1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Неделяның болуушкуннары

понедельник, Дек 05, 2016 - 16:46
Декабрь 1. Эртенгиниң 9 шак. Кы- зылда 55 дугаар тускай мото-адыг- жы даг бригадазынга чаа өөредилге үезиниң байырлыг ажыдыышкынын барып көөрү-биле Кы...
понедельник, Дек 05, 2016 - 10:45
Бистиң республикага информация угланыышкыны Чазактың ажыл-чорудулгазынга аңгы, бот-тускайлаң адыр апарганындан Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Ка...
понедельник, Дек 05, 2016 - 10:27
Чылыг хандырылгазының айтырыглары   Кызылга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Сибирьниң бүдүрүлге компаниязының чиңгине директору Михаил...

Культура болгаш уран чүүл

пятница, Дек 02, 2016 - 17:22
Ноябрь 24-те Улусчу чогаадылга бажыңынга тыва чоннуң ынак ыраа­жызы, ТР-ниң алдарлыг артизи Аяс Данзырынның чырык адынга тураскааткан «Чү...
вторник, Ноя 29, 2016 - 13:35
Тес-Хемде, харын-даа бүгү республикада ат-сураа билдингир музейге, ол чер чурттуг хиремде, чедип көрбээн болдум. Бо удаада музейниң оран-савазынче...
четверг, Ноя 24, 2016 - 11:10
Чоокта чаа Шамбалыг суурга Кызыл кожуун чагыргазының культу­ра бол­гаш өөредилге эргелел­дериниң ажылдакчы­ларының киржилгези-биле...

Экономика

вторник, Окт 25, 2016 - 10:50
Эрте-бурунгу грек дылдан «даг-дүгү» деп сөстү очулдурарга «өшпес» дээн уткалыг. Шынап-ла, даг-дүгү тывылгандан бээр муң-муң...
понедельник, Окт 24, 2016 - 12:00
Шагаан-Арыг хоорайның чаагайжыды туттунган бажыңнарының изиг суг-биле хандырылгазын болгаш кышкы үеде чылыдылгазын республиканың күрүнениң унитарлы...
четверг, Окт 13, 2016 - 10:20
Соок хүннер дүжүп, одалга сезону эгелээни-биле холбаштыр одаар ыяш, хөмүр-даш айтырыы чайгаар тургустунуп келир. ”Чайын – шанааң, кыжын...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Дек 01, 2016 - 14:14
Тывада иви ажыл-агыйының дугайында бижикседим. Шагда Тыва Арат Республика турда Тожу девискээринге иви мал 50-60 муң чедир өзүп турганын төөгү бады...
четверг, Ноя 24, 2016 - 10:40
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң «Социал хөмүр» деп төлевилелиниң боттандырыышкыны уламчылап турар. Бо социал төлевилелдиң негелдезин...
пятница, Ноя 18, 2016 - 09:30
Барыын-Хемчик ко­жууннуң муңчу мал­чын­нарының бирээзи Шевер-оол Күжүгеттиң кыштап орар черинге чедер дээш, Кызыл-Мажалыктан үнгеш, Хөн...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Дек 01, 2016 - 13:59
Бо чылдың ноябрь 1 тыва дыл хүнүнге турас­кааткан хөй-ле хемчег­лер аразындан ты­ва чо­гаал­чыларның шүлүк­теринге аянныг н...
вторник, Ноя 22, 2016 - 16:50
Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды сумузунга «Мээң кожуунум: кижилер, болуушкуннар, барымдаалар» деп төөгү эртемнериниң доктору, академик Юри...
четверг, Ноя 17, 2016 - 13:20
Кызылдың Күрүнениң педагогика институду (ККПИ) тургустунганындан бээр 60 чыл оюн бо чылын демдеглеп турар.  Тывага баштайгы дээди өөредилге черин...

