1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Сонуургактарга

ДЖЕКИ ЧАН - ОНЗАГАЙ КИЖИ

Чоокта чаа «Бурганның дериг­лери. «Зодиак» миссия» («Доспехи бога. Миссия «Зодиак») деп чаа солун фильм үнүп келген. Ында Джеки Чанның ады титрлерде хөй катап үнүп турары дээш Гиннестиң рекордтар номунче кирген. Ооң ады 15 катап үнүп турар! 

Рубрика: 

БИЛИР СИЛЕР БЕ?

БАЙ-ШЫДАЛДЫГ БОЛУР ДИЗЕ…
  • Акша хавы аар өр­тектиг болгаш арыг хөмден кылган болур ужурлуг.

Рубрика: 

ТЫВЫҢАРАМ...

Шаанда аристократтар бажыңнарынга айбычылар солуннарны чүге илиир-биле базар турганыл?
 
СОНУУРГАКТАРГА

Рубрика: 

ЫТ - КИЖИНИҢ ӨҢНҮҮ

Ыттан өске кижиге шынчы талазы-биле кандыг-даа амытан чок. Ыт — кижиниң өңнүү, камгалакчызы. Чоокта чаа тыва Маугли деп шолага четкен 3 харлыг бичии Церин тайгага аскаш, ыттарының ачы-дузазы-биле дириг артканын телевизордан көрген, солуннардан номчаан болгай силер.

Рубрика: 

ЛУМБИНИЖЕ ОРУК АЖЫК

Найыралчы харылзаалар

Рубрика: 

ТОЖУ – БУСТУНМААН ҮҮЖЕ

Тожу ыйгылаажында чыдар шырыш арга-арыглыг, бичии хемчигештерлиг, тайгалар­дан сыс­тып чыдар кылаң кара ар­жаан сугларлыг онзагай черлерниң бирээзи «Азас» камгалалдыг девискээрниң иштинде улуг болгаш о

Рубрика: 

2016 чылдың февраль 9-та келир 2 кара меңгилиг, от олуттуг кызыл Мечи чылының ниити шинчи-байдалын чурагай езугаар көргүскени

Бо чурукту чурагай номунда өңнеп киирип көргүскен болгаш ооң дузазы-биле келир чылдың шинчизин тайылбырлап турар.

Рубрика: 

ӨЛYМНY ИЙИ КАРААМ-БИЛЕ КӨРГЕНИМ

Та бүзүреңер, та бүзүревеңер

Рубрика: 

СЫЛДЫСТАРНЫҢ СЫМЫРАНЫЫ

2016 чылда сылдыстар кымга кончуг дузалаарыл деп айтырыг шуут чиге тургус­тунар чүве болза, зодиак бүрүзү бодунче кичээнгейни хаара тудуптар онзагай шынарларлыг.

Рубрика: 

Суг дугайында

Бистиң хөй кезиивис чаңчык­канывыс суг ышкаш чүүлдү херекке-даа албас, ол дугайында боданмас-даа. Таарымчалыг, ортумак агаар-бойдуска чурттаар аас-кежиктиг болган кижилер суг чедишпезиниң айтырыынга таваржып көрбээн.

Рубрика: 

КАМГАЛАЛ КҮШТЕРИНДЕ

«Армата» чүден эгелээнил…

Рубрика: 

Юн Кам — Брюс Ли

Сактырга-ла, бо кижи шупту чү­вени шыдаар ышкаш. Ооң мурнунга каш кижи турары аңаа дөмей – ийи-даа, азы  чээр­би-даа. Ол бодунуң дайзыннарын ылап-ла тиилеп аптар. А тиилелге бүрүзү ол аныяк кижиге че­диишкиннерни эккеп турган. Чүге дизе, ол кезээде чүвениң шыны дээш, кем-буруу чок улустарның дең эргези дээш туржуп чораан.

Рубрика: 

НОСТРАДАМУС 2015 ЧЫЛДЫ ЧҮҮ ДЭЭНИЛ?

Michel de Notredame деп аттыг, литературлуг чажыт ады  Nostradamus деп кижи — француз эмчи болгаш чурагачы кижи-дир. Дыка хөй чүүлдерниң дугайын баш удур чугаалап келген. Ол 1503 чылда төрүттүнген, 1566 чылда мөчээн.

Рубрика: 

ЧИНЧИ ЧАЖЫРАРЫ

Рубрика: 

«Төрээн чуртуң төөгүп берем»

Чогаадыкчы болгаш шинчилел ажылдарының республика чергелиг мөөрейиниң Д Y Р Y М Y

Рубрика: 

Страницы