1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, Июл 19, 2018 - 13:58
Кызыл кожуундан аныяк өг-бүле Айдың, Айдана Ондарлар.   Чылдың-на эртер өглер мөө­рейинге бо удаада база-ла шупту кожууннардан көд...
четверг, Июл 19, 2018 - 12:52
Июльдуң баштайгы хүн­неринде республиканың ко­жууннарынга 2017-2018 чылдарның кышкы үезинде малчыннарның, губернатор төлевилелдериниң кир...
понедельник, Июл 09, 2018 - 14:36
Июль 10-14 хүннеринде 10.00 шакта – Наадым-2018-ке тураскааткан эр болгаш херээжен улус аразынга шыдыраага республика маргылдаазы. Болур чери...

Культура болгаш уран чүүл

четверг, Июл 05, 2018 - 15:31
Кожавыста Хакасияга июнь 30-июль 1 хүннеринде «Тун Пайрам» деп национал байырлал биле Сибирьниң үндезин чоннарының конференциязы демнеш...
четверг, Июн 21, 2018 - 12:21
Турциядан аалчы Өзлем Сойдан.   Делегей чергелиг «Хөөмей – Төп Азия чоннарының культуразының онзагайы» VII симпозиум...
вторник, Июн 19, 2018 - 15:47
Сизимге чедир... Республиканың мурнуу-чөөн чүгүнде тайга-сын-биле хүрээленген Каа-Хем кожууннуң Сизим суурунга орус улустуң "Верховье...

Экономика

понедельник, Июн 25, 2018 - 14:38
Федералдыг орук аген­­­тилелиниң Красноярск хоо­райда “Енисей” ав­то­о­рук эргелелиниң началь­ниги Серг...
понедельник, Июн 04, 2018 - 11:40
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чорудуп турар со­циал политиказының кол сорулгазы – кижилерниң боттарының ажыл-агыйжы чоруун көдүрери,...
четверг, май 31, 2018 - 15:02
Тыва Республиканың Баш­тыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга “2018 чыл – девискээрниң хөгжүлдезиниң старты. Тыва-2030” деп Ай...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Июл 19, 2018 - 14:01
Наадым дээрге чүгле байырлал, оюн-тоглаа эвес, ол мал ажылы ышкаш нарын, шудургу, амыр эвес адырда байдалды сайгарып чугаалажып алырының бир аргазы...
четверг, Июл 12, 2018 - 15:31
Тайбың-оол Иргит 1990 чылда Мугур-Аксы ортумак школазын доос­каш, малчын ада-иезинге дузалажып чоруп тургаш, шериг албан-хүлээлгезин эрттирери-...
четверг, Июн 28, 2018 - 16:02
Мал чемин четчир болгаш артык кылдыр белеткеп алырының дугайында чугаа Тываның Баштыңы Кара-оол Шолбанның удур­туп эрттиргени видео­кон...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Июн 28, 2018 - 16:04
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол школазын алдын медальдыг дооскан уруглар-биле чаңчыл ёзугаар ужуражылганы эрттирген. Бо чылгы доозукчулардан 55...
вторник, Июн 26, 2018 - 17:13
Шериг-патриотчу «Отчизна» лагерьниң уруг­ларының сериин тайгада дыштанып турары солун. Сизим суурнуң чанында чайгы лагерьде баштайг...
понедельник, Июн 04, 2018 - 11:29
Күрүне шылгалдазы – кижиниң келир үезин тодарадыр, амыдыралында эртер бир чадазы. Бо чылын республикада чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын он би...

Кадык камгалалында

понедельник, Июн 18, 2018 - 14:44
Республиканың 1 дугаар эмнелгезинге Айдыс Кыргыс невролог эмчилеп ажылдаа-ла август айда таптыг-ла 2 чыл болур. Медицина ажылдакчызының хүнүн тавар...
понедельник, Июн 18, 2018 - 14:38
Чечек Михайловна Бавуу ажыл үезинде. Эмчиге бүзүрел – эң-не үнелиг эм (Б.Е. Вотчал)   Чайның башкы айының үш д...
четверг, Июн 14, 2018 - 17:34
Бодум аныяк эмчи үемде Ак-Довурактың уруглар эмнелгезинге ажылдап тургаш, оглу сугга дүже берген бир та­ныырым улуска таваржы бээримге, «...

