1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДЕНИЗ КИНГ: АМ БАЗА КЭЭР УЖУРЛУГ МЕН

 

 

Дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» фестивалы бо удаада арай девиденчиг-даа, кударанчыг-даа ышкаш диңмиреп эрткен. Чүге дээрге баш бурунгаар чарлааны езугаар, фестивальдың сөөлгү чылы кылдыр улус ону хүлээп, ооң-биле байырлажып турганы чажыт эвес. Фестиваль хүннеринде ТР-нин Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол биле фестивальдың үндезилекчизи Игорь Дулуштуң аразында болган чугаа соонда ону хаарының дугайында айтырыг ажык артканын бүгү МИЧ-ке бижип каапканын билир бис. Чүү болурун үе көргүзе бээр.

20 чыл дургузунда бо фестивальдың шөлчүгежинге кандыг солун чүүлдер болбаан дээрил. Ону сактып, санап бижиир болза, ол бир улуг төөгү болур. Кысказы-биле чугаалаарга: аңаа делегейниң аңгы-аңгы булуңнарындан хөй кижи, дириг хөгжүмнүң мөгейикчилери, арыг-чаагай сеткилге, чараш чүүлдерге быжыг бүзүрелдиглер чыглып, мөөңнешкен. Олар аразында ынакшыжып, бот-боттарын тыпчып, өг-бүлелер, интернационалчы өг-бүлелер тургустунуп, немежип, фестивальдың чаптанчыг чаштары төрүттүнгүлээн. Фестиваль-биле деңге өзүп, олар ам боттары безин ада-иелер апарганнар. Фестивальдың сценазынга бөдүүн бот-тывынгыр ыраажылар, хөгжүмчүлерден эгелээш, делегей чергелиг ат-алдары алгаан сылдыстарга чедир уран талантызын бараалгаткан. Эң-не кол чүүл- Хүрээ туттунган.

Чээрби чыл дургузунда фестивальдың программазы онзагай, катаптаттынмас, тускайлаң байдалы-биле сонуурганчыг болуп келген. Бо удаада база хөйнүң манавааны солун чүүл, Америкадан Джазтың кадыны дирткен делегейде ады алгаан ыраажы Дениз Кингтиң фестивальга келгени болган. Ооң допчу намдары, чедиишкиннериниң дугайында интернетте хөйү-биле бижээн. Ону катаптавайн. Ооң орнунга бодумнуң кыска үе дургузунда эскергеним, көргеним –биле үлежип көрейн.

Фестиваль шөлчүгежинге делегей чергелиг ыраажы келген дугайында улус дыңнажып каапкаш, кежээ болур концертти четтикпейн манап турган. Манаашкынывыс шынап-ла, өөрүшкү долган белек кылдыр хуула бергенин демдеглевес арга чок.

Сценаже джазтың кадыны тыва шыва-тоннуг үнүп кээрге, көрүкчүлер ону улуг чоргаарал-биле боттуң шагда-ла таныыр-билири чоок кижизи ышкаш диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле уткуп хүлээп алган.  Бодум база хөйнүң чалгыынга алзып, ылаңгыя Тываның улустуң артизи Софья Кара-оол биле ырлап турда дыңнаарымга, тывалап-даа турган ышкаш сагындырды. Англи дылда хөйге билдингир I Will Always Love You (Сеңээ кезээде ынак болур мен) деп ырыны Джазтың кадыны чыылганнарга тураскаадып ырлай бээрге, көрүкчүлер шупту ооң-биле деңге бадыра-ла берген. Аңаа сеткил дойлуп, чагырга чок хөлзеп, шаг-ла болдум. Ол аразында чанымга турган хөй аныяк оолдарның арыг англи дылга ырлап турганын дыка магададым. Аныяк салгал, фестиваль шөлүнден дыка-ла хөйнү билип ап, сайзырап турар-дыр дээрзин эскердим. Дениз Кинг көрүкчүлерниң улуг кичээнгейин эгезинден тура доктаамал хаара тудуп, удур-дедир харылзаалыг болганы шуптувуска таарышканы илден чорду.

Дүнеки концерт соонда дыка улуг күш немежип, даң адарын четтикпейн манап алгаш, алдарлыг ыраажының чоруур деп турган үезинде аңаа ужуражып, оон каш айтырыг салыр аргалыг болдум. Өкпеленчиг- даа болза, кыска интервьюну силерге бараалгаттым.

