1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ПОСТУЛАРНЫ ТУРГУСКАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва, Хакасия болгаш Кемерово облазында Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарал эргелелиниң удуртукчузунуң оралакчызы Мерген Докпер-оол-биле ужурашкан.
Кыска ужуражылганың түң­нелинде улуг хардан когараан мал ажыл-агыйларын эки шынарлыг сиген болгаш мал чеми культуралар-биле хандырып турарын база бо ажылды хыналдага алыр талазы-биле ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы-биле Россияның көдээ ажыл-агый хайгаарал албанының кады чорудар ажылдарын дугурушкан.
Сөөртүп эккеп турар мал чеминиң шынарын хынаар талазы-биле фитоса­нитарлыг контроль пунктулары Ак-До­вурак – Абаза аразында полицияның патруль албанының постузунга болгаш «Шивилиг» эрттирилге пунктузунга док­­таа­мал ажылдаар. Мерген Докпер-оол­дуң чугаалап турары-биле алырга, лабораторлуг хыналдаларның түңнелинде эрткен чылдарда шынары багай мал чемнерин сөөртүп эккеп турганы илерээн. Ооң түңнелинде мал бажынга хорамчалыг болган. Бо таварылганы катаптавас дээш, контрольду күштелдирген.
Бо ажыл-биле чергелештир респуб­ликаның экономиказының болгаш көдээ ажыл-агыйының өске-даа чамдык чугула айтырыгларынга хамаарыштыр кады ажылдажылганы чорударынга беленин Мерген Докпер-оол дыңнаткан.
Тываның Баштыңы ужура­жыл­ганың түңнелинде көдээ ажыл-агый сайы­дының хүлээл­гезин күүседип турар Эртине Даңзы-Белекке яамы иштинге Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарал эрге­лелиниң Тыва салбырының специалистеринге ажылдаар өрээл­дерден тускайлап бээр аргазын өөренип көөрүн даас­кан. Бо базым ийи күрүне албан черлерин улам чоокшулаштырып, ажыктыг кады ажылдажылганы чорударынга дуза­лаар ужурлуг.
ТР-ниң Чазааның 
парлалга албаны.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.