1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МЕДЭЭЛЕР

ХОРАЛЫГ БҮДҮМЕЛДЕР ТЫВЫЛБААН
 
Эрткен субботада Улуг-Хем кожуунга «Прогресс МС-04» чүък кораблиниң бирги бузундузу тыптырга-ла, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тывада Росхереглел хайгаарал эргелелиниң ажылдакчыларын ынаар чоруткан. Кижилерге болгаш бойдуска хоралыг бүдүмелдер чогун билип алыры-биле агаарның, харның, черниң база сугнуң хыналдазын чорудар даалганы берген. Космиктиг корабльдиң бузундулары тывылган девискээрден (Эйлиг-Хемден 15 километрде Тос-Тевек деп черниң даг ийинден база өг чанындан) химиктиг бүдүмелдерниң барын хынаар херек ужурлуг анализ кылыр шупту дериг-херекселди ажыглаан. Хыналданың түңнелинде химиктиг бүдүмелдер тывылбаанын понедельникте-ле Росхереглел хайгааралы дыңнаткан. 
 
АЖЫЛ ЧОКТАР САНЫ ЭВЭЭЖЭЭН
 
Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы 2016 чылдың декабрьның 1-де ажыл чоктар саны эвээжээнин бүрүткээн. Ук яамының дыңнадыы-биле, амгы үеде ажыл чоктар саны 18,3 муң кижи (эрткен чылын 21,7 муң кижи турган). Ажыл чоктарның эвээжээниниң чылдагааннары, бирээде, 2016 чылда ажыл берикчилериниң хөй ажылчыннар үндүрерин өйлээни. Кызырылдага таварышканнар саны 488 кижи, а эрткен чылын 900 кижи ажыл чок арткан турган.
Ол ышкаш ажылга хаара туттунганнар саны көвүдээн. Амгы үеде республиканың 111,2 муң хамаатызы ажылга хаара туттунган. Ажыл рыногунга база бир улуг рольду «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» деп губернатор төлевилели ойнаан. Көдээ черлерден 105 аныяк өг-бүле фермер ажыл-агыйын тургузуп алган.
Бо чылын биче болгаш ортумак бизнес­ти деткиир программаның ачызында хөй-ле бүдүрүлгелер тургустунган, оларда 1000 хире ажылчын олуттар ажыттынган. Чижээлээрге, Сукпак эът комбинады база элээн каш кожууннарда көдээ ажыл-агый продукциязы болбаазырадыр цехтер ажылдап эгелээн. 
РФ-тиң Камгалал яамызының Тывада 55 дугаарлыг тускай мото-адыгжы бригадазынга 1300 ажыг кижини ажылга тургускан.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.