1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КҮРҮНЕ ЭРГЕЛЕП-БАШКАРЫЛГАЗЫНЫҢ ДЭЭШТИИН БИЗНЕС МЕТОДИКАЗЫ-БИЛЕ ҮНЕЛЭЭР

Дээди чөвүлелдиң Бю­розунуң хуралынга «Чаңгыс демниг Рос­сияның» Дээди чөвүлелиниң кежигүнү, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен. Хуралдың түңнелдери-би­ле ол мынчаар тайылбырлаан: «Чаңгыс демниг Россия» партиязы күрүне эргелеп-башкарылгазының ажылының дээштиин бизнести үнелээр методика езугаар үнелеп көөр кылдыр сүмелеп турар.
«Чаңгыс демниг Рос­сия»­ партия­зы­ның Дээди­ чөвү­­лелиниң ажылчын бөлүк­те­риниң удуртукчулары пар­тия­ның Дээди чөвүлелиниң Бюрозунуң кежигүннеринге чуртту сайзырадырының чугула угланыышкыннарының талазы-биле илеткелдерниң төлевилелдерин таныштырган: «Даштыкы политиканы чорудары», «Күрүне болгаш политиктиг тудуг» база «Чаагай амыдырал болгаш социал-экономиктиг хөгжүлде». «Чаңгыс демниг Россия» партиязының Дээди чөвүлелиниң даргазы Борис Грызловтуң дыңнатканы-биле, илеткелдерниң сөөлгү хевирлери партияның политиктиг стратегиязының талазы-биле сүмелерни ажылдап кылырының үндезини болур. 
«Бо дээрге дээштиг чоруктуң кол-кол көргүзүглериниң сис­темазы-дыр. Ооң утказы – ажыл-чорудулганың тодаргай сорулгазында, оларны чедип алырының көскү, хажык чок чоруктарында база олче чардынган күш болгаш акша-хөреңгиниң деңзигүүрүнде» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Боттуң ажылын организастаарының болгаш үнелээриниң шак мындыг арга-хевирин Тывада элээн каш чылдар бурунгаар-ла киирип эгелээн бис. Ол дээш Чазактың чанында төлевилел офистерин тургус­канын билир силер. Ында эргелеп-башкарылга сорулгалар болгаш түңнелдер езугаар­ тургус­тунган. Ынчалза-даа партияның бо хүн сайгарып турарывыс, Президентиге саналдаарывыс төлевилелинде онзагайлар бар, оларны бис шиңгээдип ап, боттарывыс көрүп эртер ужурлуг бис».
«Чаңгыс демниг Россия» партиязы күрүне эргелеп-баш­карылгазының дээштиин бизнес-методиканың үнелээшкинин езугаар чорудуп эгелээр кылдыр Президентиге саналдаар бодалдыг. Ол дээр­ге кадык камгалалы, культура болгаш өөредилге адырларынга дээштиг ажылды нептередири-дир. 
Чурттуң моон-даа улаштыр хөг­жүл­дезиниң дугайында ажылчын бөлүк­терниң илеткелдерин «Чаңгыс демниг Россия» партиязы частан тура белеткеп кылып келген, ооң соонда оларны чурттуң Президентизи Владимир Путинге киирер. Ол документилерниң түңнел хевирлерин Дээди чөвүлелдиң Бюрозунуң октябрь 16-да болган хура­лынга илеткээн. Аңаа аңгы-аңгы бөлүктерниң элээн каш илеткелдерин таныштырып көргүскен.
gov.tuva.ru

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.