1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВЫҢАРАМ...

Шаанда аристократтар бажыңнарынга айбычылар солуннарны чүге илиир-биле базар турганыл?
 
СОНУУРГАКТАРГА
 • Эң-не аар өртектиг дүштеки шайлалга. Лондоннуң «Ле Гаврош» деп ресторанынга келген үш кижи дүштеки шайлалгазынга 20945,92 доллар чараан. Чүгле чеми дээш олар 345,92 доллар төлээн, сигарета болгаш спирттиг арага аймаа дээш – 1352 американ доллар, а арткан акшазы алды шил кат арагазының төлевиринче кирген. Эң-не аар өртектиг (7920 доллар) «Романи Конти» деп 1985 чылдың кат арагазы оларга чедир туттунмаан, бедик шынарлыг эвес ышкаш болган, ынчангаш олар ону ресторанның ажылдакчыларынга берипкен.
 • Эң-не аар өртектиг Барби деп ойнаар-кыс. «Меттел» деп ойнаарактар бүдүрер компания Барби ойнаар-кыстың рынокка тывылганының 40 чылдаанын демдеглеп тура, 82870 доллар өртектиг кара чаңгыс, ховар модельди кылган. Ойнаар-кыстың хевин 750 пробалыг алдын хоозунда 160 бриллиант-биле каастап шимээн. Платьениң куру, бант болгаш сыргалары база алдын болгаш бриллиантылардан кылдынган. Барбиниң шупту хевин далай ышкаш көк өңнүг торгудан даараан.
 
АЖЫКТЫГ СҮМЕЛЕР
 • Хепте өөктерниң уштунуп чыдып калбазы-биле өттүр көстүр лак-биле хендирлерин чаап алырга, быжыг болур.
 • Соодукчунуң доңар черинге суук чүүл куткан шилди өл саазын аржыылга ораагаш суп каарга, дүрген доңар.
 • Соодукчуда суккан кезип каан быштак кадып калбазы-биле ак саржаг-биле чаап алыр.
 • Бөлүк улусту чурукка тырттырарда, шуптузунуң карактарын шимдиргеш, үш деп санга ажыттырар, ынчан чаңгыс-даа кижиниң караа шимдинчек болбас.
 
УГААДЫГЛЫГ СӨСТЕР
 • Чаңгыс эки кижи бүдүн делегейни кайгамчык кылыптар.

Н.Г. Гарин-Михайловский.

 • Бир эвес шыдамык эвес болгаш килеңиң туттунуп шыдавас болзуңза, политик мен деп адаттынган херээң чок.

Стендаль.

 • Политикада эң багай шиитпир дээрге, кандыг-даа шиитпир хүлээп албазы-дыр.

Захария.

 • Эмин эрттир мактаарга, шүгүмчүлел хүлээп албастай бээр.

А.П. Славин.

 • Чогушкан улус аразынче кирер болзуңза, чудурукка таваржып болур сен.

Р. Роллан.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.