1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧЕМПИОННАР КАҢНААР ӨРГЭЭ

Чаарттынган “Сүбедей” спорт школазы эжиктерин республиканың чурттакчыларынга ноябрь 7-де ажыткан. Байырлыг ажыдыышкынга РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу киришкен.
Универсалдыг зал долдур чыылган улуг, биче спортчулар бедик эрге-дужаал­дыг чаңгыс чер-чурттуун четтикпейн манап турган. Россияның Маадыры Сергей Шойгу чаарттынган спорт өргээзинден чүгле мөгелер эвес, а спорттуң өске-даа хевирлеринге чаа чемпионнар үнүп, төрээн республиказын алдаржыдар дээр­зинге бүзүрелин илередип, байырын чедирген.
Доштуг залга хоккейжилер Армия генералы Сергей Шойгуга хүндүткелдиң демдээн илередип, клюшкалары-биле дошту соктап, уткаан. Тываның Чазааның Т. Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестри дош кырынга конькилиг катаптаттынмас көргүзүүн бараалгаткан. Сергей Шойгу ук оркестрниң дирижеру Саян Салчакка “Тыва эскадрон” хоккей клувунуң 13 дугаарлыг форма-хевин тывыскан. Ол боду база 13 дугаарлыг ойнакчы.
“Нойон” хоккей клувунуң ойнакчызы Олег Бурмакин Тываның даг-руда компаниязында кол механик болуп ажылдап турар. Ол өг-бүлези-биле Иркутск облазының Тулун хоорайдан 2012 чылда көжүп келген. Ол-ла чылын ук хоккей клувунга ойнап эгелээн.­ “Бистиң хоккейжилеривис барык чартык чыл маргылдааларга шыңгыы белеткенмээн-даа бол, дошка шупту арга-дуржулгавысты көргүзүп, солун оюнну аарыкчыларывыска көргүзер бис” – деп, Олег Бурмакин бүзүрелдии-биле чугаалады.
РФ-тиң Камгалал яамызының “Кызыл сылдыстар” биле Тываның “Нойон” хоккей клубтарының командалырының аразынга эш-хуу маргылдааны эрттирген. “Кызыл сылдыстар” командазынче хоккейге делегей чергелиг чемпионнар кирип турза-даа “Нойон” хоккей командазының хоо­чуннары шыырак (6:6) оюнун көргүскен. Кадеттер, аныяк армейжилер хоккейжилерни диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле деткип турган.
“Сүбедей” спорт школазының директо­рунуң оралакчызы Станислав Оюн чаар­­тылгаларын таныштырды: “РФ-тиң Кам­галал яамызының деткимчези-биле чаар­ттынган спорт школазы амгы үениң негелделеринге долузу-биле дүгжүп турар болгаш спортчу дериг-херекселдер-биле бүрүн дериттинген. Оран-саваның серилерин быжыг демирден кылган. Ооң тудуунга чалаттырган специалистерден аңгыда, тус черниң тудугжулары база киришкен. Фигурлуг чуңгулаашкынга, хоккей маргылдааларынга спортчуларның белеткенип, бедик чедиишкиннерже дидим базым кылыр кол шөлү – доштуг зал.
Кожууннарда спортчу школаларның тренер башкылары “Сүбедей” спорт школазында ажылдап турар кылдыр санат­тынар. Штатта спорттуң хевир бүрүзүнүң тренер башкылары бар. Уруглар бут бөмбүү, хол бөмбүү, баскетбол, уран чүүл гимнастиказы, фигурлуг чуңгулаашкын, хоккей секция­ларынче халас кээп, со­нуур­га­лының аайы-биле бижидип алыр.
Универсалдыг болгаш дош­туг залды долузу-биле чаарткан. Тудуг ажылдары уламчылап турар. Келир чылын чайгы спорт шөлү немежип келирге, спорттуң регби хевирин сайзырадып эгелээри көрдүнген. Ажык дээр адаанга стадион­га регби, хол бөмбүү, баскетбол, бут бөмбүү, чиик атлетикага белеткенир аргалыг апаар. Бо чүгле эге базымнары-дыр. Чурттакчы чон биеэги дег доштуг залга конькилеп, тренажерлуг залга күш-шыдалын быжыктырарын уламчылаар. “Сүбедей” спорт шко­лазынга чурт деңнелдиг мар­гылдааларны эрттирип болур апарган”.
Республиканың спортчу­ларынга чаарттынган спорт шко­лазының ажыдыышкыны – онза­гай болуушкун дээрзи билдингир. Кызылдың 5 дугаар гимназиязының 11-ги классчызы Аталия Сандакпан уран чүүл гимнастиказы-биле харылзаазын 2009 чылдан тура бо хүнге чедир үспээн. Спорт школазының чараш, чырык болгаш делгемин ол магадап чугаалады.
Антон Салчак – Тыва спорт­туң база бир чоргааралы, кикбоксингиге делегей чемпиону база байырлалга киржип келген. Ол ТКУ-нуң күш-культура факультедин кызыл диплом-биле дооскан. Аныяк спортчу амгы үеде Кызылда 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазының спортчу ротазының адыгжызы. “Мооң мурнунда турган спорт өргээзинден чаарттынган спорт школазының ылгалы каракка-ла көскү-дүр. Уруглар улуг, чараш, амгы үении-биле дериттинген спорт школазынга белеткенип, бедик чедиишкиннерже бирги базымнарны кылыр аргалыг апарганынга сеткилимден өөрүп тур мен. Спортчу өргээден келир үениң олимпий оюннарының чемпионнары үнүп келиринге бүзүрелим улуг. Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң байыр чедириишкини чыглып келген уругларның хей-аъдын улам-на көдүргени оларның арын-шырайындан-на илдең. Чурттуң Маадырын телевизордан эвес, а бодун дорт көөрге, чоргаа­ранчыг болбайн канчаар” – деп, аныяк чемпион сагыш-сеткили-биле үлешти.
Республиканың улуг, биче чурттакчыларының үрде манаа­ны “Сүбедей” спорт школазы ажыт­тынганы-биле спорттуң шуп­ту хевирлерин сайзырдыр таа­рымчалыг байдал тургустунган.
Озерченма ХОВАЛЫГ.
Виталий ШАЙФУЛИННИҢ, Чингис СААЯНЫҢ тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.