1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, май 25, 2017 - 10:30
Ол чоокта чаа-ла редакцияның даалгазы-биле хоорайда болгаш республикада болуп турар хемчеглерге киржип, катаптаттынмас чараш, солун чуруктарны тырт...
четверг, май 25, 2017 - 10:09
Бо чылдың май 21-де чүгле Россияда эвес, бүгү делегейде ат-сураглыг тыва кижи — Сергей Күжүгетович Шойгунуң төрүттүнген хүнү. Бистиң чамдык ч...
четверг, май 25, 2017 - 10:01
2017 чылдың ийиги чартыын­да «Шын» солуннуң чагыдылгазы чоруп турар. Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурда байдалды сонуургап, ында почт...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, май 02, 2017 - 11:15
Аргыттынар, даараныр, ус-шевер херээженнерни улус «Удазынга орааш­пас» дижир. Мен база силерге чогаадыкчы салым-чаяанныг, «уд...
вторник, май 02, 2017 - 10:49
Тываның улустуң чогаалчызы А.А. Даржай «Чадаган» деп шүлүглелди 2003 чылда бижээн. Чогаалчы дириг тургаш-ла режиссер Алексей Ооржак-бил...
среда, Апр 19, 2017 - 09:33
Тывада Алтай Республиканың  П.В. Кучияк аттыг национал шии театрының уран чүүл удуртукчузу, режиссер Эмма Иришевага болгаш АР-ниң культуразыны...

Экономика

четверг, май 18, 2017 - 14:53
Тывада бизнес чорударынга байдалдар экижээн дээрзин республиканың сайгарлыкчылары дем­деглеп турар. Бо чылдың эгезинде үш айның дургузунда...
четверг, май 18, 2017 - 14:50
Май 15-те Кызылдың «Азия төвү» скульптуралыг комплекске Аныяктарның бот-идепкейиниң чылынга болгаш Бүгү-делегейниң өг-бүле хүнүнге тура...
четверг, май 18, 2017 - 14:42
Федералдыг орук аген­тиле­ли­ниң федералдыг кү­рүне албан чериниң Тывада М-54 «Енисей» автомобиль орук эргелелиниң дарг...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, май 25, 2017 - 10:37
Чылгы – көшкүн, малчын чоннуң амыдырал-чуртталгазынга ажык-дузалыг, ынак малы.  Бурунгу тывалар аътты чүгле көжер-дүжеринден, орук-суург...
вторник, май 02, 2017 - 12:10
Тываның аныяктары өгбелериниң кылып чорааны ажыл-ижин катап тургузуп, оларның ээлеп чорааны эрги хонаштарын катап диргизип, кыштаглар тудуп эгелээн...
вторник, Апр 25, 2017 - 12:42
Бии-Хем кожуунда Өөк суурнуң чоогунда чурттап турар «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери Рафаэль биле...

Өөредилге болгаш эртем

понедельник, май 29, 2017 - 17:03
Бо өртемчейде буянныг үүле-херектер кылып чоруур улус эвээш эвес.  Бистиң республикавыс чылдан чылче хөгжүп, сайзырап орары дыка өөрүнчүг-...
среда, Апр 19, 2017 - 09:42
Россияның национал гвардиязының Тывада килдизиниң СОБР болгаш ведомстводан дашкаар хайгаарал килдизиниң ажылдакчылары Кызылдың 11 дугаар школазының...
вторник, Апр 11, 2017 - 15:57
Дудуп Михаил аттыг культура тө­вүнге Кунгуртугнуң ортумак шко­ла­зының директорунуң өөредилге-кижизидилге тала­зы-биле оралакчызы Д...

