1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

понедельник, Янв 16, 2017 - 13:02
Россияның парлалга хүнүн­де Кызыл хоорайның мэриязынга «Центр Азии» солуннуң кол редактору Надежда Антуфьеваны,  «Ава...
четверг, Янв 12, 2017 - 15:14
Хүндүлүг журналистер, полиграфистер — мергежили парлалга болгаш парлалга продукциязы-биле холбашкан бүгү ишчилер! Профессионал байырлалың...
вторник, Янв 10, 2017 - 16:31
Бичиилерниң болгаш улуг-даа улустуң эң-не манаары Чаа чыл байырлалы эң-не солун. Кышкы бойдустуң чиңгир ногаан шивилери өңгүр хептерин кедип, чараш...

Культура болгаш уран чүүл

четверг, Янв 12, 2017 - 15:35
Мен үжен ажыг чыл дургузунда тыва радио­га ажылдап келдим. Автор­ларның үнүн бижидер, колдуунда үн-биле ажылдаар, чу­гаа культуразы сай...
понедельник, Янв 09, 2017 - 11:40
ТР-ниң культура сайыдының оралакчызы Марьятта Бадыргы-биле Чаа чыл бүдүүзүнде Тывада культура адырының ажыл-чорудулгазының дугайында чугаа­лашт...
понедельник, Янв 09, 2017 - 11:20
Мындыг темалыг солун кежээ чоокта чаа Тыва үндезин культура төвүнге болуп эрткен. Ону 2016 чылдың октябрь айда Төптүң баазазынга тургустунган...

Экономика

четверг, Дек 15, 2016 - 11:36
Тывада «Соңгу чүкке» хамааржыр девискээрлерниң саны болгаш составы өскерилген. Ындыг даңзы Кыдыккы Соң­гу чүктүң районнарының б...
вторник, Окт 25, 2016 - 10:50
Эрте-бурунгу грек дылдан «даг-дүгү» деп сөстү очулдурарга «өшпес» дээн уткалыг. Шынап-ла, даг-дүгү тывылгандан бээр муң-муң...
понедельник, Окт 24, 2016 - 12:00
Шагаан-Арыг хоорайның чаагайжыды туттунган бажыңнарының изиг суг-биле хандырылгазын болгаш кышкы үеде чылыдылгазын республиканың күрүнениң унитарлы...

Көдээ ажыл-агыйда

понедельник, Янв 09, 2017 - 11:07
Чоокта чаа Ээрбек суурга чаа пекарняның ажыдыышкыны болуп эрткен.  Аңаа ТР-ниң экономика сайыды Елена Каратаева, Кызыл кожууннуң баштыңы А...
четверг, Дек 22, 2016 - 15:53
ТАР үезинде Чуртталга болгаш чер яамызының дужаалы-биле 1936 чылдың октябрь айда Кызыл хоорайга ветеринар бактериологтуг лаборатория тургус­тун...
четверг, Дек 22, 2016 - 15:51
«Туран» сыын ажыл-агыйынга чедир асфальт-биле шыпкан орук дургаар халдып орарга шөлдерде хөй-ле пресстеп каан сиген көстүр. Чоокшулап к...

Өөредилге болгаш эртем

вторник, Янв 10, 2017 - 16:16
Ава – эң чараш, энерелдиг, эргим, адап ханмас кайгамчык үнелиг, сеткил-сагышты өөртүп кээр онзагай сөс. Ол дээрде кыпкан сылдыстар ышкаш төнмес,...
вторник, Дек 27, 2016 - 12:04
ТР-ниң Баштыңы Ш. Ка­­­ра-оол Өөредилге яамы­зының 75 чылы-биле баш­кы­ларга, хоочуннарга база Тываның өөредилге системазын...
вторник, Дек 27, 2016 - 09:25
Эртем-билиг чокта, караңгы дүмбей-биле дөмей-ле. Ол дуга­йында кайы-даа чоннуң үлегер домактарында чиге сөглеп каан. Тыва үлегер домакта...

