1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ПРОКУРОР ХЫНАЛДАЗЫ

«ДАРГА» КЕЛДИ, ТУРУҢАР!
Муниципалдыг албан-хаакчыт кижи мен деп мегелээш, бүзүрээчел хамаа­тылардан «бажың садып бээр» акша чыып ап чораан херээженни туткан.
Кызылдың хоорай суду Алена Монгушту РФ-тиң КК-зиниң 159 чүүлүнүң 2 кезээнде көрдүнген кеземче херээн (хамаатыга улуг хемчээлдиг когаралды чедирбишаан, өске кижиниң өнчүзүн оорлааны) үүлгеткен деп санаан.
Монгуш дээрзи акша херег­лей берген. Ону кандыг арга-биле чиик ажылдап алырыл дээн айтырыгга «бажын ыжытпаан». Улусту мегелеп тургаш, ажык-кончаа үндүрүп ап болур арга тып алган. Ол бодалын боттандырары-биле 2016 чылдың март төнчүзүнде «дарга» кижи кылдыр хуула берген. Ол март 23-тен май 12-ге чедир Кызыл хоорайның мэриязының «чуртталга шөлү хуваар килдизиниң ажылдакчызы» апарган. Оон республика найысылалында чаа туттунуп турар бажыңнардан квартиралар үлээр хүлээлге күүседип турар мен деп улус­ка «тоол» ыдып эгелээн. Бир эвес «кирериниң дадывырын» төлээр болза, бо айтырыгга дуза чедирип болурун база сагындырып чораан. Ындыг арга-биле бүзүрээчел чеди хамаатыдан 103 муң рубльди мегелеп ап, оларга материалдыг улуг когаралды чедирген. 
Ындыг «ажыл-чорудулганың» түңнели суд сандайынга доос­туру билдингир. Суд Алена Монгушту шиидип тура, чиигедир барымдааларны база өөренип көргеш, 2 чылда шенелдеге шиит­кен, оон аңгыда 2 чылда хыналдага база турар.  
Аяна ООРЖАК,
Кызыл хоорайның прокурорунуң улуг дузалакчызы.
 
БЮДЖЕТ АКШАЗЫ ӨСКЭЭР БАРГАН
Прокурор хыналдазы­ның түңнели-биле Тыва Республиканың Тудуг болгаш коммунал ажыл-агыйны чаартырының яамызы бюджет акша-хөреңгизин өскээр ажыглааны илереттинген. 
Тыва Республиканың прокуратуразы мыйыстыг сыынны сайзырадыры-биле тускайлаттынган бюджет акша-хөреңгизин чарыгдап турарын хынаан.
Тыва Республиканың Тудуг болгаш коммунал ажыл-агыйны чаартырының яамызының сыын ажыл-агыйын сайзырадырынга көрдүнген бюджет акша-хөреңгизиниң алыкчылары болур албан-дужаалдыг кижилери 2015 чылдың декабрь 30-де 20 млн. 469 муң рубльди «Новосибирскиниң тудуг компаниязы «Град» КХН-ниң агар санынче шилчиткен дээрзин прокурор хыналдазы тодараткан. Ону №43-15 керээ езугаар «Бии-Хем кожуунда дыштаныр хүннүң дыштанылга зоназын» тударынга аванс кылдыр шилчиткен. 
Ол акшаны ынаар шилчиткен чорук 2013 чылдың декабрь 20-де Тыва Республиканың Чазааның «Күрүне деткимчези кылдыр Тыва Республиканың респуб­лика бюджединден күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгелеринге мыйыстыг сыынны сайзырадырынга субсидиялар тыпсырының чурумун бадылаарының дуга­йында» №744 доктаалы-биле чүүлдешпейн турар. 
Албан-дужаалдыг кижилерге хамаарыштыр кеземче херээн оттурары-биле Тыва Республиканың прокуратуразы хыналда материалдарын истелге органнарынче чоруткан. Аңаа үндезилээш, РФ-тиң Истелге комитединиң Тыва Респуб­ликада истелге эргелелиниң онза чугула херек истээр ажылдакчылары РФ-тиң КК-зиниң 285.1 чүүлүнүң 2 кезээниң «б» пунктузу-биле (бюджет акша-хөреңгизин онза улуг хемчээлге өскээр чарыгдааны дээш) кеземче херээн оттурган. 
Амгы үеде бүгү байдалдарны тодарадыры-биле истелге чоруп турар.
Ренат АМИРОВ,
Тыва Республиканың прокуратуразының килдис начальниги.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.