1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

вторник, Ноя 21, 2017 - 11:32
Чыл санында ноябрь 15-те шериг оолдарның хүнүн Россияга 1992 чылдан тура демдеглеп эгелээн. Ада-чур­тун камгалаары дээрге-ле, эр кижиниң хүлээл...
понедельник, Ноя 20, 2017 - 09:53
2017 чылдың ноябрь 17-де Кызыл хоорайның транспорт техникумунга Адалар хүнүн таварыштыр эр башкыларның чыыжы болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың...
четверг, Ноя 16, 2017 - 10:24
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң яамыларында кадрлар талазы-биле өскерлиишкиннерни чарлаан.  Тудуг болгаш чуртталга-ком­мунал аж...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, Окт 31, 2017 - 16:38
«Хааннарның хааны». Тываның национал музейинде мындыг аттыг көжүп чоруур кайгамчык онза делгелге октябрь 26-да байырлыг байдалга ажытты...
понедельник, Окт 30, 2017 - 10:51
Октябрь 21-ниң №124 “Шын” солунга “Ажылче – тыва хептиг” деп эгеге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чонга кыйгырыын...
суббота, Окт 07, 2017 - 19:14
Сентябрь 15-те Ба­рыын-Хемчик кожууннуң Ак сумузунга көдээ Культура бажыңын байырлыг байдалда ажыткан. Рес­публиканың Чазааның Тө­левил...

Экономика

понедельник, Ноя 13, 2017 - 14:39
Экономист кижиниң ажы­лы чон караанга көскү эвес-даа болза, ооң кылган ажыл-ижи чурттуң сайзыралынга улуг ужур-дузалыг. Бо байырлалды таварышты...
четверг, Ноя 02, 2017 - 15:29
Тываның мурнуу чүгүнде Моол-биле кызыгаарлашкак, кыдыг-кызыгаар кожууннарның бирээзи Өвүр. Долгандыр бедик арт-сынныг, аржаан-сугларлыг тывызыксыг,...
вторник, Окт 17, 2017 - 14:06
Республикада кышка­ белеткел ажылдары­ адак­­­талып турар. Бо чы­лын­ каңдаашкынныг, изиг чай болганы-биле респуб­л...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Ноя 09, 2017 - 15:34
Тываның Баштыңы иви ажылын сайзырадырының чаа-чаа аргаларын чазак кежигүннеринден негээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Тожу кожуунга «И...
вторник, Окт 31, 2017 - 16:46
Аныяк малчыннардан ырак эвесте Ожук деп черде шээр, бода малын “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң 2016 чылдың киржикчилери Ч...
четверг, Окт 26, 2017 - 14:48
Тывада чедиишкинниг ажылдап турар “Инек – чемгерикчи малым”, “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдерниң адаа-би...

Өөредилге болгаш эртем

вторник, Ноя 21, 2017 - 11:47
Кызылдың 5 дугаар школа-гимназиязынга чыл санында 9 класс кыстар аразынга «Даңгына» мөөрейи эрттирери чаңчыл болган. Ноябрь 10-да ук шк...
вторник, Окт 31, 2017 - 16:26
ДЫЛЫМ – ЧОРГААРАЛЫМ Чер-чурту – ыдыктыг, төрел чону – буянныг, тө­рээн дылы – чоргаарал. Ки­жи чурттуг, төрел-ч...
суббота, Окт 07, 2017 - 18:09
Ээлчеглиг өөредилге чылының эгезинде Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда 825 олуттуг чаа №16 лицей школа ажыттынган. Кайы ырактан-на каракка илд...

Кадык камгалалында

понедельник, Окт 16, 2017 - 13:36
Туберкулез деп халдавырлыг аарыгның тыва чон аразынга  нептереп тараарын соксадыр күзелдиг чон Кызылда аныяктар парыгының чанынга октябрь 6-да...
четверг, Авг 10, 2017 - 13:51
Республиканың «Деткимче» ачы-буян­ төвүнүң даргазы Буян Богбалдайович Ооржак. — «Деткимче» ачы-буян төвү канд...
понедельник, Авг 07, 2017 - 11:06
Бичии кижи дээрге чурттал­ганың чечээ, ада-иениң өөрүшкүзү. Кадык уруг ада-иениң ийи дакпыр өөрүшкүзү. Херээжен кижиниң уруг­луг болуру, бо...

