1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Харылзажыры

Редакцияның адрези: 670000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, 100.

Телефон: 8(39422) 2-30-69.

e-mail: shyntuva@mail.ru      shyntuva@yandex.ru

 

Редакцияның телефоннары:

   Кол редактор  — Артур Ойняр-оолович Хертек  2-01-35.

 

Кол редакторнуң оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар – Даш-оол Сенгилович Монгуш  2-17-91.

 

Кадрлар талазы-биле менеджер Вероника Макаровна Чактар - 2-30-69 (тел/факс).

 

Ниитилел-политиктиг килдис – 2-30-69

Килдис редактору Шангыр-оол Монгушевич Суван.

Корреспондент Айдың Александровна Ондар.

 

Культура, чогаал, медээлер болгаш спорт килдизи – 2-30-69

Килдис редактору Эрес Николаевич Кол.

 

Экономика, үлетпүр болгаш көдээ ажыл-агый килдизи – 2-30-69

Килдис редактору Алдынай Николаевна Соян.

 

Социал айтырыглар килдизи – 2-30-69

Килдис редактору Надежда Санчыдаровна Эргеп.

Корреспондент Шончалай Николаевна Ховалыг.

 

Очулга килдизи – 2-30-69

Килдис редактору Айлана Калиновна Ооржак.

Очулдурукчу 

 

Бухгалтерия — 2-18-10

Кол бухгалтер Лариса Бюрбюевна Очур.

 

Реклама килдизи - 2-18-10

Килдис эргелекчизи Салимаа Сагдыевна Кужугет.

Реклама талазы-биле менеджер Алена Александровна Лагбы.

 

Солун чыскаакчылары - 2-17-94

Улуг чыскаакчы Сайлык Николаевна Монгуш.

Дизайнер-чыскаакчы Алимаа Кызыл-ооловна Ооржак.

 

Фотокорреспондент Арслан Николаевич Аракчаа - 2-17-94.

 

Корректорлар

Улуг корректор Аржаана Чайлаг-ооловна Чамзырын.

Корректор Чойганмаа Николаевна Мачык.

 

Солун келбээн таварылгада – 3-14-94.