Кадык камгалалында

вторник, май 02, 2017 - 12:34
Эртем-техника хөгжээн, сайзыраң­гай ниитилелде чурттап турар-даа болзувусса, аарыг кижиге баштайгы дуза дилээрде азы айыыл-халап болурга, бир-л...
вторник, Апр 25, 2017 - 12:07
Республикада донорларның ниити саны – 14966 кижи. Оларның иштинден 35 харга чедир 8680 аныяктар, 3130 студент бар. Республиканың хан кудар ст...
среда, Апр 19, 2017 - 13:08
Тывада туберкулез аарыын­­дан аарып турар улустуң саны хөй боорга, Республиканың туберкулезка удур диспан­сериниң ажылдакчылары чурттак...

Социал адырда

четверг, май 04, 2017 - 11:09
Ада-чурттуң Улуг дайы­нының төөгүлүг болуушкуннары кижи бүрүзүнүң сагыжынга таңмаланып арт­­кан.  Бо дайынның соон­да эвээш эв...
четверг, Апр 13, 2017 - 18:15
Хоойлу хажыдып, арага болгаш эзиртир суксун­нар садып турар найысылалда садыглар, киос­ки­лерни хынаары-биле ээлчег­лиг рейдиже №3...
среда, Апр 12, 2017 - 17:33
Сиин-оол Лакпаевич Оюн – алдар-сураглыг артист, режиссер, Тыва театрның легендазы. Ону билбес улус эвээш-ле боор, чаа өзүп орар салгалдар кан...

Эрге-хоойлу

вторник, май 02, 2017 - 11:08
Россияның Кеземче күү­селдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң 3 дугаар эдип-чазаар колониязында бо чылдың эгезинде консерва бүд...
вторник, Апр 04, 2017 - 10:36
Март 28-те «Шын» солуннуң редакциязынга чурттакчы чоннуң, албан черлериниң өре-ширезиниң, алимент, чээлилер, торгаалдар төлевирлериниң,...
пятница, Янв 20, 2017 - 14:03
РФ-тиң Истелге комитединиң Тыва Республикада Истелге комитеди ийи хуу сайгарлыкчыга хамаарыштыр истелге ажылдарын дооскан. 48 харлыг болгаш 32 харл...

Аныяктар делегейи

четверг, май 25, 2017 - 10:07
Республиканың студент отрядтарының чайгы ажылчын сезонунуң ба­йырлыг ажыдыышкыны Тиилелге шөлүнге болган. Студентилерге Тываның Баштыңы Шолбан...
вторник, май 02, 2017 - 11:23
2030 ЧЫЛГА ЧЕДИР   ТР-ниң Аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле яамызы Тываның күрүне университеди биле кады «Аныяк...
вторник, Апр 25, 2017 - 13:11
Төрепчи Доңгак – Ак-Довурактың №1 школазында 11 «а» класстың өөреникчизи. Ол эге класс­­тардан тура-ла өөре­дилгезинг...

Спорт

четверг, май 04, 2017 - 11:13
Аът чарыжынга Тыва Рес­публиканың бирги чери дээш маргылдаа апрель айның төнчүзүнде Чөөн-Хемчик кожууннуң Бора-Булак ховузунга 24 дугаар болуп...
среда, Апр 19, 2017 - 13:15
Эрткен неделяның төнчүзүнде республика найысылалының төвүнде «Мөңгүлек» аалчылар бажыңының чанында улаштыр тудуп каан корпузунуң 4-кү к...
вторник, Апр 04, 2017 - 11:34
1999-2000 чылдарда төрүттүнген оолдар аразынга бокс спортунга Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш маргыл­даазы бистиң республиканың найы...

«Шынның» аалчызы

четверг, Дек 01, 2016 - 13:53
ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:20
Балгазын суурнуң биб­лиотеказында улус ном­чуур солун-сеткүүл чогундан, библиотека арыг-силиг-даа болза, ээнзиргей, куруг ышкаш сагындырар....
вторник, Ноя 08, 2016 - 13:00
Арат-түмен бүгүдениң Аажок ынак өңнүү —  Хоочун солун «Шынны» Холдан салбайн номчуур бис. Шынап-ла, бо үстүн...