- Чаңчыкканыңар делегейниң улуг сценаларынга Джазтың кадыны Силерниң тыва шыва-тоннуг үнүп келириңерни көөрү болдунар ирги бе?

- Ийе, ынчанмайн канчаар. Бо тонумну доктаамал кедер мен. Меңээ дыка таарышты, чылыг-даа, эптиг-даа-дыр. Меңээ бо белек- эң дээди чаданың хүндүткели-дир. Национал хепти кедип алыры дээрге-ле, меңээ ол чоннуң культуразын, амыдырал-чуртталгазының байдалын, чаңчылдарын хүндүлээниниң демдээ болур. Бо - мээң кедер хептерим аразынга төлептиг черни ээлээр. Чүгле аңаа тааржыр идик тып алыры арткан.

- Бодаарымга, моон чайлыг тыпты бээр боор.

(Дениз өөрүп каттырды-авт.)

- Тывага бедик эрге-дужаалдыг даргалар, делегей чергелиг артистер, спортчулар дээш хөй кижилер кээп турар. Олардан журналистер, бистерниң чаңчыл езугаар, «Тывага чүнү сонуургадынар?» деп айтырыывыска баш удур харыызы (бойдузу кайгамчык, чону экииргек, хүндүлээчел…) дээрин биле тура-ла, ол айтырыгны чаңчыл ёзугаар дөмей-ле салыр бис. А Силер ол айтырыгга өскээр харыылап болур силер бе?

- Меңээ «Сыын чүрээ» дугайында тоолчургу чугаа, ламалар дугайында төөгү, бо Хүрээниң төөгүзү дыка сонуурганчыг болду. А эң-не эгезинден тура, кижилерниң эки сеткилдиниң чымчаан эскердим. Шынап-ла, мында ак сеткилдиг эки кижилер барынга өөрдүм, сактырымга, оларны мен шагда-ла таныырым-даа ышкаш, ол хире меңээ чоок болду. Олар мени база шак-ла ынчаар хүлээп алган деп билдим. Бо черлер меңээ дыка чоок болуп турар, ооң мурунда-ла кээп турган-даа ышкаш кылдыр сагындырар-дыр.

- «Шын» солунну республиканың эң-не ырак булуңнарында, тайга –даскыл черлерде, интернет, телефон хамаанчок, цивилизацияның кандыг-даа харылзаазы четпес черлерде малчыннарывыс номчуп турар. Солуннуң бо номерин ажыдыптарга, Силер-биле интервью бар болур. Ол интервьюда дорт-ла оларга хамаарышкан делегей чергелиг ыраажының күзээшкини кандыг болур ирги?

-  Бир дугаарында, мал-маганы көвудеп, мандып өзерин, үнүш-дүжүдү элбек болурун, ниити сайзырал, хөгжүлдени күзээр-дир мен. Интернет, харылзаа чок дээрге, хей чүве ышкажыл. А эң-не кол чүүл - бистиң олар-биле сагыш-сеткиливис, ынакшылывыс-биле доңнашкан болурунда. Ол - эң-не чугула чүүл-дүр.

- Джазтың кадынының көрүжү, аът мунган бөдүүн тыва эрни канчаар хүлээп алган ирги?

- Шуут дыка таарзындым. Бодум база аът мунарынга ынак мен. Аът-биле холбашкан бүгү культура меңээ дыка чоок. Шуут магадап, кайгаан чүүлүм, чарыш аъттарын көңгүс бичии оолдарның мунуп турары. Ол-даа тулган-дыр!

-Тыва херээжен кижини канчаар үнелеп болур силер?

- Аажок эвилең-ээлдек, чазык, экииргек-даа болза иштики күжү кончуг улуг болганындан хөй ажылды ууп турар. Олар чудурук чайып халыыр улус эвес, а аажок чурумнуг, арыг-силиг, ажыл-агыйжы кижилер-дир. Кандыг-даа күштүг эр кижиниң артында күштүг херээжен турар дээнинде ужур-ла бар.

- Тыва национал чем дугайында айтырбайн барып шыдавас-тыр мен. Амдынныг-дыр бе?

