1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тиилелгеге уткуштур

вторник, май 24, 2016 - 09:22
Ада-чурттуң Улуг дайынынга совет улустуң Тиилелгезиниң 71 чыл оюнуң бүдүүзүнде Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек сумузунга база улуг байырлал болган. Ол д...
вторник, Ноя 17, 2015 - 10:48
Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чыл оюн май айда демдегледивис. Юбилейлиг чылдың сөөлгү айларында ол чылдарның күш-ажылчы ишчилериниң болгаш...
четверг, май 21, 2015 - 16:08
Ада-чурттуң Улуг дайынынга Улуг Тиилелгениң 70 чылында немец фашизм-биле демиселге боттарының төлептиг үлүүн киирген кижилерниң ат-сывын сактып, оларн...

Политика

пятница, Июл 08, 2016 - 13:11
Татарстан Республиканың Президентизи ажылчын езу-биле Тывага кээп чораан. Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-о...
вторник, Июн 07, 2016 - 14:22
  Иван Васильевич Чучев, Тыва Республика Орде­ниниң эдилекчизи, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады:  — Бо бүгү ынчаар болур уж...
вторник, Июн 07, 2016 - 14:21
Майның 23-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президентизи Владимир Путин-биле ужурашкаш, бо чылын регион баштыңының соңгулдаларынга киржир д...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, Июл 12, 2016 - 12:43
Культура амыдыралы Июль 2-де Хову-Аксының «Таңды-Уула» Культура бажыңынга ТАР-ның 95 чылынга, мөөрейниң эгелээнинден бээр 25 чылынга база...
пятница, Июл 08, 2016 - 13:10
Театр амыдыралы Июнь 27-де В. Көк-оол аттыг национал театр 80 чылдаан юбилейлиг сезонун хаар байырлыг езулалын эрттирген. Театрның директору Станис...
понедельник, Июл 04, 2016 - 11:24
Хуу сайгарлыкчы, фотомастер Василий Максимович Балчый-оол журналистика шугумунга 20 ажыг чыл ажылдап, республиканың эң улуг солуну «Шынга»...

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге»

пятница, Июн 10, 2016 - 14:43
Чыл санында доктаамал эртип турар регионнар аразының «Тыва-Экспо» деп делгелге-ярмарказы 15 дугаар болуп эрткен. Аңаа Мос­ква, Санкт-П...
четверг, Апр 14, 2016 - 14:54
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» Эрткен чылдың төнчүзүнде республика найысылалынга болуп эрткен «Чаңгыс суур – чаңгыс б...
понедельник, Мар 21, 2016 - 14:06
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» «Чаңгыс суур – чаңгыс бү­дүрүлге» деп губернатор төле­вилели тыва чонну...

Экономика

пятница, Июл 08, 2016 - 13:07
Тес-Хем кожуунда чонну хөмүр-биле хандырып ажылдап чоруур «Арбын» бүдүрүлгезиниң даргазы, хуу сайгарлыкчы Мерген Кундууевич Соян-биле ажыл...
понедельник, Июл 04, 2016 - 11:36
Найыралчы харылзаалар Россия Федерациязының Президентизи В.В. Путин Кыдат Улус Республикаже албанның аян-чоруун кылгаш, ол күрүнениң удуртукчузу Си Ц...
понедельник, Июл 04, 2016 - 11:32
Июнь 23-те Россияның кү­рү­­не статистиказының тур­гус­­тунганындан бээр 205 чыл­ оюнга база Статистика ажыл­дакчызыны...

Көдээ ажыл-агыйда

вторник, Июл 12, 2016 - 12:39
«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» деп губернатор төлевилели Сайыт-биле ажык чугаа Тыва улустуң шаг-шаан­дан тура кылып келген ижи мал...
пятница, Июн 24, 2016 - 09:11
Тыва Республиканың кү­рүне чөвүлелиниң 2015 чылда хуралынга «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» деп программаны респуб­ликага боттанд...
пятница, Июн 24, 2016 - 09:09
Диизеңмаа Маадыевна биле Демир-оол Салчакович Дотпаалар Бии-Хем кожууннуң «Саян» совхозунуң Сесерлиг салбырынга малчыннап эгелээнинден бээ...

Өөредилге болгаш эртем

пятница, Июл 08, 2016 - 13:09
Июнь 29-та Кызылдың Тыва үндезин культура төвүнге Тываның гуманитарлыг эртем шинчилел институдунуң (ТГШИ) удуртулгазы-биле «Амгы үеде тыва дылды...
понедельник, Июл 04, 2016 - 11:31
Чайгы дыштанылга-2016 Уругларның чайгы дыштанылга лагерьлериниң 1-ги сезону дооступ турар. Кызыл хоорайның школачыларынга бо чылын лагерьлерни янзы-б...
понедельник, Июл 04, 2016 - 11:30
Кызылда президентиниң кадет училищезинче кирер кандидаттар республиканың өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларның школа-интернадының...

