1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

понедельник, Июл 24, 2017 - 12:10
Тываның көдээ ажыл-ишчилериниң, эң ылаңгыя мал ажылдыгларның, кол күш-ажылчы байырлалы республика Наадымы чоокшулап олурар. Бүгү кожууннардан...
четверг, Июл 20, 2017 - 14:12
Эрткен дыштаныр хүннерде Чөөн-Хемчик кожуунга, харын-даа мырыңай бүгү Тывага кол болуушкуннар — Чөөн-Хемчик кожууннуң Наадым байырлалы, кожуу...
понедельник, Июл 17, 2017 - 11:19
Мындыг темага парлалга конференциязын Тыва Республиканың информатизация болгаш харылзаа яамызы организастап эрттирген. Тываның девискээ­ринге у...

Культура болгаш уран чүүл

понедельник, Июл 17, 2017 - 11:03
Россияның алдарлыг чурукчузу, Россия биле Тываның күрүне шаңналының лауреады Дондук Хертекович Тойбухаа «Россияның улустуң чурукчузу» д...
вторник, Июл 11, 2017 - 16:20
Национал театрның музейинге Россияның академиктиг аныяктар театрының (РАМТ) артистери болгаш гастрольдар ажыл-чорудулгазының талазы-биле федералдыг...
среда, Июн 14, 2017 - 15:14
Эрткен неделяда «На­йы­сылал» арт-төпке «Чү­рээвис-биле дыңнап тур бис» деп имнээр ыры мөө­рейин Бүгү-росси...

Экономика

вторник, Июл 11, 2017 - 16:47
Тываның удуртулгазы амгы үеде тудуп турар бажыңнарны бо чылдың төнчүзүнде ажыглалга киирер талазы-биле хемчеглерни алырын хоорайларның болгаш кожуу...
вторник, Июл 11, 2017 - 16:39
Бо бижээн чүүлүмнүң маадырлары Бай-Тайга ко­жууннуң аныяк сайгарлыкчылары Саян Борисович биле Артышмаа Александр­овна Маадырлар дээрзин номчук...
вторник, Июл 04, 2017 - 16:28
Эрткен чүс чылдың тозан чылдарының төнчүзүнде бүгү Тываны балык болгаш балыктан кылган продукция-биле хандырып турган Кызылдың балык заводу хоозура...

Көдээ ажыл-агыйда

вторник, Июл 11, 2017 - 16:50
2017-2018 чылдарның кышкы үезинде ниитиниң малының баш санын хоратпайн хүр-чаагай кыш ажып алырының бир кол магадылалы – четчир хемчээлдиг ма...
вторник, Июл 11, 2017 - 16:17
Бүгү-делегейниң «Хүн­дүлээчел тараачын» деп агротуризм федерациязының тургузукчуларының бирээ­зи Жан Мари Перье биле Россияның...
четверг, Июн 08, 2017 - 11:18
Тыва – кайгамчык каас-чараш чурумалдыг, бойдустуң күчүзү сиңген делгемнерлиг, мең­ги баштыг тайгаларлыг тоолзуг оран. Маңаа дыштанылганың...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Июл 20, 2017 - 14:18
Ак-Дуруг школазының баазазында чайгы дыштанылга лагери тургустунгандан бээр элээн чылдар болу берген. Чылдың-на аңаа уруг­лар кадыкшылын быжыгл...
вторник, Июл 11, 2017 - 17:05
Улуг-Хемниң унун каастаан шаттар эдээ оймактарга   төктү берген чинчи-шуру сагындырар өшкү-хойлар, инек, бызаа, аъттар оъттап, ырак эвесте өгл...
вторник, Июл 04, 2017 - 16:22
Кандыг-даа чедиишкин чүгле кызымак чоруктан, тура-соруктан, кижиниң эрес-кежээзинден дорт хамааржыр. Чалгаа, шүшпең, соруккур эвес болур болза, улу...

Кадык камгалалында

вторник, Июл 11, 2017 - 16:22
Республиканың медицина колледжиниң де­вискээ­ринге Улусчу медици­на төвүнүң байырлыг ажы­дыыш­кыны эрткен неде­ляда болган....
вторник, Июл 04, 2017 - 16:39
«Бо-даа үениң экизин, кижи боду-ла кызар болза, канчаар-даа аас-кежиктиг чурттап болурунуң аргазы бар. Ындыг-даа болза, амыдыралдан эскерип ч...
четверг, Июн 22, 2017 - 13:02
Кижиниң арын-шыра­йын чараш, маңган ак, кадык диштер каастап турар. Улуг-даа, бичии-даа улустуң чайынналып чоруур хүлүмзүрүүн көргеш, кижиниң с...

Социал адырда

четверг, Июл 20, 2017 - 14:55
Чайын Дус-Хөлге кайыын-даа келген кижилер имиңейни бээр. Оларның чартык кезии соңгаартан келген. Мурнуку чылдарда хөлдүң оң талазы ээн чыдар чүве б...
вторник, Июл 11, 2017 - 16:54
Наташа езулуг аас-кежиктиг төл болуп өзүп келген. Чүге дизе, дыка-ла онза, эки өг-бүлеге, мөзү-бүдүштүг, биче сеткилдиг, кижизиг ада-иеден төрүттүн...
вторник, Июл 04, 2017 - 16:53
Россияның Шииткел күүселдезиниң федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң № 1 эдип-чазаар колониязында кежээки (ээлчеглиг) ниити өөредилге школазы, 30...

Эрге-хоойлу

понедельник, Июл 17, 2017 - 11:09
ОСАГО (авто-хамааты харыысалганың албан кам­галалы) дугайында хоой­луга өскерилгелер 2017 чылдың апрель 28-тен күш кирген. Автомобильди үрэ...
понедельник, Июн 19, 2017 - 09:58
Өг-бүлеге күш дөгээр база социал өскүс болур чорукту болдурбас. Ажыг чашпан тыртар, арагаже сундугар кижилер-биле демиселди шыңгыырадыр. Кылымал, ш...
понедельник, Июн 05, 2017 - 09:13
РФ-тиң Шииткекчилер чөвүлелиниң бирги пленарлыг хуралының 25 чылдаанынга тураскааткан байырлыг хурал ТР-ниң Дээди Судунга май 26-да эрткен. Аңаа ТР...

Аныяктар делегейи

вторник, Июл 11, 2017 - 16:27
Тыва национал оркес­тр­ниң эң-не аныяк хөгжүмчүзү, салгал дамчаан салым-чаяан­ныг хөөмейжи – Меңги Монгушту номчукчуларга танышты...
вторник, Июл 04, 2017 - 16:15
Мода, чараш чүүл со­нуур­гаарларга аныяк дизайнерлер, ус-шевер даараныкчылар сөөлгү үеде даараан, чогааткан ажылдарының көрүлдезин удаа-дар...
четверг, Июн 22, 2017 - 13:20
Бүгү-делегей болгаш Россия деңнели-биле алырга, бедик чедиишкиннер чедип алган кижилерниң кадыкшылынче кичээнгейи – чуртталгазының бир кол өз...

Спорт

четверг, Июн 22, 2017 - 13:16
Июнь 17-де Кызыл хоо­райның национал парыгында «Хүреш» стадионунга Бүгү-делегей чергелиг холушкак дүрүмнерлиг да­йынчы хүреш ма...
среда, Июн 07, 2017 - 14:57
Июнь айда Тыва Республикага бүгү делегей чергелиг холушкак дүрүм­нерлиг дайынчы хүреш маргылдаазы болур. Ук маргылдааның кол маадыры, сумо хүре...
среда, Июн 07, 2017 - 14:52
Тыва чоннуң үш оюнунуң эң-не көскү черин хүреш ээлеп турар. Бурун шагдан тура-ла тывалар хүреш мар­гылдаазы болган черге хөйү-биле чыглып келге...

«Шынның» аалчызы

четверг, Дек 01, 2016 - 13:53
ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:20
Балгазын суурнуң биб­лиотеказында улус ном­чуур солун-сеткүүл чогундан, библиотека арыг-силиг-даа болза, ээнзиргей, куруг ышкаш сагындырар....
вторник, Ноя 08, 2016 - 13:00
Арат-түмен бүгүдениң Аажок ынак өңнүү —  Хоочун солун «Шынны» Холдан салбайн номчуур бис. Шынап-ла, бо үстүн...