1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

понедельник, Окт 22, 2018 - 10:58
Амгы үениң журналистиказының XXII “Бүгү Россия-2018” шуулганының киржикчилерин хүннээректиг Сочи октябрь 7-11 хүннеринде хүлээп алган....
понедельник, Окт 22, 2018 - 10:46
Чурттуң экономика­зы­ның база бир кол адыры – орук ажыл-агыйы болур. Бистиң республиканың орук­тар талазы-биле хөг­жүл­де...
четверг, Окт 18, 2018 - 13:44
Российжи шеригге ал­бан-хүлээлгезин эрттирери-биле шериг назылыг ха­маатыларның күскү келдириишкинин октябрь 1-ден эгелээн.  Тыва...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, Окт 16, 2018 - 15:10
Октябрьның 11-де Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры көрүкчүлеринге 83-кү сезонунуң көжегезин ажыткан.  Байырлыг ажыдыышкын...
четверг, Окт 11, 2018 - 11:19
Москвадан Ольга Прохорова.   Тываның чараш булуңнарын эргий кезип сонуургаан аян-чорукчулар кайыын-даа кээп турар. Бо чайын август айн...
понедельник, Окт 08, 2018 - 13:57
Чаарттынган клуб.   Тес-Хемниң төвү Самагалдайның асфальтылаан төп кудумчузун дургаар дорт халдып бадарга-ла, аразы 3 километр черде а...

Экономика

четверг, Окт 18, 2018 - 13:49
Россияда чоннуң амыдырал байдалын экижидеринче угланган Президент Владимир Путинниң 2012 чылда-ла «май чарлыктары» бар болгай. Ол езуга...
среда, Окт 10, 2018 - 11:09
Россияның Президентизи Владимир Путин Бүгү-делегейниң «Российжи энергетика неделязы» шуулганның ажылынга киришкеш, чуртка хөмүр-даш тыв...
вторник, Сен 18, 2018 - 15:39
Россия биле Моол кызыгаарында “Хандагайты” ийи талалыг автомобиль эрттирилге пунктузунга Россияның Айыыл чок чорук албанының Тыва Респу...

Көдээ ажыл-агыйда

вторник, Окт 16, 2018 - 16:18
Торгалыгдан Олег Дамба.   Бо чылын Улуг-Хем ко­жууннуң девискээринде 1653,7 гектар шөлде тараа культураларын, ногаа болгаш картофе...
четверг, Окт 11, 2018 - 11:36
Октябрь 5-тиң хүнүнге чедир рес­публикада тараа культураларының 70 хуузун ажааган.  4515 гектар шөлден ниитизи-биле 6442 тонна тарааны...
четверг, Окт 04, 2018 - 12:31
КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ БАЙЫРЛАЛ Республикада көдээ ажыл-агый адыры эң-не кол черни ээлеп турар. Ынчангаш бо чылын тес-хемчилер малчыннарга б...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Окт 18, 2018 - 13:58
АМ БАЗА ТЫВА ДЫЛ ДУГАЙЫНДА   Тѳрээн дыл дээривиске-ле, ие дыл деп дыңналыр. Муң-муң чылдар бурунгаар чурттап чораан ада-ѳгбевистен дам...
среда, Окт 03, 2018 - 14:41
Тывада дөрт чыл бурунгаар ажыттынган Кы­зыл­дың президентиниң кадет училищезиниң арга-дуржулгазын өөренип көөр дээш Россияның чыры­дыыш...
понедельник, Сен 17, 2018 - 11:53
Чоокта чаа Швецияда бок төнген деп чугаа делегейниң чоннарын кайгаткан. Шведтер харын-даа өске чурттарның богун киир сөөрткеш болбаазырадыр дугайын...

