1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШЕРИГ КЕЗЭЭ ДӨРТ ХАРЛААН

Ада-чуртуң адын сыкпа

Декабрь 4-те 55 дугаарлыг мото-адыгжы даг бригадазының тургус­тунганындан бээр 4 чыл болганы-биле холбаштыр, байырлыг хурал болган. Дайынчыларга байыр чедирери-биле ТР-ниң Чазааның, Кызыл хоорай чагыргазының, аңгы-аңгы албан черлериниң база хөй-ниити организацияларының төлээлери, да­йынчыларның чоок кижилери шериг кезээнге аалдап четкен.
Аныяк ие Шораана ол хүн уруглар садында ажылындан хостадып алган. Чылдагааны – ооң өөнүң ээзиниң керээ-биле ажылдап турары шериг кезээниң төрүттүнген хүнү. Байырлалче бир хар тос айлыг уруун эдертип алган. Бичии кыстың ачазы шериг хевин кеткенден бээр 4 чыл ажа берген.
-Эжи шериг кижи боорга, чамдыкта дыка берге апаар чорду. Дайынчы даалга-биле хеп-хенертен кайнаар-даа чоруптар. Мооң мурнунда өөм ээзиниң кезээ Нижнеудинск хоорайга турган. Ийи чыл бурунгаар Тываже шилчидипкен соонда, ам-на чаңгыс өг-бүле бооп, кады чурттай бердивис. Ынчалза-даа эки чүүлдер база бар: хандырылгазы, шалыңы болгаш социал магадылалдары шыырак.
Санкт-Петербургтуң шериг акаде­миязының доозукчузу лейтенант Чиңгис (шериг дүрүм негелдези ёзугаар, фамилиязын адап болбас) шериг албан-ажыл депшилгезиниң баштайгы чадазында турар. Ол 2018 чылда өөредилгезин дооскаш, Тываже томуйлаткан. Шериг мергежилин чажындан-на сонуургаар турган. Ооң маадыры – полководчу Михаил Кутузов.
– Академияже хуусаалыг шериг ал­ба­нының соонда кирип алган мен, ынчангаш өөредилгеге улуг бергедээшкин турбады. “Кызыл” дипломнуг доостум. Тывага, Россияның камгалал сайыдының ажытканы кезээнге шериг албанын эрттирери – меңээ аас-кежик. Мында ам бир чыл ажып тур мен. Эскерген чүүлүм: келген оолдарның шериг албанынга хамаарылгазы эки талаже өскерлип бар чыдар. Хуусаалыг-даа, керээ-даа ёзугаар албан эрттирип турар солдаттарның харыысалгазы бедип бар чыдар – деп, Чиңгис чугаалады.
Шериг кезээнде байырлалга шупту белен. Өөренир парталар кырында боо-чепсектиң янзы-бүрү хевирлерин дел­гээн. Даштын, чыскаал шөлүнүң чанында, янзы-бүрү дайынчы техниканы чыылган чонга сонуургадып, тургускан. Хүндүлүг аалчылар аразында – Афган дайынының хоочуну Леонид Кара-оол.
– Тываның 55 дугаарлыг мото-адыгжы даг бригадазы-биле сырый харылзаалыг бис, оларны деткиир, хайгааралды (шефство) алган деп болур. Тываның дыка хөй оолдар, кыстары моон ажылды тыпкан болгай. Арай деп ажылдай бергеш, кызар, чурум үревес, тываларның адын сыкпас болза эки. Бажыңыңдан дашкаар үнгеш – бажыңның төлээзи болур сен, Тывадан үнгеш – Тываның төлээзи болур сен, Россиядан үнгеш – Россияның төлээзи болур сен – деп, хоочун дайынчы чугаалады.
Шериг чыскаалының мурнунга ТР-ниң Чазааның Баштыңы сөс ап, байыр чедиргеш, улаштыр байырлыг хуралга киришкен. Тываның 55 дугаарлыг шериг кезээниң дайынчылары эрткен каш чылдар дургузунда делегей чергелиг маргылдааларга идепкейлиг киржип, бедик көргүзүкчүлерни чедип алган. А бо чылын Россияның Чепсектиг күштериниң аразынга дайынчыларның күш-дамыр белеткелиниң талазы-биле 2 дугаар черни ээлээни дыка өөрүнчүг медээ болду деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.
– Силер Тываның онзагай оолдары-дыр силер. Бодап бе­зин көрүңер даан: төрээн чер-чурттувустуң шериглери, камгалакчылары бооп чоруур силер. Бистиң үеде ындыг чүүл турбаан, шериг албаны эрттирерде кай­наар-даа чорудуптар. Мээң эжим, парламент даргазы Каң-оол Тимурович Германияга турган, мен база чурттуң аңгы-аңгы ырак булуңнарынга шериг албанын эрттирдим. Каяа-даа чорааш, төрээн Чурттуң адын, Тываның адын шаавыс-биле бедик тудуп чордувус. Ол чылдар дугайында база шеригден старшина бооп чанып келгенимни оглумга бо-ла чугаалай бээр мен. Силер база утпаңар: артыңарда – чонуңарның, Сергей Күжүгет оглу Шойгунуң арын-нүүрү бар. Улуг-бичеге чижек болуңар, чоргаарал болуңар – деп, Тываның Баштыңы чугаа­лады.
Шолбан Кара-оол дайынчы кезектиң командири Эдуард­ Скворцовка чаңгыс чер-чурт­тугларынга ада сеткилдиг сагыш човаашкынныг хамаарылгазы дээш, өөрүп четтиргенин илереткен. Байыр­лыг хуралдың төнчүзүнде шериг албанынга, спортка шылгараан дайынчыларга Тываның Баштыңының өөрүп четтириишкин бижиктерин, РФ-тиң Камгалал яамызының медальдарын болгаш өртектиг белектерни тывыскан.
М. САНДАН.
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары.
https://www.facebook.com/shyntuva/posts/2689348651144190
#Деньвоеннойчасти
#55мотострелковаябригада

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.