1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

УЛУГ БЕЛЕК - ИГИЛ!

Ноябрь 18-те В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга Тыва нацио­нал оркестрниң кол дирижеру, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы Аяна Монгуштуң «Тывам дээри аяс турзун» деп чогаадыкчы кежээзи болган. 
Ол хүн найысылалывыс Кызыл хоорайның дээри аяс, даштын агаарның соогу дыңзый берген-даа болза, бо солун программалыг чараш концерт бүгү көрүкчүлерниң сагыш-сеткилин чылыдып, хей-аъдын бедиткен. Концертти ТР-ниң алдарлыг артизи Шон Куирк болгаш театрның аныяк артизи Аржаана Стал-оол кайгамчык солун башкарып эрттиргеннер.
Аяна Самыяевнаның чогааткан чараш ырыларын, аялгаларын Тыва национал оркестр, Тываның улустуң, Тываның алдарлыг болгаш аныяк артистери ырлап, ойнап күүсеткеннер. Концерттиң кол маадырының мөгейикчилери, Тыва Республиканың Чазаа, Дээди Хуралы, ТР-ниң Культура яамызы, кады ажылдап чоруур эш-өөрү, чаңгыс чер-чурттуглары Хүндүлел бижиктерин тыпсып, хөй-хөй боодал чечектерни, байыр чедириишкиннерин сөңнээннер. 
Бистиң өг-бүлевис Тыва национал оркестрниң оюн көргүзүглерин үргүлчү үспейн көөр улус бис. Концерттер соон­да чурукка тырттыржыр чаңчылдыг бис. Бистиң оглувус Тыва национал оркестр болгаш Тываның алдарлыг артизи, Тываның улустуң хөөмейжизи Андрей Монгушту интернет четкизинде видеоклиптерден сонуургап көөр кижи. Эң-не баштай, оглум 2 хар ажып тургаш, Андрей Алдын-ооловичиниң «Даам дөзү» деп видео­кливинде игилге ойнавышаан, ырлап турарын көргеш, сонуургаан. Ооң соонда бажыңывыста идик кедер омаашты «игил» кылгаш, игилдевишаан артизивисти өттүнүп ырлап эгелээн. Ол үеден эгелээш оглувусту чаптап, игил садып бээр дээн бодал биске төрүттүнген. Ынчалза-даа ону бо үеге дээр боттандырып чадаан бис.
Тыва национал оркестрниң концерттеринде тыва на­ционал хөгжүм — игилди билет ойнаашкыны-биле көрүкчүлер аразындан бир кижиге ойнадыры чаңчыл болган. Бо удаада Аяна Самыяевна биле Андрей Алдын-оолович хөөмей, игил сонуур­гаар оглувуска игил белекке  бергени биске канчаар-даа аажок улуг өөрүшкү болду. 
Хүндүлүг Аяна Самыяевна, Андрей Алдын-оолович база Тыва национал оркестрниң артистери! Бистиң оглувуска мындыг улуг белекти — игилди сөңнээниңер дээш сеткиливис ханызындан четтиргенивисти илередип, черге чедир мөгейдивис! Силерге, силерниң өг-бүлеңерге аас-кежикти, каң дег кадыкшылды, чогаадыкчы ажылыңарга ам-даа улуг-улуг чедиишкинерни күзедивис!
Хүндүткел-биле, Данчайның ада-иези 
Айдың, Азияна ОЮННАР.
Кызыл хоорай.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.