Кадык камгалалында

среда, Окт 10, 2018 - 11:04
Бис хүн бүрүдеги амыдыралывыста «психология», «психиатрия», оон укталган психолог, психиатр специалистерни шоолуг-ла ылгашт...
четверг, Сен 27, 2018 - 15:59
Амгы үеде шала балдырлыг кижи­лер Саян артынче, харын-даа даштыкыже аян-чорук кылып, дыштанып, эмнениринге дыка сундулуглар. Ынчалза-даа каас-ч...
вторник, Сен 18, 2018 - 15:49
“Ыт ишпес ажыг суг” деп араганы мерген угаанныг өгбелеривис чиге сөглээн. Бачыттыг ол “ажыг сугдан” качыгдап, ооң бак салда...

Социал адырда

четверг, Сен 20, 2018 - 10:51
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле эрткен аппарат хуралында, республикада чылыг сезонунуң дугайында чугааны чоруткан. Хурал муници...
вторник, Сен 18, 2018 - 15:45
«Чаңгыс демниг Россия» партияның эгелекчи саналы-биле 2017 чылдан эгелеп чуртта «Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин тургузары» ф...
пятница, Июл 27, 2018 - 17:21
Проживаю в Монгун-Тайгинском кожууне, воспитываю двоих детей. Будет ли по новому законопроекту повышен пенсионный возраст у женщин, родивших двух и бо...

Эрге-хоойлу

четверг, Окт 11, 2018 - 11:50
Бюджет акша-хөреңгизин ажыглаарынга контроль тургузары – күрүнениң шагдан бээр кол сорулгаларының бирээзи болуп келген.  Ындыг болбас ар...
четверг, Июн 21, 2018 - 12:18
Чуртка конкуренцияны хөгжүдеринге идигни бээр талазы-биле Россия Федерациязының субъектилериниң ажыл-чо­­рудулгазының кол уг­ла­ныы...
вторник, май 08, 2018 - 11:12
“Төөгү билбес төөрээр, төрел билбес түрээр” дижир болгай. Кандыг-даа кижи, кандыг-даа күрүне төөгүлүг, сагып чоруур хоойлу-дүрүмнерлиг....

Аныяктар делегейи

четверг, Июл 19, 2018 - 12:50
Узун Тестиң шынаазында ада-иезиниң изин истеп, мал кадарып чоруур аныяк малчын Роланд Адыяның ажылы макталдыг. Ол ийи чыл бурунгаар Тываның Чазааны...
вторник, Июл 10, 2018 - 11:52
2000 чылдарның эгезинде Тывага “Чүгле сен дээш” деп тыва  кино үнүп кел­ген. Чонга  дыка солун­ болуушкун болган. Ооң...
вторник, Июн 26, 2018 - 17:09
Өң-баазын платьелер, ак хөй­леңнер, галстуктар кеткен оолдар, уруглар июнь 23-те Кызыл хоорайның төвүнге кежээликтей ында-мында көстүп кээп, бө...

Спорт

понедельник, Окт 08, 2018 - 13:48
ТР-ниң Аът спортунуң федерациязының президентизи болуп 2016 чылдың марттан эгелеп ажылдап турар Таймир Сарыгларга бистиң корреспондентивис ужурашка...
вторник, Июл 31, 2018 - 14:51
Россияның Камгалал яамызының төлээлери, Тыва Чазактың удуртукчулары.    Арат шөлүнге Бүгү-делегейниң армейжи оюннарының «Ше...
четверг, Июл 19, 2018 - 14:03
Кызылдың «Хүреш» стадионунга Наадым ба­йырлалынга тураскааткан тыва хүрешке республика чемпио­нады Тываның Баштыңы Шолбан Кара-...

«Шынның» аалчызы

четверг, май 03, 2018 - 15:17
Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.   Комсомолдуң дээди шко­лазының доозукчузу, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажыл...
суббота, Апр 28, 2018 - 11:17
Пенсионерлер Чөвүлелиниң кежигүннери.   Кижи бүрүзүнүң бо чырык чер кырынга чурттап чораан үезинде сонуургалдары, талантызы, мергежили...
вторник, Апр 10, 2018 - 12:06
Долаан башкы. Эрткен чүс чылдың 90 чылда­рының эгезинде Тывага сарыг шажын катап тургустунуп, тыва чон шажын-чүдүлгеже эглип эгелээн үелерде чамд...