1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тиилелгеге уткуштур

вторник, май 24, 2016 - 09:22
Ада-чурттуң Улуг дайынынга совет улустуң Тиилелгезиниң 71 чыл оюнуң бүдүүзүнде Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек сумузунга база улуг байырлал болган. Ол д...
вторник, Ноя 17, 2015 - 10:48
Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чыл оюн май айда демдегледивис. Юбилейлиг чылдың сөөлгү айларында ол чылдарның күш-ажылчы ишчилериниң болгаш...
четверг, май 21, 2015 - 16:08
Ада-чурттуң Улуг дайынынга Улуг Тиилелгениң 70 чылында немец фашизм-биле демиселге боттарының төлептиг үлүүн киирген кижилерниң ат-сывын сактып, оларн...

Политика

вторник, Июн 07, 2016 - 14:22
  Иван Васильевич Чучев, Тыва Республика Орде­ниниң эдилекчизи, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады:  — Бо бүгү ынчаар болур уж...
вторник, Июн 07, 2016 - 14:21
Майның 23-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президентизи Владимир Путин-биле ужурашкаш, бо чылын регион баштыңының соңгулдаларынга киржир д...
вторник, май 24, 2016 - 09:27
Чадаана хоорайга «Тыва Республиканың көдээде өг-бүлелеринде дузалал ажыл-агыйының сайзыралы» деп темага Республиканың иелериниң ийиги улуг...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, Июн 28, 2016 - 09:26
Театр амыдыралы Москваның Биче театрының чанында М.С.Щепкин аттыг дээ­ди театр училищезиниң (институдунуң) студентиле­риниң концерти июнь 23-...
понедельник, Июн 20, 2016 - 14:25
Россия хүнүн чүгле найысылалга эвес, а республиканың кожууннар, суурларынга калбаа-биле демдеглеп эрттирген. «Шупту стартче!» Байырлал К...
понедельник, Июн 20, 2016 - 14:23
Делегейде эң улуг болгаш кайгамчык бай-шыдалдыг Россияның бөгүнгү чедиишкиннеринде, ооң экономиктиг күчүзүнде бистиң  ты­ва­ларның күш-аж...

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге»

пятница, Июн 10, 2016 - 14:43
Чыл санында доктаамал эртип турар регионнар аразының «Тыва-Экспо» деп делгелге-ярмарказы 15 дугаар болуп эрткен. Аңаа Мос­ква, Санкт-П...
четверг, Апр 14, 2016 - 14:54
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» Эрткен чылдың төнчүзүнде республика найысылалынга болуп эрткен «Чаңгыс суур – чаңгыс б...
понедельник, Мар 21, 2016 - 14:06
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» «Чаңгыс суур – чаңгыс бү­дүрүлге» деп губернатор төле­вилели тыва чонну...

Экономика

пятница, Июн 24, 2016 - 09:01
Орук ажыл-агыйында М-54 федералдыг авто­оруктуң 793-803 километр участогунуң девискээринге тускай белеткээн полигонга экскаватор, автогрейдер, с...
суббота, Июн 11, 2016 - 23:56
Июнь 2-де Кызылдың көөрү кошкак улуска тускайлаттынган ном саңынга сайгарлыкчылар неделязы болгаш Россияның чиик үлетпүр бүдүрүлгелериниң ажылдакчылар...
пятница, Июн 03, 2016 - 12:09
Сукпак суурда Тывада эң улуг хемчээлдиг эът комбинадының эге таваан 2015 чылдың октябрь айның эгезинде ооң мурнунда даштыг хову турган дазыр черге...

Көдээ ажыл-агыйда

пятница, Июн 24, 2016 - 09:11
Тыва Республиканың кү­рүне чөвүлелиниң 2015 чылда хуралынга «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» деп программаны респуб­ликага боттанд...
пятница, Июн 24, 2016 - 09:09
Диизеңмаа Маадыевна биле Демир-оол Салчакович Дотпаалар Бии-Хем кожууннуң «Саян» совхозунуң Сесерлиг салбырынга малчыннап эгелээнинден бээ...
пятница, Июн 24, 2016 - 08:59
Эрткен неделяда «Хайыракан» муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгениң тевелерин кыр­гаан. Кыргылдага киржир күзелдиг кижилерни Хайыракан үст...

Өөредилге болгаш эртем

пятница, Июн 24, 2016 - 09:12
Республикада чаңгыс аай күрүне шылгалдалары (ЕГЭ) адакталып эгелээн. Ынчангаш доозукчуларның болгаш ада-иелерниң сонуургап, билип алыксап турар айтыры...
суббота, Июн 11, 2016 - 23:54
ЕГЭ-2016 Республиканың хоорайлары болгаш кожууннар төптеринде чаңгыс аай күрүне шылгалдалары (ЕГЭ) уламчылавы­шаан. Доозукчулар албан дужаар шылг...
вторник, май 31, 2016 - 10:08
Тыва интеллигенцияның эң-не баштай сомалаттынып үнген өргээзи Кызылдың 2 дугаар национал  школазы тыва оолдар, уруг­­ларга эң-не бир дуга...