Социал адырда

вторник, Ноя 21, 2017 - 14:46
Чажырып, бузуруп ажыл чорудар, ооң-биле чергелештир үндүрүглер төлээринден ойталаксаар чоруктар чүгле Тывада эвес, бүдүн Россияда нарын айтырыгларн...
вторник, Ноя 21, 2017 - 11:35
Тыва Республиканың Ар­битраж Судунга Прези­ден­тиниң Кызыл хоорайда кадет училищезиниң 7-ги класс­чыларынга судтуң пар­лалга се...
понедельник, Ноя 20, 2017 - 09:56
Россияның Онза байдалдар яамызының Тывада Кол эргелелинге республиканың девискээринге чурттаар оран-савага болган өрттерниң өзүп турар чылдагааннар...

Эрге-хоойлу

понедельник, Ноя 13, 2017 - 14:33
ТР-ниң Дээди Хура­лының даргазы Каң-оол Даваа РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң даргазы Галина Карелова-биле ноябрь 9-та ужурашкан.  Тыва Р...
четверг, Авг 31, 2017 - 15:18
ТР-ниң Дээди Судунуң дарга­зының оралакчызы Марина Чикашова, хамааты херектер талазы-биле суд коллегиязының даргазы Оксана Соскал, судья Аяна Б...
вторник, Авг 01, 2017 - 13:11
Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутады Мерген Дадар-оолович Ооржак соңгукчуларының мурнунга харыысалгалыг болуп, Тывага келген санында ола...

Аныяктар делегейи

среда, Ноя 15, 2017 - 12:27
Тыва үндезин культура төвүнде шайлаарактың база ооң чанында «Тос-Карак» деп өг-кафениң эргелекчизи, хөй-хөй хөөмейжилерниң, ыраажыларны...
вторник, Окт 31, 2017 - 16:44
“Канчап билир, оолда­ры­выстың кайы-бирээзи сал­гал дамчып, малчыннай бээ­рин” деп Амыр-Санааның ада-иези бүзүреп, идег...
вторник, Окт 24, 2017 - 14:23
Барыын-Хемчик ко­жуун­да “Аныяк өг-бүлеге – кыш­таг” деп губернатор­ тө­ле­ви­лелиниң 2016 чыл­ды...

Спорт

четверг, Ноя 16, 2017 - 10:19
Ноябрь 4-12 хүннеринде Венгрияның Будапешт хоорайга бүгү делегей чергелиг кик-боксинг маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа Тываны төлээлеп, тренер-башкы...
среда, Ноя 01, 2017 - 10:35
Алдар-сураглыг артизивис, Тыва театрның легендазы, режиссер Сиин-оол Лакпаевич Оюннуң бир онзагай чаа идеязы – тываларның беш оюнунуң дугайын...
понедельник, Авг 21, 2017 - 14:03
Эртенги шактарда бүргеп, чаъс­тыг хүн болурун оштаза-даа, чоорту бүргег аязып, хүннээректеп келгени ол хүн Тос-Булакка ажыттынган, көдээ ажыл-а...

«Шынның» аалчызы

четверг, Ноя 16, 2017 - 10:33
Бөгүнгү “Шынның” үндүрүлгезиниң аалчызы Күш-ажылдың хоочуну, Тыва Республиканың “Шылгараңгай күш-ажыл дээш” медальдың эдиле...
понедельник, Окт 23, 2017 - 10:31
Сөөлгү үеде ойнаарактар театры­ көскү чедиишкиннерни янзы-бүрү мөөрейлерге чедип ап турар. Ынчангаш Ойнаарактар театрының директору Саян Монгуш...
суббота, Окт 07, 2017 - 19:24
Кызыл хоорайның 103 чылын демдеглеп турда, философия эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Тываның гуманитарлыг болгаш т...