- Сүттүг тыва шайны иштим, дыка таарзындым. Изиг-ханны чип чаңчыкпаанымдан ындыг боор, эки-ле билбейн бардым. Ниитизи-биле, мени чүнүң-биле чемгерип турган-дыр, ол чемнер шупту амданныг чорду.

- Эпчок, таарзынмааныңар байдалдар турду бе? Чижээ, концерт үезинде, Силерниң сценаже үнер бертиңерде, электри чырыы өже бээрге, девиденчиг болбады бе?

- Чо-ок. Ол көңгүс анаа чүве ышкажыл. Ёзулуг апокалипсис - арыгланыр бажың! (Баштак аян-биле чугаалаан).

Европа деңнелиниң чаагай байдалдарынга өөренген-даа болза, бо фестиваль шөлүнде бүгү-ле чүүлдерни кандыг-даа анчыгзынныг, элдепсинниг чокка ол хүлээп алганын демеглевес арга чок.

- Силерни кайгадыпкан байдалдар турган деп билдим…

- Ийе. Хамнар-биле ужуражылга. Ол ышкаш хой чарнын канчаар номчуурун, аңаа төлге салып болурун көргүстү. Дыка солун болду. Черле хамнаашкын культуразы сагыжымга дыка таарышты. Чүге дээрге үндезин америк чоннарның хамнаашкы-биле тыва хамнаашкын дыка дөмей-дир. Ол-ла сөөктер, камгалалдар, дүнгүрлер дээш өске-даа дериг-херекселдери шупту кара олчаан болуп турары мени шуут кайгатты. База бир тускай, солун чүүл -хөөмей-сыгыт. Онза-дыр!

- Силерни ыглагыже чүү чүве хомудадып болурул?

- Кижилерниң өскелерге хамаарыштыр каржы-хажагай аажылалы. Ылаңгыя көөр хөөн чок чорук, каржы чорук. Ламаларны канчаар узуткап турганын дыңнаары берге болду. Шуут билбес-тир мен, каржы чоруктар чүге болуп турарын. Чүге?! Бо бүгү мени дыка хомудадып чоруур.

- Айтырыгларга харыылааныңар дээш, солуннуң бүгү номчукчуларының мурнундан четтиргенивис илередирин чөпшээреп көрүнер. Силернин чараш карактарынардан дамды-даа карак чажы батпас болзун! Орууңар ак болзун!

 

…Журналист ажыл-херээм аай-биле хөй кижилер-биле чугаалажып чораан-даа болзумза, бо ужуражылга дыка кыска болган хирезинде, элдептиг солун, сагыш-сеткил хайныктарыр болганын чажырбайн чугаалаксадым. Интервью соонда ыраажы Кадындан келген чылыг чалгыгга бөөлдеткеш, барык ийи шак дургузунда оон үнүп чадап, амырап, шаг-ла болдум.  Шынап-ла, дыка элдептиг, ховар ужуражылга болду. Дениз Кинг катап эглип кээр мен дээш, байырлашты. Манаар бис.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Карина Монгуш

ДЕНИЗ КИНГ: Я ДОЛЖНА ВЕРНУТЬСЯ

Международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» в этом году был юбилейным.  За 20 лет на фестивальной поляне происходило много интересного; со всех уголков мира собирались и объединялись незнакомые люди, которые ценят живую музыку, люди, которые верят в доброту и чистоту. Они влюблялись, создавали семьи, интернациональные семьи, рождались дети, которые уже сами стали родителями. На сцене фестиваля выступали от самых простых музыкантов - любителей до мировых звезд шоу-бизнеса. И, самое главное - был построен ХРАМ.

За двадцать лет, из года в год, программы фестиваля были необычны, неповторимы и неожиданно удивительны. И на этот раз, сюрпризом стал приезд знаменитой гостьи из Америки (Штат Филадельфия), Королевы джаза ДЕНИЗЫ КИНГ.

Одно то, что она появилась на сцене в тувинском национальном тон, вызвало у тувинского зрителя гордость, человеческую чистоту и родственную душу. Во время исполнения своих песен, мне временами казалось, будто она поет на нашем, тувинском языке. Особенно это чувствовалось, когда она пела вместе с нашей Народной артисткой Тувы Софьей Кара-оол. Ещё, была приятно удивлена тому, что среди многочисленных зрителей подпевали ее песни чисто на английском языке даже юноши. А как она заводила публику!

