1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШЕРИГЖЕ АЪТТАНЫПКАН

Тыва Республиканың Шериг комиссариадының албан-хүлээл­гезин эрттирип чоруур оолдар-би­ле ажыл чорудар килдизиниң эр­ге­лекчизи Леонид Мон­гуштуң дыңнатканы-биле алырга, Төрээн чуртунуң мурнунга ыдыктыг хүлээл­гезин эрттирери-биле Ты­­ва­дан бар­ган оолдар Рос­сияның шериг кезек­те­ринде дайынчы болгаш политиктиг белеткелге чедиишкиннерлиг болуп турарлар.  
2017 чылда Кызыл хоорайдан 158, Кызыл кожуундан 86, Барыын-Хемчик болгаш Бай-Тайгадан 99, Чөөн-Хемчик болгаш Сүт-Хөл кожууннардан 89, Таңды кожуундан 61, Улуг-Хемден 58, Бии-Хемден 20, Каа-Хем кожуундан 28, Тес-Хемден 26, Эрзин кожуундан 17, Тожудан 8,  Мөңгүн-Тайга болгаш Өвүр кожууннардан 57 оолдар, шупту 707 кижи Россияның аңгы-аңгы хоорайларында шериг хүлээлгезин эрттирип турарлар.  
Эрткен чылын шериг албан-хүлээл­гезин эрттирери-биле назыны чеде берген 1873 оолдарны келдирткен турган. Олардан чүгле 707 кижини алган, 216 оол  аңгы-аңгы чылдагааннар ужун шериг барбас болган, а 912 кижиниң кадыының байдалы-биле азы өөренип турар чылдагаан-биле шериг чоруурун соңгаарлаткан. 
2017 чылдың январьдан эгелеп  өөренип турар оолдарның шериг албан-хүлээлгезин каш-даа харлыынга чедир соңгаарладып болур, а май 1-ден эгелеп ортумак өөредилге черин дооскан оолдар шериг албан-хүлээлгезин эртер керээни чарып ап болур апарган.   
Бо чылын ниитизи-биле 616 оолду ше­риг албан-хүлээлгезинче чорудары  план­да көрдүнген. Олардан 92 кижи апрель ай­да эмчи шинчилгезин эки эртип алган болгаш шериг кезектеринче чоруу­рунга белен. 
Чоокта чаа, апрель 24-те Тываның ше­риг комиссариадындан шеригже час­кы келдириишкин ёзугаар албан-хү­лээлгезин эрттирери-биле келдирткен оол­дарның баштайгы бөлүү 35 аныяк кижини аъткарган. Олар  Москва хоорайның чоогунда  Нара деп станцияга танк шериг ке­зээнге албан-хүлээлгезин  эрттирерлер. 
 Шериг хевин кедипкен оолдар   узун-кыска аайы-биле  шугум дег чыскаалыпканнар. Ол үеде Тываның шериг комиссары Н.Францевич  оолдарга ба­йыр чедирип, шериг албан-хүлээлгезин чедиишкинниг  эрттиргеш, ээп чанып кээрин күзээн. Ооң соонда шериг албан-хүлээлгезин эрттирер дээн оолдар-биле оларның    ада-иелери, дөргүл-төрелдери, эш-өөрү, таныштары  байырлашкан.   Ада-иелер амданныг аъш-чемин салып, сүттүг шайын кудуп, оолдарын  чемгерип, чагыг-сүмезин берип үдээннер. 
Байырлыг үделге соонда албан-хү­лээлгезин эрттирери-биле оолдар омак-хөглүг аъттаныпканнар.
Айдың ОНДАР. 
Арслан АРАКЧААНЫҢ 
тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.