Кадык камгалалында

понедельник, Июн 20, 2016 - 14:22
Медицина ажылдакчызының хүнүнге Чоокта чаа республика эмнелгезиниң неврология салбырынга эмнедип чыткаш, бо салбырның коллективиниң берге аарыг улуст...
вторник, Мар 29, 2016 - 15:20
Март 24 — Бүгү-делегейниң туберкулезка удур демисел хүнү Туберкулез халдавырлыг болгаш социал аарыгларга хамаар­жыр. Ооң өөскүдүкчүзүн 1882...
понедельник, Мар 21, 2016 - 14:11
Бистиң республикавыс­та эмчи дузазын кижи бүрүзүнге чедимчелиг хандырары-биле организастыг байдалды тургузуп, медицина хандырылгазының шынарын, са...

Социал адырда

пятница, Июл 08, 2016 - 13:08
Күрүне деткимчези-биле ажыл-агыйы чедиишкинниг чоруп турар хуу уруглар садының бирээзи болур Кызыл чоогунуң ыраккы Каа-Хемде «Хүнчүгеш» ур...
пятница, Июл 08, 2016 - 13:07
«Аныяк өг-бүлеге — кыштаг»­ болгаш «Инек – чемгерикчи­ малым» губернатор­ тө­леви­лелдерин Эрз...
вторник, Июн 28, 2016 - 09:38
«Шынның сылдызы» мөөрейге Чидиг айтырыг Сөөлгү үеде республикада машина-техниканың санының көвүдээни-биле орук шим­чээшкини нарыыдаа...

Эрге-хоойлу

вторник, Июл 12, 2016 - 12:50
РФ-тиң КАИ албанының 80 чылы Эрткен чүс чылдың 30 чылдарында автомобиль транспортунуң көвүдээни-биле орук шимчээшкининиң адырынга шыңгыы хайгааралды...
среда, май 04, 2016 - 10:03
2016 чылдың январь 8-те 03.00-04.00 шак аразында на­йысылалга Кочетов кудумчузунда бир бажыңның 25 дугаар квартиразынга бөлүк аныяктарның ара­...
четверг, Апр 14, 2016 - 14:50
Апрель 8 – Шериг комиссариаттарының ажылдакчыларының хүнү Төрээн чуртун камгалаар мер­гежил – эң хүндүткелдиг мергежил дээрзи маргыш...

Аныяктар болгаш амгы үе

вторник, Июл 12, 2016 - 12:45
Аныяктар болгаш ниитилел Юрий Владимирович Монгуш — Кы­зыл хоорай чагыргазының экономика килдизиниң ажылдакчызы. Ол — Тыва эки турачы...
понедельник, Июл 04, 2016 - 11:35
Найысылалга аныяктар хү­нүн таварыштыр республика чергелиг «Сайзыра-ла, төрээн Тывам!» деп аныяктар саммиди 5 аңгы секцияга аңгы-аңгы...
понедельник, Июл 04, 2016 - 11:30
Эрткен неделяда В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга дизайнерлерниң «Арт-стиль» деп рес­публика чергелиг 2 дугаар мөөрейи бол...

Спорт

вторник, Июл 12, 2016 - 12:44
Июнь 25-те Херел спорт залынга Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, дзюдо хүрештиң тренери, ЦСКА –Тыва спорт шко­лазының директору Вячес...
вторник, Июн 28, 2016 - 09:27
Тыва Республикада амгы үеде дыңнавас кижилерниң даңзы-бүрүткелинде 1445 кижи бар. Оларның иштинде 2012 чылдың отчедундан алгаш көөрге, 699 кижи школа...
пятница, Июн 24, 2016 - 09:15
Дөрт чыл бурунгаар Лондонга болган Олимпий оюн­нарындан бээр 4 чыл карак-чивеш аразында дег дыка дүрген эрте берген. Аңаа болган Паралимпий оюннар...

«Шынның» аалчызы

понедельник, май 16, 2016 - 14:28
Алдын-Херел Алдаевич КУУЛАР Көрей дайынының киржикчизи, күш-ажылдың хоочуну. Ол бо чажыт байдалга эрткен дайынның тыва омак-сөөктүг киржикчилериниң ар...
четверг, Апр 21, 2016 - 09:21
Тыва — чоннар найыралының чурту Бойдустуң күчүзү сиңниккен делгемнерлиг, ховар дээн тус­кай культуралыг чоннуң девис­кээри — Тыва...
четверг, Апр 14, 2016 - 14:52
Тыва — чоннар найыралының чурту Тываның күдээзи, Американың оглу, езулуг тыва патриот Шон Патрик Куирк­ти азы бөдүүнү-биле Кушкаш-оолду бил...