Кадык камгалалында

четверг, Дек 15, 2016 - 13:10
ЧАШ УРУГЛАРНЫҢ КАДЫКШЫЛЫ   Төрүттүнген соонда, ийи-үш дугаар хонуунда чаштарның баш­тай арнынга, ооң соонда өске кежинге кызылзыма...
четверг, Дек 08, 2016 - 15:15
Бүгү-делегейде СПИД-ке удур демисел хүнүнге уткуштур аңгы-аңгы хемчеглерни эрттирип турар. Россияда бо коргунчуг аарыг­дан бүрүткеттинген кижил...
четверг, Дек 08, 2016 - 14:53
Раиса ХОВАЛЫГ — мергежилиниң аайы-биле херээженнер эмчизи. Ол РФ-тиң кадык камгалалының тергиини, күш-ажылдың хоочуну, Тываның херээжен чогаа...

Социал адырда

понедельник, Дек 26, 2016 - 10:34
1991 чылда Кызыл хоорайывыс­ка «Өг-бүле» деп хөй-ниити дузалал ассоциациязы тургустунган. Амыдыралы берге байдалда аныяк өг-бүлелер...
четверг, Дек 22, 2016 - 15:44
Шаанда мээң авам хөй уругларлыг дээш ай санында пособие ап турганын сактыр-ла мен. Уруг божуур мурнунда болгаш божаан соонда 56 хонуктуң пособиези...
четверг, Дек 08, 2016 - 12:35
“Бир-ле кижиниң амы-тынын камгалаары-биле мээң дужааган ханым дузалаан деп бодал мээң сагыш-сеткилимни өөртүптер” – деп, бо үндүр...

Эрге-хоойлу

понедельник, Янв 16, 2017 - 14:46
Күш-ажыл төлевириниң айтырыг­ларын башкарып турар нормативтиг эрге-хоойлу актыларын сумулар чагыргаларында, кожууннуң албан черлеринде болгаш о...
четверг, Янв 12, 2017 - 15:26
Квартиралар, бажыңнар болгаш участоктар бүрүткедиринге өскерилгелер. Шимчевес өнчү-хөреңгини бүрүтке­дириниң болгаш учетка алырының система...
четверг, Дек 22, 2016 - 15:46
Суму чагыргаларының даргаларын конкурс эрттирип тургаш томуйлаарын Төлээлекчилер хуралдарынга хүлээндирерин прокуратура суд дамчыштыр чедип алыр....

Аныяктар делегейи

понедельник, Янв 16, 2017 - 12:18
Кызылдың уран чүүл колледжиниң уран чурулга салбырының сургуулу Ендан Анай-оолга эрткен 2016 чыл чедиишкинниг чыл болган. Ол «Аныяк профессио...
вторник, Янв 10, 2017 - 16:24
Кызыл хоорайның девискээ­ринде бүдүн чыл дургузунда болуп эртип турар хөй-ниити ажылдарының идепкейжи, бот-тывынгыр аныяктарының Чаа чыл балы К...
понедельник, Янв 09, 2017 - 11:02
Дмитрий КАЧАН Тывада билдингир журналист Ирина Борис­овна Качанның оглу. Ол Германияда ажылдап чурттап турар. Тывага төрүттүнген, Кызылга школа...

Спорт

понедельник, Янв 16, 2017 - 13:40
Мээң ачам Бараа Кара-Сал (Хомушку) база мөге кижи чораан. Шаан­да ол ханныг реп­рессия­дан дескеш, кезек када өгбелериниң чурту Моолга...
понедельник, Янв 16, 2017 - 13:27
Кышкы үеде Эржейге, Сизимге, Букатов ээтпээнге болгаш на­йысылалдан чоок «Тайга» станциязынга дыштанып алыр аргавыс бар. Хаактап, а...
четверг, Янв 12, 2017 - 16:00
Бүгү-россияда чарлаттынган бо төлевилел езугаар ооң регионалдыг чадазының спортчу маргылдаалары школачыларның кышкы дыштанылгазының үезинде Кызылда...

«Шынның» аалчызы

четверг, Дек 01, 2016 - 13:53
ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:20
Балгазын суурнуң биб­лиотеказында улус ном­чуур солун-сеткүүл чогундан, библиотека арыг-силиг-даа болза, ээнзиргей, куруг ышкаш сагындырар....
вторник, Ноя 08, 2016 - 13:00
Арат-түмен бүгүдениң Аажок ынак өңнүү —  Хоочун солун «Шынны» Холдан салбайн номчуур бис. Шынап-ла, бо үстүн...