1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, Янв 16, 2020 - 18:16
Дүүн, январь 15-те, Москвада Төп делгелге залы “Манежке” Россияның Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга 2020 чылда Айыткалын кылган. Аңаа Ты...
понедельник, Авг 26, 2019 - 20:53
«РОССИЯННАР БИС» деп Россияның чоннарының Аныяктар ассамблеязы Тываның аныяк журналистерин, блогерлерин культуралар аразында чугаалажылг...
четверг, Авг 22, 2019 - 09:25
БӨГҮН, август 22 – Россияның Күрүне тугунуң хүнү  КҮЖҮНҮҢ ХЕРЕЧИЗИ Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүн бистиң чуртта чылдың-на ав...

Культура болгаш уран чүүл

пятница, Янв 17, 2020 - 17:16
Чаа чыл бүдүүзүнде Тываның хөгжүмчүлериниң аразында ховар дээн салым-чаяанныг өг-бүлеге Тываның Чазаа чаагайжыттынган 2 өрээл квартираның дүлгүүрлерин...
четверг, Ноя 28, 2019 - 17:31
Сеткил ыызы Авалар хүнүнде Тет-а-тет театрынга «Салым» деп шииниң баштайгы көрүлдези болуп эрткен. Шииде ие кижиниң төлүнге канчаар-даа аажок улуг...
четверг, Ноя 28, 2019 - 17:28
Тываның күрүне филармониязының 50 чылы Декабрь 6-да В. Халилов аттыг күрүне филармониязы 50 харлаан оюн демдег­леп, тыва болгаш делегейниң классикт...

Экономика

суббота, Ноя 23, 2019 - 14:21
"Алдын чөөк" делгелге-ярмарка Ноябрь 16-да Национал театрга «Алдын чөөк» деп делгелге-ярмарка болгаш шеверлерниң алгы-кештен, дүктен аргаан, даараа...
среда, Авг 28, 2019 - 14:49
«ТЫВА-ЭКСПО» ЭКИ ТАЛАЖЕ ЭРГИЛИП ТУРАР Кызылга эрткен дыштаныр хүннерде чылдың-на чаңчыл болуп эртип турар «Тыва-экспо...
вторник, Авг 20, 2019 - 09:48
ХӨГЖҮЛДЕНИҢ БУРУНГААР БАЗЫМЫ Демир-орук кандыг-даа чурттуң экономиктиг хөгжүлдезиниң эң кол адыры болур. Чурттувустуң кол судалы демир-орук ажыл-агы...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Авг 22, 2019 - 14:32
СПОРТЧУЛАР – СИГЕН ШӨЛДЕРИНЧЕ! Тыва альпинистер август 14-те Сүт-Хөлге сиген кезип дузалажыры-биле чеде бергеннер. Бо дугайында баш удур кожуу...
вторник, Авг 20, 2019 - 19:33
еш, бо кижи оларны сагыжынга тоол-домакта эрес-кайгал тажыларга, ай-хүн херелдиг алдын даңгыналарга дөмейлей-даа бээр чораан ийин....
вторник, Авг 20, 2019 - 14:57
Күш-ажылдың кижизиниң чылынга  ТАЙГА-СЫННЫҢ КЫЗЫ  Бичиизинден тура-ла, тайга-сын аразында тип каан тос чадырга чурттап, иви кадарып...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Дек 05, 2019 - 13:20
Интернетте уругларның айыыл чок чоруу ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамы­зы Кызылдың 4 дугаар шко­ла­зының баазазында ырактан харылзажып өө...
четверг, Ноя 28, 2019 - 17:23
Интенсивтиг школа Эртемге салым-чаяан­ныг уругларга деткимче көргү­зери — Россияның күрүне политиказының мурнады хөгжүдер программаларын боттандыра...
четверг, Ноя 28, 2019 - 17:07
Эртемче чүткүл Новосибирскиниң күрү­нениң техниктиг университединиң (НКТУ) кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг кижилер өөредир талаз...

Кадык камгалалында

среда, Мар 06, 2019 - 11:07
Бүгү делегейниң Ка­дык камгалал орга­ни­за­циязының сан-чура­гайлары езугаар, бөмбүрзекте улуг кижилерниң 90 хуузу, чаш­тар...
понедельник, Мар 04, 2019 - 11:22
Хүндүлүг коллегалар! Дараазында чугула тема – кадык камгалалы. Ооң бөгүнгү байдалы, медицина дузазын чедирип турар деңнели, бир талазында...
вторник, Фев 19, 2019 - 11:00
Тыва Республиканың стоматология поликлиниказы 1965 чылдың август 4-те тургустунган, оон бээр бежен дөрт чыл шуужуп эрткен.  Амгы үеде ында...

Социал адырда

четверг, Дек 05, 2019 - 13:02
Социал адырда Бистиң регионувус Россияда чаш уругларның төрүттүнери-биле мурнуку одуругда. Күрүнениң талазындан уругларга көрдүнген пособие акшазын...
вторник, Ноя 26, 2019 - 16:29
Чидиг айтырыг Эрткен неделяда “Вконтакте” социал четкиге Ты­ваның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң: “Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, хөмүр-даш өртээнге...
вторник, Ноя 26, 2019 - 16:18
Ниитилел болгаш өг-бүле Ноябрь 22-де Улусчу чогаадылга бажыңынга бо айның үш дугаар субботазында чылдың-на демдеглээр Адалар хүнүнге база күстүң сө...

Эрге-хоойлу

воскресенье, Сен 08, 2019 - 13:27
Кызылдын дугаары 30, 32 сонгулда участоктарынга эртенгинин 10 шакка чедир 100 ажыг сонгукчулар кончуг идепкейлиг келгеш, бедик сагыш-сеткил кодурлу...
воскресенье, Сен 08, 2019 - 13:22
Богун эртенгинин 8 шакта республика девискээринге ниитизи-биле 186 сонгулда участоктары ажылын эгелээн. Оларнын 35-жи Кызыл хоорайда. Хоорайнын Южны...
четверг, Сен 05, 2019 - 18:48
  Сайзыраңгай кижилерге этиканың принциптери, нормалары болгаш дүрүмнери чокта, аразында чугаалажыры берге. Ол чокта азы оларны сагывайн тургаш,...

Аныяктар делегейи

пятница, Янв 17, 2020 - 17:28
УДАЗЫНГА ОРААШПАС УРАН ШЕВЕР КЫСТАР Бичежек мастерскаяда ийи аныяк уругнуң даараныр машиналарының чүгле даажы дыңналыр. Бирээзи хөм идиктер, а өске...
вторник, Янв 29, 2019 - 13:38
Январь 23-түң хүнүнде Тыва­ның политехниктиг ортумак өөредилге чериниң баазазынга республиканың ырак-чоок кожууннарындан алгы-кешти чымчадыр эт...
четверг, Янв 24, 2019 - 13:16
Москва хоорайда чурттап, ажылдап чоруур тыва өг-бүлениң онзагайы, бот-тускайлаң ойнаар-кыстар театрын диригжидип, чылдың-на Шагаада оюн-баштак көрг...

Спорт

пятница, Ноя 08, 2019 - 18:11
Чаарттынган “Сүбедей” спорт школазы эжиктерин республиканың чурттакчыларынга ноябрь 7-де ажыткан. Байырлыг ажыдыышкынга РФ-тиң камгалал сайыды Сергей...
вторник, Авг 20, 2019 - 09:51
«Шериг ралли» АрМИ-2019 Август 7. Кызыл кожууннуң Сукпак сумузунуң чанынга Шериг раллиниң ийи дугаар кезээ – «сүрүүшкүнн...
пятница, май 31, 2019 - 16:19
Май 25-26 хүннеринде Испанияга «Барселонская весна-2019» деп холушкак хевирниң дайынчы мергежилдер турниринге тыва спортчулар чедиишкинниг...

«Шынның» аалчызы

четверг, Янв 16, 2020 - 18:27
Республикада хоочун болгаш ниитилел-политиктиг “Шын” солуннуң идепкейлиг бижикчилери – Тыва Республиканың улус өөредилгезиниң болгаш Күш-ажылдың хооч...
суббота, Ноя 23, 2019 - 14:58
"Шынның аалчызы" Тыва Национал театрның 84-кү сезону чаа шиилер, делгелгелер, ужуражылгалар-биле элбек, хайныгыышкынныг ажыттынганын билир бис. Ол...
понедельник, Июл 15, 2019 - 14:39
    Дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» фестивалы бо удаада арай девиденчиг-даа, кударанчыг-даа ышкаш диңмиреп эрт...

Фотогалерея