1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

РОССИЯДА ЭҢ ҮЛЕГЕРЛИГ ДЕП САНАТКАН

Ажыглап турары үлегер­лиг деп санаткан бажың Кызылда илереттинген.
ЧКА-ның чаартырынга идиг бээр фонд Кызыл Партизаннар кудумчузунда №1 бажыңны ындыг деп үнелээн. «ЧКА-ның шынар демдээн» болгаш «Ажыг­лалы үлегерлиг» деп бижимелдиг, бажыңның даштынга азар самбыраны тыпсырының байырлыг езулалынга РФ-те ЧКА фондузунуң хайгаарал чөвүлелиниң даргазы Сергей Степашин биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен. 
Шаңналдарны «Сервис плюс» компания эргелели КХН-ниң директору, хөй квартиралыг бажыңны эргелеп-башкарып турар Венера Суковатинага тывыскан. Шылгарал демдектеринге командир шагын немей берген. Ындыг шактарны херээжен кижилерге тыпсыры эпчок ышкаш дээрзин Сергей Степашин чугаалааш, чамдыкта херээженнер эр улустан артык эрес болгай деп демдег­лээн. «Силерге, эргим Венера Айратовна болгаш бажыңның чурттакчылары, байыр чедирип тур мен. Мындыг шаңнал совет үениң эки чаңчылы-дыр. Чурттакчылары, тус чер эрге-чагыргалары бажыңны мынчаар үлегерлиг ажаап-тежээп турда, ындыг бажыңга кирери безин өөрүнчүг.  Кызылга бир дугаар үлегерлиг бажыңны демдеглеп турарывыс аажок чугула. Мындыг бажыңнар чуртта чүгле 50 хире болдур ийин. Чоокта чаа үлегерлиг чуртталга оран-савазын Красноярскиге ажыттывыс, силерниң бажыңыңар Россияда 51-гизи болур» – деп, Сергей Степашин чугаалаан (чурукта).
 
СТЕПАШИН СПУТНИККЕ ЧЕТКЕН
 
Кызыл хоорайның «Спут­ник» микрорайонунга база бир хөй квартиралыг бажың ажыглалга кирген.
Ол объектини «2009-2018 чылдарда Россия Федерация­зының чер шимчээшкининге озалдыг черлеринге  чуртталга бажыңнарының, кол-кол объек­тилерниң болгаш амыдырал хандырылгазының идегелдиг чоруун бедидери» тускай сорулгалыг программаның шугуму-биле туткан. 
Олче көжүп кирген чурттакчыларга байырны Чуртталга-коммунал ажыл-агыйны чаартырынга идиг бээр фонд — күрүне корпорациязының хайгаарал чөвүлелиниң даргазы Сергей Степашин болгаш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол олар чедиргеннер. Ол микрорайонда тудуглар уламчылап турар, ооң чоогунда 825 олуттуг школа тудуу бедип үнүп орар. Чуртталга бажыңнарын туттунган шаа-биле чурттакчыларга хүлээдип эгелээн. Чер шимчээшкининге удур бажыглаан баштайгы бажыңны бо чылдың сентябрьда ажыглалга киирген.
«Тудуг шөлдериниң ажылдап турарын көрдүңер. Бо девискээр­ге хөй бажың туткан тудум, маңаа хөй улус чурттай бээр. Бо черни дүрген шиңгээдир бис. Силерниң-биле кады өөрүп тур мен, ооң-биле чергелештир бо черге таарымчалыг бажыңнар турзун дээш, бүгү чүүлдерни кылыр мен» – дээн сөстер-биле Шолбан Кара-оол чурттакчыларга байыр чедирген.
ТР-ниң албан езузунуң сайтызындан.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.