 - 11:57
“IRBIS cake” кондитер кылыг­лар бүдүрүлгезиниң удуртукчузу Наталья Умановскаяга ужуражып чеде бээримге, чаа быжырган тортту каастаа...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Фев 21, 2019 - 11:41
Тыва дээрге мал ажыл-агыйын сайзырадырынга таарымчалыг, ол талазы-биле турум болгаш быжыг регион-дур деп РФ-тиң көдээ ажыл-агый сайыдының оралакчыз...
вторник, Янв 15, 2019 - 10:38
1939 чылда Алаштың Чолалыгда Алдыы-Чарыкта кыштаавыска сүүр хая баарынга көшкүн өг-бүлеге төрүттүнген мен. Бир дугаар миннип кээримге, шилги чааш б...
вторник, Дек 04, 2018 - 12:51
Чеди-Хөл кожуунда эрес-кежээ, кызымак­кай ажылы-биле эки түңнелдерни чедип ап чоруур малчыннарның бирээзинге Элегес сумузундан Айдыс Чамыяң хам...

Өөредилге болгаш эртем

среда, Мар 13, 2019 - 13:45
Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оол төрээн тыва дылывыска хамаарыштыр ажык чугааны Тываның чогаалчылары-биле чоруткан дээрзин «Шын» солундан...
среда, Мар 06, 2019 - 11:03
1952 чылдың сентябрьда Кы­зылдың күрүнениң башкы институду ажыттынганы-биле чергелештир тыва дыл болгаш литература кафедразының башкыларын беле...
четверг, Фев 28, 2019 - 11:40
2019 чылдың февраль 21-де Чазак бажыңының үшкү каъдында хуралдаар залга Тываның чогаалчылары-биле Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оол төрээн тыва дылывыс...

Кадык камгалалында

среда, Мар 06, 2019 - 11:07
Бүгү делегейниң Ка­дык камгалал орга­ни­за­циязының сан-чура­гайлары езугаар, бөмбүрзекте улуг кижилерниң 90 хуузу, чаш­тар...
понедельник, Мар 04, 2019 - 11:22
Хүндүлүг коллегалар! Дараазында чугула тема – кадык камгалалы. Ооң бөгүнгү байдалы, медицина дузазын чедирип турар деңнели, бир талазында...
вторник, Фев 19, 2019 - 11:00
Тыва Республиканың стоматология поликлиниказы 1965 чылдың август 4-те тургустунган, оон бээр бежен дөрт чыл шуужуп эрткен.  Амгы үеде ында...

Социал адырда

четверг, Мар 14, 2019 - 12:41
Россияның Президентизи Владимир Путинниң Федералдыг Хуралга 2019 чылда Айыткалында чоннуң амыдырал-чуртталгазының чединмес чоруун ажып эртеринче ул...
среда, Мар 06, 2019 - 10:33
Республикада херээженнер шимчээшкиннериниң идепкейжи ажыл-ижи көскү черни ээлеп турар. Ылаңгыя Тес-Хем кожууннуң Херээженнер чөвүлели сөөлгү чылдар...
четверг, Фев 28, 2019 - 11:33
Хүндүлүг коллегалар! Демографияның берге айтырыгларын шиитпирлээри, чурттаар назынны узадыры, өлүп-хораар чорукту эвээжедири дээрге чединмес, я...

Эрге-хоойлу

четверг, Янв 24, 2019 - 13:18
Бистиң республикада орук шимчээшкиннериниң дүрүмнерин чолаачы­лар­ның база чадаг кижилерниң талазындан хажыдар чоруктар чыл санында эвээжев...
четверг, Янв 17, 2019 - 11:57
Тыва Республиканың Дээди Хуралының комитет даргазы Виталий Бартына-Сады-биле бистиң корреспондентивис ужуражып, ажыл-агыйжы чугааны кылган. Ону моо...
четверг, Дек 27, 2018 - 10:43
Хүндүлүг Каң-оол Тимурович! Хүндүлүг чаңгыс чер-чуттугларым! Бөгүн бистер Тыва Республиканың Конституциязының 111 чүүлүнде быжыглаттынган ч...

Аныяктар делегейи

вторник, Янв 29, 2019 - 13:38
Январь 23-түң хүнүнде Тыва­ның политехниктиг ортумак өөредилге чериниң баазазынга республиканың ырак-чоок кожууннарындан алгы-кешти чымчадыр эт...
четверг, Янв 24, 2019 - 13:16
Москва хоорайда чурттап, ажылдап чоруур тыва өг-бүлениң онзагайы, бот-тускайлаң ойнаар-кыстар театрын диригжидип, чылдың-на Шагаада оюн-баштак көрг...
вторник, Янв 22, 2019 - 13:27
Солагай таладан Каазут Доржу, Каадыр Кырлыг-Кара.   Шагаан-Арыг хоорайның мурнуу талазын дургаар чоруткан улуг тудугларның бирээзинде...

Спорт

пятница, Мар 15, 2019 - 15:11
Март 12-де делегейниң хөй-хөй чоннарын каттыштырган улуг спортчу хемчег – Кышкы Универсиада-2019 доозулган.  Россияда бир дугаар эрт...
вторник, Фев 12, 2019 - 12:04
Хостуг хүрешке ССРЭ-ниң күрүне тренери Л.Ф. Колесник бир катап Тывага сургакчылап, семинар-кичээлдер эрттирип чедип келген. Ооң соонда түңнел хурал...
четверг, Фев 07, 2019 - 11:05
Февраль 3-те найысылал Кызылда «Херел» спорт залынга Шагаа байырлалынга тураскааткан Тываның эң шыырак мөгелериниң бирги чери дээш, Шаг...

«Шынның» аалчызы

среда, Янв 09, 2019 - 15:54
Сүт-Хөл шалбаа, сүмбер уула тей турар шагда иргин дээш-ле, тыва тоолдарда мынчаар-ла уран чечени-биле эгелээр чүве. Самына сынынга таваңгайлаан, долба...
понедельник, Ноя 26, 2018 - 11:04
Эрткен неделяда Тываның бир ат-сураглыг спортчузу, хостуг хүрешке делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган Артас Санаа өскен-төрээн чер-ч...
четверг, май 03, 2018 - 15:17
Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.   Комсомолдуң дээди шко­лазының доозукчузу, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажыл...