1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

понедельник, Июл 30, 2018 - 15:13
Россияның Журналистер эвилели­ниң даргазы Владимир Соловьев биле Журналистерниң делегей федерациязының төлээзи Тимур Шафир Тывага ажыл-агый аай...
четверг, Июл 26, 2018 - 11:52
Үзүк-соксаал чок чаъстаашкын соонда үер-чайыктан үстүр чыгап турган «Үстүү-Хүрээ» фестивалы бо чылын ылап-ла болган, ырак-чооктан келге...
четверг, Июл 26, 2018 - 11:50
Тываның база бир улуг кожуун­нарының бирээзи Чөөн-Хемчикке чылдың-на июль айда делегей чергелиг дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң фестивалын эр...

Культура болгаш уран чүүл

четверг, Июл 05, 2018 - 15:31
Кожавыста Хакасияга июнь 30-июль 1 хүннеринде «Тун Пайрам» деп национал байырлал биле Сибирьниң үндезин чоннарының конференциязы демнеш...
четверг, Июн 21, 2018 - 12:21
Турциядан аалчы Өзлем Сойдан.   Делегей чергелиг «Хөөмей – Төп Азия чоннарының культуразының онзагайы» VII симпозиум...
вторник, Июн 19, 2018 - 15:47
Сизимге чедир... Республиканың мурнуу-чөөн чүгүнде тайга-сын-биле хүрээленген Каа-Хем кожууннуң Сизим суурунга орус улустуң "Верховье...

Экономика

понедельник, Июл 23, 2018 - 11:32
Республиканың Чазак бажыңының хуралдаар залынга июль 13-те “Орулга-дүжүттүг кыштаг” деп "тө­ге­рик стол" болуп эрткен...
понедельник, Июн 25, 2018 - 14:38
Федералдыг орук аген­­­тилелиниң Красноярск хоо­райда “Енисей” ав­то­о­рук эргелелиниң началь­ниги Серг...
понедельник, Июн 04, 2018 - 11:40
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чорудуп турар со­циал политиказының кол сорулгазы – кижилерниң боттарының ажыл-агыйжы чоруун көдүрери,...

Көдээ ажыл-агыйда

вторник, Июл 31, 2018 - 14:57
«Наадым-2018»-тиң чемпиону Чадаана сумузунуң Сыын-Чүрээнде хойжузу Александр Мукуужукович Ондар ам барык 40 ажыг чылдарның дургузунда мал кадарып, а...
понедельник, Июл 30, 2018 - 15:09
Улуг-Хемниң оң талакы эриинде Эйлиг-Хем суурда аныяк малчын Александр Күдер-оол 100 баш хойга онааш­тыр чүс ажыг чаш хураганны онча-менди камга...
четверг, Июл 26, 2018 - 11:39
Кызыл кожууннуң Кур-Чер сумузунда көдээ ажыл-агыйның «Чечек» бүдүрүлге коопе­ративиниң улуг малчыны Каң-оол Норбуевич Кууларның наз...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Июн 28, 2018 - 16:04
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол школазын алдын медальдыг дооскан уруглар-биле чаңчыл ёзугаар ужуражылганы эрттирген. Бо чылгы доозукчулардан 55...
вторник, Июн 26, 2018 - 17:13
Шериг-патриотчу «Отчизна» лагерьниң уруг­ларының сериин тайгада дыштанып турары солун. Сизим суурнуң чанында чайгы лагерьде баштайг...
понедельник, Июн 04, 2018 - 11:29
Күрүне шылгалдазы – кижиниң келир үезин тодарадыр, амыдыралында эртер бир чадазы. Бо чылын республикада чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын он би...

Кадык камгалалында

понедельник, Июн 18, 2018 - 14:44
Республиканың 1 дугаар эмнелгезинге Айдыс Кыргыс невролог эмчилеп ажылдаа-ла август айда таптыг-ла 2 чыл болур. Медицина ажылдакчызының хүнүн тавар...
понедельник, Июн 18, 2018 - 14:38
Чечек Михайловна Бавуу ажыл үезинде. Эмчиге бүзүрел – эң-не үнелиг эм (Б.Е. Вотчал)   Чайның башкы айының үш д...
четверг, Июн 14, 2018 - 17:34
Бодум аныяк эмчи үемде Ак-Довурактың уруглар эмнелгезинге ажылдап тургаш, оглу сугга дүже берген бир та­ныырым улуска таваржы бээримге, «...

Социал адырда

пятница, Июл 27, 2018 - 17:21
Проживаю в Монгун-Тайгинском кожууне, воспитываю двоих детей. Будет ли по новому законопроекту повышен пенсионный возраст у женщин, родивших двух и бо...
понедельник, Июл 23, 2018 - 11:00
Пенсия хоойлузун­да өс­ке­рилгелер хамаа­ты­лар­ның кандыг бөлүүнге хамаа­рышпайн турарыл? Ольга Кыргыс, ...
четверг, Июл 19, 2018 - 13:18
Чыл санында өнчү-хө­реңги, чер болгаш ав­то­­транспорт дээш үндү­рүг­лерни төлеп турар бис. Эрткен 2017 чылдың ол үндүрүгле...

Эрге-хоойлу

четверг, Июн 21, 2018 - 12:18
Чуртка конкуренцияны хөгжүдеринге идигни бээр талазы-биле Россия Федерациязының субъектилериниң ажыл-чо­­рудулгазының кол уг­ла­ныы...
вторник, май 08, 2018 - 11:12
“Төөгү билбес төөрээр, төрел билбес түрээр” дижир болгай. Кандыг-даа кижи, кандыг-даа күрүне төөгүлүг, сагып чоруур хоойлу-дүрүмнерлиг....
вторник, Мар 06, 2018 - 11:34
РФ-тиң Дээди Судунуң даргазы Вячеслав Лебедев биле ТР-ниң Дээди Судунуң даргазы Надежда Күжүгет.  2017 чыл.  Москва. ТР-ниң Дээди Судунга 2...

Аныяктар делегейи

четверг, Июл 19, 2018 - 12:50
Узун Тестиң шынаазында ада-иезиниң изин истеп, мал кадарып чоруур аныяк малчын Роланд Адыяның ажылы макталдыг. Ол ийи чыл бурунгаар Тываның Чазааны...
вторник, Июл 10, 2018 - 11:52
2000 чылдарның эгезинде Тывага “Чүгле сен дээш” деп тыва  кино үнүп кел­ген. Чонга  дыка солун­ болуушкун болган. Ооң...
вторник, Июн 26, 2018 - 17:09
Өң-баазын платьелер, ак хөй­леңнер, галстуктар кеткен оолдар, уруглар июнь 23-те Кызыл хоорайның төвүнге кежээликтей ында-мында көстүп кээп, бө...

Спорт

вторник, Июл 31, 2018 - 14:51
Россияның Камгалал яамызының төлээлери, Тыва Чазактың удуртукчулары.    Арат шөлүнге Бүгү-делегейниң армейжи оюннарының «Ше...
четверг, Июл 19, 2018 - 14:03
Кызылдың «Хүреш» стадионунга Наадым ба­йырлалынга тураскааткан тыва хүрешке республика чемпио­нады Тываның Баштыңы Шолбан Кара-...
вторник, Июл 03, 2018 - 11:38
Июнь 28-тен июль 1-ниң хүн­неринде кайгамчыктыг көктүг-шыктыг “Хүреш” стадионунга Рос­сияның камгалал сайыды С.К. Шойгунуң Кубо...

«Шынның» аалчызы

четверг, май 03, 2018 - 15:17
Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.   Комсомолдуң дээди шко­лазының доозукчузу, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажыл...
суббота, Апр 28, 2018 - 11:17
Пенсионерлер Чөвүлелиниң кежигүннери.   Кижи бүрүзүнүң бо чырык чер кырынга чурттап чораан үезинде сонуургалдары, талантызы, мергежили...
вторник, Апр 10, 2018 - 12:06
Долаан башкы. Эрткен чүс чылдың 90 чылда­рының эгезинде Тывага сарыг шажын катап тургустунуп, тыва чон шажын-чүдүлгеже эглип эгелээн үелерде чамд...