Кадык камгалалында

вторник, Ноя 29, 2016 - 13:20
Россияның эртем-кли­никтиг геронтология төвүнге Тывага травмато­логия салбырының үнде­зилекчизи, Тыва АССР-ниң алдарлыг эмчизи, ТР-ниң...
четверг, Ноя 24, 2016 - 10:30
Республиканың уруглар эмнелгезинде чыдып эмнээр неврология салбыры ажыттынган. Бо дээрге республиканың кадык камгалалында чугула болууш­кун бол...
понедельник, Ноя 21, 2016 - 11:10
Огууру дээрге кузупканы ол эвес. Чаш кижи хензиг сүттү хырнындан аас иштинче дедир үндүр огуптар. Ындыг таварылга ийи-чаңгыс туруп болур. Арыг пөс-...

Социал адырда

понедельник, Дек 05, 2016 - 17:12
Улуг чуртувустуң удуртулгазында өскүс уругларга долу кичээнгей салдынып турар. Уруг бүрүзүнге азырадыкчызын чидиргени дээш пенсия берип турар, школ...
вторник, Ноя 29, 2016 - 13:10
Тыва үндезин культура төвүнге Бүгү-россия­ның дыңнавастар нии­ти­лелиниң Тывада сал­бырының тургустунганын­дан бээр 55 чылдаан...
понедельник, Ноя 21, 2016 - 10:00
Тес-Хем кожуунда со­циал төлевилелдерниң боттандырылгазы кандыг чоруп турарының дуга­йында номчукчуга таныштырары-биле чагырга даргазының с...

Эрге-хоойлу

понедельник, Дек 05, 2016 - 10:51
Хөй-ниити-биле сү­мелешкен соонда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазак Даргазының оралакчыларының кандидатураларын Дээди Ху­ралдың сессия...
понедельник, Дек 05, 2016 - 10:33
Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол депутаттар-биле болгаш хөй-ниити-биле сүмелешкен соон­да, респуб­лика Чазааның чаа тургузуун бадылаан....
вторник, Ноя 29, 2016 - 11:40
Тыва Республиканың Дээди Хуралынга ажылчын чөвүлел хурал болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың Баштыңы, «Чаңгыс демниг Рос­сия»...

Аныяктар болгаш амгы үе

вторник, Ноя 22, 2016 - 16:40
Ноябрь 18-те «Найысылал» арт-төвүнге Кызылдың мэрия­зының Культура, спорт болгаш аныяктар политиказы­ның департаментизиниң чыл...
понедельник, Ноя 21, 2016 - 10:25
Чоннуң санал-оналын «Шын» солунга пар­­лап үн­дүрүп турары эки-дир. Черле солуннуң тыва чонувуска ажык-дузазы улуг. Мен бо...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:30
Ноябрь 6-да Тере-Хөл кожууннуң Каргы сумузунга чаа кыштаг ажыдыышкынынга харның улуу, оруктуң узуну дивейн бир «Урал”, ийи “УАЗ...

Спорт

пятница, Дек 02, 2016 - 17:31
Маргылдааның ба­йырлыг ажыдыышкынынга Тыва Республиканың аныяктар болгаш спорт сайыдының бирги оралакчызы, хостуг хүрешке делегей чергелиг спор...
вторник, Ноя 29, 2016 - 13:42
Кышкы үелерде ай бүрүзүнде доктаамал эртип турар тыва хүрешке  ээлчеглиг маргылдааны бо удаада ыраккы Бай-Тайга кожууннуң төлээлери багай эвес...
среда, Ноя 23, 2016 - 09:30
ИЕЛЕР ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН ТЕННИС МАРГЫЛДААЗЫ   «Чаңгыс демниг Россия» партия­зының регионалдыг салбыры Иелер хүнүнге...

«Шынның» аалчызы

четверг, Дек 01, 2016 - 13:53
ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:20
Балгазын суурнуң биб­лиотеказында улус ном­чуур солун-сеткүүл чогундан, библиотека арыг-силиг-даа болза, ээнзиргей, куруг ышкаш сагындырар....
вторник, Ноя 08, 2016 - 13:00
Арат-түмен бүгүдениң Аажок ынак өңнүү —  Хоочун солун «Шынны» Холдан салбайн номчуур бис. Шынап-ла, бо үстүн...