Кадык камгалалында

понедельник, Июн 20, 2016 - 14:22
Медицина ажылдакчызының хүнүнге Чоокта чаа республика эмнелгезиниң неврология салбырынга эмнедип чыткаш, бо салбырның коллективиниң берге аарыг улуст...
вторник, Мар 29, 2016 - 15:20
Март 24 — Бүгү-делегейниң туберкулезка удур демисел хүнү Туберкулез халдавырлыг болгаш социал аарыгларга хамаар­жыр. Ооң өөскүдүкчүзүн 1882...
понедельник, Мар 21, 2016 - 14:11
Бистиң республикавыс­та эмчи дузазын кижи бүрүзүнге чедимчелиг хандырары-биле организастыг байдалды тургузуп, медицина хандырылгазының шынарын, са...

Социал адырда

вторник, Июн 28, 2016 - 09:38
«Шынның сылдызы» мөөрейге Чидиг айтырыг Сөөлгү үеде республикада машина-техниканың санының көвүдээни-биле орук шим­чээшкини нарыыдаа...
пятница, Июн 24, 2016 - 09:08
Чайгы дыштанылга Ажылчын сургакчылаашкыным үезинде төрээн суурум Самагалдайга четкеш, ооң сайзырап, өзүп, улам-на чараш апар чыдарын эскердим. Суурум...
понедельник, Июн 20, 2016 - 14:24
Июнь 12-де, Россия хүнүнде, «Азия төвү» скульптурлуг комп­лекс чанынга аныяктар Анатолий Ландык биле Айрана Биче-кыс (Кызыл хоорайдан)...

Эрге-хоойлу

среда, май 04, 2016 - 10:03
2016 чылдың январь 8-те 03.00-04.00 шак аразында на­йысылалга Кочетов кудумчузунда бир бажыңның 25 дугаар квартиразынга бөлүк аныяктарның ара­...
четверг, Апр 14, 2016 - 14:50
Апрель 8 – Шериг комиссариаттарының ажылдакчыларының хүнү Төрээн чуртун камгалаар мер­гежил – эң хүндүткелдиг мергежил дээрзи маргыш...
вторник, Апр 12, 2016 - 09:10
Апрель 6 — Истелге органнарының ажылдакчыларының хүнү РФ-тиң Тыва Республикада ИХЯ-ның муниципалдар аразының Кызылский аттыг килдизиниң истелге...

Аныяктар болгаш амгы үе

вторник, Июн 28, 2016 - 09:33
Июнь 27 — Россияга Аныяктар хүнү Июнь 20-де Тываның Күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факультединиң бирги курузунуң доозукчулары...
пятница, Июн 24, 2016 - 09:03
Аныяктар  болгаш  бизнес Республикада интернет-бизнести хөгжүдүп, социал четкилер дамчыштыр боттарының сонуургалдарындан орулганы ажылдап а...
четверг, Июн 16, 2016 - 11:40
Аныяктар – идегеливис, бүзүреливис ТР-де Иштики херектер яамызының албан черинден дашкаар хайгаарал килдизиниң Кызыл хоорайда салбырының полице...

Спорт

вторник, Июн 28, 2016 - 09:27
Тыва Республикада амгы үеде дыңнавас кижилерниң даңзы-бүрүткелинде 1445 кижи бар. Оларның иштинде 2012 чылдың отчедундан алгаш көөрге, 699 кижи школа...
пятница, Июн 24, 2016 - 09:15
Дөрт чыл бурунгаар Лондонга болган Олимпий оюн­нарындан бээр 4 чыл карак-чивеш аразында дег дыка дүрген эрте берген. Аңаа болган Паралимпий оюннар...
вторник, май 31, 2016 - 10:00
Хол бөмбүүнге  делегей чергелиг маргылдаа майның 20-22 хүннеринде Кызылдың «Херел», Иван Ярыгин аттыг спорт залдарынга болуп эрткен....

«Шынның» аалчызы

понедельник, май 16, 2016 - 14:28
Алдын-Херел Алдаевич КУУЛАР Көрей дайынының киржикчизи, күш-ажылдың хоочуну. Ол бо чажыт байдалга эрткен дайынның тыва омак-сөөктүг киржикчилериниң ар...
четверг, Апр 21, 2016 - 09:21
Тыва — чоннар найыралының чурту Бойдустуң күчүзү сиңниккен делгемнерлиг, ховар дээн тус­кай культуралыг чоннуң девис­кээри — Тыва...
четверг, Апр 14, 2016 - 14:52
Тыва — чоннар найыралының чурту Тываның күдээзи, Американың оглу, езулуг тыва патриот Шон Патрик Куирк­ти азы бөдүүнү-биле Кушкаш-оолду бил...