1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"РЕСПУБЛИКАНЫҢ ДЕВИСКЭЭРИНГЕ ПАССАЖИРЛЕР АРГЫШТЫРЫЛГАЗЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА" АЙТЫРЫГГА ХАМААРЫШТЫР ДЫҢНАДЫГ

Кызыл хоорайның девискээринге болгаш муниципалдар аразында Кызыл хоорай – Сукпак суур, Кызыл хоорай – хоорай чергелиг Каа-Хем суур машруттарга пассажирлер аргыштырылгазын доктаамал боттандырып турар сайгарлыкчыларның 2017 чылда берген материалдарынга үндезилээш, эң бичии болгаш бичии класстарның автобустарынга Кызыл хоорайның девискээринге болгаш муниципалдар аразында Кызыл хоорай – Сукпак суур, Кызыл хоорай – хоорай чергелиг Каа-Хем суур машруттарга пассажирниң 1 катап чоруурунуң өртээн санап үндүргеш, 1 катап чоруурунуң өртээ 17 рубль деп Тыва Республиканың тарифтер талазы-биле албан чери доктааткан.

Пассажирниң 1 катап чоруурунуң өртээн санап үндүрериниң үндезини бир литр бензинниң өртээниң өскени болган:

– АИ-92 2012 чылда 32,3 рубльден 2017 чылда 36,6 рубльге чедир (өзүлде 114,2 %);

– АИ-80 2011 чылда 26,5 рубльден 2017 чылда 29,82 рубльге чедир (өзүлде 112,5 %);

Чарыгдалдарның иштинче кывар-чаар материалдарны садып алырынга чарыгдалдар автобустарның клазындан хамаарыштыр 44,5-тен 65,9 хуу аразында, ынчангаш 1 катап чоруурунуң өртээнге ол база элээн салдарлыг.

Шимчеп турар техника аймаан септээринге болгаш ажыл-агыйга чарыгдалдар нии­ти чарыгдалдарда 8,0-тен 20 хуу аразында. 1995 чылдың 10.12-ден № 196 ФХ «Орукка шимчээшкинниң айыыл чок чоруунуң дуга­йында» (ред. 28.12.2013 ч.№ 437-ФХ), 2011 чылдың 4.05-тен № 99-ФХ «Ажыл-агыйның чамдык хевирлерин лицензиялаарының дуга­йында» болгаш 2012 чылдың 14.06-дан №69-ФХ «Сөөртүкчүнүң хамааты харыысалгазын албан-биле камгалалының дугайында федералдыг хоойлуларда көрдүнген негелделерни күүседир сорулга-биле Глонасс системазын садып алганы болгаш тургусканынга, пассажирлер камгалалынга, автотранспорт камгалалынга, автотранспорттуң техниктиг хыналдазынга үндүрген чарыгдалдар база көвүдээн.

Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылдың июнь 4-тен № 292 доктаалы езу­гаар пассажирлерни доктаамал аргыштырып турар маршруттарда автобустарга 1 катап чоруурунуң өртээ июнь 15-тен 2 рубльге өзүп, 17 рубль боор.

Чамдык категорияларның хамаатыларынга автобуска чоруурунуң өртээн дуглап бээриниң, ол ышкаш хөй-ниитиниң тран­спортунга чоруурунуң социал карталарын ажыглалга киирер талазы-биле ажылды Тыва Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика яамызы амгы үеде чорудуп турар.

Тыва Республиканың тарифтер 

талазы-биле албан чери.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.