1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, Фев 15, 2018 - 11:41
Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурга чаа Культура ба­жыңын ажыдар онзагай­ болуушкун болган. Феде­ралдыг төлевилелге рес­публиканың Чаза...
среда, Фев 14, 2018 - 10:35
Февраль 10-16 «Ыдыктыг эдилелдер» деп делгелге. (ТР-ниң Национал музейи). «Шагааның езулалдары болгаш чаңчылдары» к...
вторник, Фев 06, 2018 - 17:14
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүүн, февраль 5-те, «Кызылхоортранс» муниципалдыг бүдүрүлгениң чолаачыларынга “ПАЗ” маркалы...

Культура болгаш уран чүүл

среда, Фев 14, 2018 - 10:15
Чүү-даа чүве тыптып кел­ген төөгүлүг болур. Игил, чадаган дээн ышкаш тыва үндезин хөгжүм херек­селдериниң канчаар тыптып келгениниң дуга...
четверг, Фев 08, 2018 - 14:55
Концерт үезинде. Тыва Республиканың Чазааның үрер хөгжүм оркестри бо чылын 10 чыл болган оюн демдеглеп турар. 2008 чылда ук оркестр чаа-ла үндезил...
понедельник, Фев 05, 2018 - 12:59
Өзүп-мандып салгал дамчыыр, назылап кырыыр, «кызыл-дустап» чоруй баар – өртемчейниң үүлези ындыг. “Ие көрбээнин – кыз...

Экономика

четверг, Фев 15, 2018 - 11:45
Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол ТР-ниң Дээ­ди Хуралынга (парла­мен­тизинге) Айыткалын­ кылып тургаш, 2018 чыл­дың мурнады...
среда, Фев 14, 2018 - 10:23
Россия Федерациязының Президентизиниң 2017 чылдың декабрь 21-де «Конкуренцияны сайзырадыр талазы-биле күрүне политиказының кол угланыышкыннар...
вторник, Янв 30, 2018 - 13:23
ХООР-САРЫГ ТАРААДАН ЧЕМНЕР   Тараа холумактыг амданныг чаагай шоколадтарны, божадан мороженоени, куруттарны чүгле Тываның чурттакчылар...

Көдээ ажыл-агыйда

вторник, Фев 13, 2018 - 10:52
Тывада бөрүлер-биле демисел чорударынга 600 хире арга-дуржулгалыг аң­чыларны мөөңнээн. Рес­пуб­ликаның көдээ ажыл-агы­йынга бөрүлер...
вторник, Фев 13, 2018 - 10:48
Кызыл кожууннуң эрге-­чагырга органнары мал кыштаг­лааш­кынынче улуг кичээнгейни салып келген. Малчыннарның амыдырал-чуртталгазының бай...
среда, Фев 07, 2018 - 09:12
Тываның агроүлетпүр комплекизиниң специа­листери 2017 чылдың түң­нелдерин үндүрген.  Баш бурунгаар санаашкыннар-биле алырга, 2017...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Фев 08, 2018 - 14:45
Февраль 8-ти Россияның эртем хүнү кылдыр 1999 чылдан эгелеп демдеглеп турар. Дүүн, февраль 7-де, Эртем хүнүнүң  бүдүүзүнде  химия эртемне...
среда, Фев 07, 2018 - 09:16
Амгы сайзыраңгай үе­­де эртем-билиг чедип алыр дээн оолдар, уруглар бөм­бүрзектиң кайы-даа бу­лу­ңун­че Кыдатче, Моолче, Ам...
вторник, Дек 26, 2017 - 10:44
Тыва регионалдыг салбырның бир дугаар кежигүннери. “Тываның аныяк эртемденнер школазының” шуул­ганынга ажылым аайы-биле чорааш, Росси...

Кадык камгалалында

вторник, Фев 13, 2018 - 16:09
«Шагаа-2018 национал байырлалды эрт­тирериниң хемчеглер планын» чай-хос аразында карак-уштай бээримге, ында февраль 1-ден 16-га чед...
понедельник, Фев 05, 2018 - 12:55
Бо коргунчуг аарыгның дуга­йында дыңнаваан кижи ховар. Бүгү-делегейде кижилерниң амы-тынындан чарлыр таварылгаларының 20 хуузу хоралыг ыжыктарн...
вторник, Янв 30, 2018 - 13:08
«Тывада сөөлгү он чылда чаш уругларның өлүп-хораар чоруу ийи катап эвээ­жээн. 2007 чылда 118 чаш­ты чидирген болзувусса, 2017 чылда...