Социал адырда

четверг, Июл 19, 2018 - 13:18
Чыл санында өнчү-хө­реңги, чер болгаш ав­то­­транспорт дээш үндү­рүг­лерни төлеп турар бис. Эрткен 2017 чылдың ол үндүрүгле...
четверг, Июл 12, 2018 - 15:25
Пенсияга өскерилгелер амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада турарларга хамаарылгалыг бооп болур бе? Ольга МОНГУШ,  58 харлыг. Кызыл хоор...
вторник, Июл 10, 2018 - 11:38
Тываның үлегерлиг өг-бүлелери.   Өг-бүле – ниитилелдиң өзээ. Кандыг-даа улуг күрүне “бичии күрүне” деп адаарывыс өг-...

Эрге-хоойлу

четверг, Июн 21, 2018 - 12:18
Чуртка конкуренцияны хөгжүдеринге идигни бээр талазы-биле Россия Федерациязының субъектилериниң ажыл-чо­­рудулгазының кол уг­ла­ныы...
вторник, май 08, 2018 - 11:12
“Төөгү билбес төөрээр, төрел билбес түрээр” дижир болгай. Кандыг-даа кижи, кандыг-даа күрүне төөгүлүг, сагып чоруур хоойлу-дүрүмнерлиг....
вторник, Мар 06, 2018 - 11:34
РФ-тиң Дээди Судунуң даргазы Вячеслав Лебедев биле ТР-ниң Дээди Судунуң даргазы Надежда Күжүгет.  2017 чыл.  Москва. ТР-ниң Дээди Судунга 2...

Аныяктар делегейи

четверг, Июл 19, 2018 - 12:50
Узун Тестиң шынаазында ада-иезиниң изин истеп, мал кадарып чоруур аныяк малчын Роланд Адыяның ажылы макталдыг. Ол ийи чыл бурунгаар Тываның Чазааны...
вторник, Июл 10, 2018 - 11:52
2000 чылдарның эгезинде Тывага “Чүгле сен дээш” деп тыва  кино үнүп кел­ген. Чонга  дыка солун­ болуушкун болган. Ооң...
вторник, Июн 26, 2018 - 17:09
Өң-баазын платьелер, ак хөй­леңнер, галстуктар кеткен оолдар, уруглар июнь 23-те Кызыл хоорайның төвүнге кежээликтей ында-мында көстүп кээп, бө...

Спорт

четверг, Июл 19, 2018 - 14:03
Кызылдың «Хүреш» стадионунга Наадым ба­йырлалынга тураскааткан тыва хүрешке республика чемпио­нады Тываның Баштыңы Шолбан Кара-...
вторник, Июл 03, 2018 - 11:38
Июнь 28-тен июль 1-ниң хүн­неринде кайгамчыктыг көктүг-шыктыг “Хүреш” стадионунга Рос­сияның камгалал сайыды С.К. Шойгунуң Кубо...
понедельник, Июл 02, 2018 - 15:06
Россияның Камгалал сайыдының Кубогу дээш спортчу хүрешке Бүгү-ар­мейжи маргылдаалар «Хүреш» стадионда дүүн эгелээн. Маргылдаада рос...

«Шынның» аалчызы

четверг, май 03, 2018 - 15:17
Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.   Комсомолдуң дээди шко­лазының доозукчузу, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажыл...
суббота, Апр 28, 2018 - 11:17
Пенсионерлер Чөвүлелиниң кежигүннери.   Кижи бүрүзүнүң бо чырык чер кырынга чурттап чораан үезинде сонуургалдары, талантызы, мергежили...
вторник, Апр 10, 2018 - 12:06
Долаан башкы. Эрткен чүс чылдың 90 чылда­рының эгезинде Тывага сарыг шажын катап тургустунуп, тыва чон шажын-чүдүлгеже эглип эгелээн үелерде чамд...