1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КОНКУРЕНЦИЯНЫ САЙЗЫРАДЫР

Россия Федерациязының Президентизиниң 2017 чылдың декабрь 21-де «Конкуренцияны сайзырадыр талазы-биле күрүне политиказының кол угланыышкыннарының дугайында» Чарлыы-биле бадылаан Россия Федерациязынга 2018-2020 чылдарда конкуренцияны сайзырадырының национал планынга хамаа­рыштыр парлалга конференциязын Россияның монополияга удур федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң удуртукчузу Феликс Хаджиев февраль 8-те эрттирген. 
РФ-тиң 2018-2020 чылдарда конкуренцияны сайзыра­дырының национал планының кол угланыышкыннары дээрге чурттуң экономиказының шупту адырларынга (бойдустуң бай­лаан­ казып болбаазырадып ту­рар монополиялар болгаш кам­галал үлетпүрүнүң комплекизинден аңгыда) үштен эвээш эвес ажыл-агыйжы субъектилерниң бар болурун чедип алыры, олар­ның бирээзи хуу бизнеске ха­мааржыр ужурлуг дээрзин ол дыңнаткан. Күрүне эрге-чагыр­газының талазындан монополияга удур хоойлу-дүрүм хажыдарын 2017 чылдан 2020 чылга чедир 2 катап кызырары, экономиканың конкурентилиг адырларынга күрүнениң үлүг-хуузун эвээжедири, тарифтер өйлээриниң реформазын чорудары, сайгарлыкчы чорукка конкурентилиг байдалды тургузары-биле сайгарлыкчыларның инициативаларын деткиири дээш өске-даа хөй сорулгаларны конкуренцияны сайзырадырының национал планынче киирген.
Тываның социал-экономиктиг байдалынга конкуренцияны сайзырадырының национал планын ажыл-агыйның кандыг адырларынга чедиишкинниг боттандырып болурул деп айтырыгны журналистер Феликс Хаджиевке салган.  "Бир эвес бистиң республикага хамаарыштыр алыр болза, чуртталга-коммунал комплекизинге, чаагайжыдылга ажыл-чорудулгазынга, школа назыны четпээн уругларның кижизидилгезинге, социал дуза чедирери дээш республикада элээн сайзырай берген социал-экономиктиг угланыышкыннарга конкуренцияны сайзырадып болур" – деп, ол харыылаан.
Бойдустуң чайгаар бүткен байлаа хөмүр-дашты казып ап, хөмүр-дашты аар өртекке садып турар Тывада компанияларның аразынга конкуренцияны канчаар тургузарыл деп айтырыгга «Оларга бо адырга чижилгени тургузуп шыдаар өске бүдү­рүл­гелерни тургузуп, хөмүр-даш өртээн чиигедип болур» – деп, Россияның монополияга удур федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң удуртукчузу харыы­лаан.
Россия Федерациязының Пре­зидентизиниң «Конкуренцияны сайзырадыр талазы-биле күрүне политиказының кол угланыышкыннарының дуга­йында» Чарлыы-биле суд болгаш прокуратура органнарының мурнунга сорулгаларны тургус­канын Феликс Хаджиев айыткан. Монополияга удур хоойлужудулганы ажыглап турарының практиказын шинчилеп көөрүн РФ-тиң Дээди Судунга сүмелээн. Монополияга удур хоойлужудулга езугаар хоруглуг, конкуренцияны кызыгаарлап турар сүлчээлиг дугуржулгаларны (картельдерни) болдурбас сорулга-биле хоойлу-дүрүм камгалалының органнарының кады ажылдажылгазын боттандырарын РФ-тиң Чиңгине прокуратуразынга дааскан. 
Россия Федерациязының Президентизиниң «Конкуренция­ны сайзырадыр талазы-биле күрүне политиказының кол угланыышкыннарының дуга­йын­да» Чарлыында, Россия Федерациязынга 2018-2020 чылдарда конкуренцияны сай­зырадырының национал планында кол сорулгаларның бирээзи экономиктиг ажыл-чорудулганы монополизастаарынче угланган чөптүг эвес конкуренцияга таар­зынмас хамаарылганы ниитилелге хевирлээр талазы-биле ажылды чорудары, аңаа көскү черни массалыг информация чепсектери ээлээр ужурлуг  деп Феликс Хаджиев демдеглээн.
Журналистерниң айтырыг­ларынга харыылааш, Россия Федерациязынга конкуренцияны сайзырадырының национал планын бистиң республикага боттандырарынга Россияның монополияга удур федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчылары база киржир, оларның ажылын массалыг информацияның төлээлери чырыдар болганда, моон соңгаар улам сырый кады ажылдаарынга идегелди Феликс Хаджиев илереткен.
Шаңгыр-оол МОҢГУШ.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.