Социал адырда

среда, Фев 14, 2018 - 10:26
Кызыл хоорайда «ПАЗ» марканың чаа автобустары халып эгелээн. Удавас база лизинг-биле 20 мындыг автобус садып алырын планнап турарлар. М...
четверг, Фев 08, 2018 - 14:43
Бай-Тайга кожуундан школаның дыңнакчызы — Оюн-оол Күжүгет.   Кызылдың уруглар бажыңының баазазынга 2016 чылдың сентябрь 26-дан э...
вторник, Фев 06, 2018 - 15:20
Эрткен 2017 чылдың ноябрь айның эге дыштаныр хүннеринде Чөөн-Хемчик кожуунда Тываның ат-алдарлыг кижилериниң чурту болур бир суурга калган дуң­...

Эрге-хоойлу

среда, Фев 07, 2018 - 09:07
Тыва Республиканың Дээди Хуралының эрге-чагырганың федералдыг органнары, тус чер бот-башкарылга органнары, хамааты ниитилелдиң институттары-биле ка...
четверг, Янв 18, 2018 - 11:05
Кызыгаар зоназының чурумун, ооң иштинде амыдыралга херек ажыл-агый чорудуп тура хажыдарын болдурбас сорулга-биле Россияның ФАЧА-ның Тыва Республика...
вторник, Дек 12, 2017 - 12:48
Бир эвес хуу сайгарлыкчы Россияның федералдыг үндүрүг инспекциязынче үндүрүг отчедун дужааваан болгаш Пенсия фондузунда ооң орулгазының дугайында к...

Аныяктар делегейи

вторник, Фев 13, 2018 - 10:44
Өгнүң ээлери кымнарыл?   Саян даглары-биле кожаланчып чыдар Танзыбей суурнуң орук кыдыында кайы ырактан аңгыланып көстүр докулчак ак ө...
понедельник, Фев 05, 2018 - 12:27
Аржаана Куулар чылдың ээлери Кадын, Ноян-биле.   2015 чылда Таңды ко­жуун­да чараш бойдус чурумалдыг Дүрген-Оруу деп черге...
пятница, Янв 26, 2018 - 09:48
Россияга чылдың-на январь 25-те студенти­лер хүнүн байырлап турар. Студент чылдар – кижи бүрүзүнүң чуртталгазында эң-не онзагай, кайгамчы...

Спорт

вторник, Фев 13, 2018 - 10:57
Февраль 10-нуң хүнүнде “Херел” спорт залынга Шагаа байырлалынга турас­кааткан командалар аразынга республика чергелиг тыва хүреш ма...
вторник, Янв 30, 2018 - 13:29
Январь 27-ниң хүнүнде “Херел” залынга ай санын­да-ла кожууннарның ээлчег аайы-биле эрттирип турар тыва хүреш маргылдаазы болган. Бо...
вторник, Янв 23, 2018 - 11:40
Январь 12-13 хүннеринде Красноярск хоорайның Солнечный аттыг спорт ордузунга Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш элээди назылыг уруглар, оол...

«Шынның» аалчызы

четверг, Фев 15, 2018 - 11:53
Тывада ат-сураглыг бо ыраажыны билбес кижи-даа чок, ооң катаптаттынмас чараш, өткүт үнү-биле ырлаан «Айлаң кужум», «Хырбача...
понедельник, Янв 15, 2018 - 12:00
Хам – кижи биле бойдусту, алдыы-үстүү ораннарны харылзаштырып чоруур бурулбаазын чаяал­галыг кижи. Хам кижи бурун шагда тыва чоннуң эмчиз...
четверг, Ноя 23, 2017 - 10:33
Ниитилел амыдыралынга хөй-ниити организация­лары дыка улуг салдарлыг. Оларның аразындан херээженнер чөвүлелдери шаандан бээр эң дээштиг, амыдыр...