Получив мощный заряд энергии от ночного концерта, еле дождалась следующего утра, чтобы взять интервью.

В интернете много публикаций о ее творческих успехах, о личной жизни и т.д. Здесь хочу представить вам короткое интервью с Королевой джаза Дениз Кинг. И это удалось сделать буквально перед её отъездом.

- На привычных для Вас больших сценах можно увидеть Королеву джаза в тувинском национальном пальто (шыва-тон)?

- Да, конечно. Я буду надевать этот тон. Для меня этот подарок - самая высокая степень уважения. Надев национальную одежду какого-либо народа, тем самым ты выражаешь уважение культуре, быту этого народа. Для меня это - большая честь. Тон будет частью моего гардероба, потому что он идеален, очень тепло в нем. И мне остается подыскать подходящую обувь к нему.

- Думаю, найдется здесь подходящая обувь.

- Когда приезжают в Туву высокопоставленные чиновники, именитые спортсмены, звезды мирового уровня, журналисты часто задают вопрос, «Что понравилось в Туве?» хотя, заранее знают ответ, что Тува прекрасна, природа удивительна, люди гостеприимные, добрые…  Вы бы ответили так же или, иначе?

- Вот такие истории, легенды, как «сердце марала», истории про лам, история этого монастыря очень впечатляет. С самого начала я видела и ощущала доброту людей. Да, на самом деле. Здесь все очень добрые, все такие близкие, знакомые и родные. Кажется, что я их знала раньше, чувствовала... Мне показалось, то же самое испытывала публика, по крайней мере, я так вас приняла в душе.  Все эти места мне кажутся знакомыми.

- Нашу газету «Шын» читают и чабаны на самых дальних стоянках. Возьмут в руки газету и там интервью с Вами. Что бы вы хотели пожелать или сказать людям, простым труженикам - чабанам, которые живут далеко от цивилизации, где далеко не у всех есть интернет, телефоны?

- Во-первых, хочу пожелать им хорошего приплода, прибавления скота, хорошего урожая, в общем, процветания. Если нет интернета, нет электричества, это ерунда. Самое главное, мы связаны с ними любовью, душой. Это важно.

- Глазами Королевы джаза, как выглядит тувинский мужчина на коне?

- Мне ужасно понравилось. Я часто езжу верхом.  Культура, связанная с лошадьми, мне очень нравится. Я была очень удивлена, когда увидела на лошадях маленьких, таких ма-аленьких всадников. Это было круто!

-А как вы видите женщину-тувинку?

- Она очень женственна, добра, но при этом у неё есть огромная внутренняя сила, видно, что она много работает. Не зря говорят, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. Она такая аккуратная, не такая, которая может кулаками махать.

- Не могу не спросить о тувинской кухне. Что понравилось?

- Я попробовала тувинский чай с молоком. Понравилось. А вот «изиг-хан» – непривычно. Но, в целом, мне все понравилось то, чем меня кормили.

- Что вас сильно впечатлило?

-Это встреча с шаманами, и то, что мне показали, как можно гадать на бараньей лопатке. Так интересно, просто, удивительно!  Встреча с шаманской культурой очень впечатлило меня. Ужасно интересно осознавать, что местная шаманская культура настолько похожа на шаманскую культуру коренных американских народов. Всё то же самое -  эти кости, бубны, амулеты… как у коренных американцев.

-Что может Вас расстроить до слез?

- Когда люди ведут себя жестоко по отношению к другим людям. Так же истории, которые слышала про лам, про убийства монахов, они очень сильно тронули. Не понимаю. Зачем нужна ненависть, зависть, жестокость? Почему это так происходит? Ну, почему? Это очень сильно расстраивает меня.

- Спасибо Вам, что выкроили время для нас. От имени всех читателей нашей газеты, желаем Вам всего доброго, и чтоб, никогда ни одна слезинка не упала с Ваших прекрасных глаз. Белой дороги Вам!

 …После интервью известная певица вдруг сказала мне такое, после чего захотелось тишины, уединиться. Это короткое общение с Королевой джаза, Королевой сердец дало возможность посмотреть на некоторые вещи совсем с другой стороны и по-другому. А пока, будем ждать следующего приезда, ведь, она сказала: «Я ДОЛЖНА ВЕРНУТЬСЯ».

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Карина Монгуш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.