1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Харылзажыры

Редакцияның адрези: 670000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, 100.

Телефон: 8(39422) 2-30-69.

e-mail: shyntuva@mail.ru      shyntuva@yandex.ru

 

Редакцияның телефоннары:

  Редактор  —Карина Кара-ооловна Монгуш  2-01-35.

  Редакторнуң оралакчызы – Мерген Орланмаевич Ондар  2-17-91.

Ниитилел-политиктиг килдис – 2-30-69

Килдис редактору Шангыр-оол Монгушевич Суван.

Корреспондентилер Айдың Александровна Ондар, Сандан Маадыр Дадар-оолович

Культура, чогаал, медээлер болгаш спорт килдизи – 2-30-69

Килдис редактору Алдынай Николаевна Соян

Корреспондент Чамзырын Аржаана Чайлаг-ооловна

Экономика, үлетпүр болгаш көдээ ажыл-агый килдизи – 2-30-69

Килдис редактору Тулуш Анисья Далай-Бюрбюевна

Корреспондент Ховалыг Шончалай Николаевна

Очулга килдизи – 2-30-69

Килдис редактору Айлана Калиновна Ооржак.

Очулдурукчу

Чагаа килдизин харыылап турар Алена Александровна Лагбы.

Солун чыскаакчылары - 2-17-94

Улуг чыскаакчы Сайлык Николаевна Монгуш.

Дизайнер-чыскаакчы Чойганмаа Николаевна Мачык.

Фотокорреспондент Арслан Николаевич Аракчаа - 2-17-94.

Корректорлар

Улуг корректор Вера Ооржаковна Куулар

Корректор .

Солун келбээн таварылгада – 3-14-94.