1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШИВИ КЕЗИП БОЛБАС

Күрүнениң арга-арыг камгалакчылары Чаа чыл бетинде чаш шивини камгалаар ажылын күштелдирген.
2016 чылдың декабрь айдан эгелеп «Шиви» деп оперативтиг-профилактика ажылы рес­публикада эгелээн. Мобильдиг бөлүктер хүн бүрүде арга-арыгны эргип, чөпшээрел чок чаш шиви кескен кижилерни илередип тыварынга ажылды чорудуп турар.
Мобильдиг бөлүктерже – күрүнениң арга-арыг камгалакчылары болгаш шагдаа (полиция) ажылчыннары кирип турар. Олар чүгле арга-арыгны эргип кезиир ажыл-биле кызыгаарлаттынмайн турарлар, ол ышкаш республикада чон аразынга тайылбыр ажылын, чаш шивини чөпшээрел чокка кезип болбазының дугайында чугааны (лекция, беседаларны) база чорудуп турар.
Күрүнениң арга-арыг камгалакчылары ГАИ ажылдакчылары-биле кады тургускан график езугаар республиканың оруктарынга, тускай тургускан постуларга дежурныйлап, чаш шиви сөөртүп чораан машиналарны дозуп, документилерин хынаар.
Хоойлу езугаар чаа чылдың шивизин хамааты кижи, хуу сайгарлыкчылар садыг-сайгарылга керээзи (договор купли-продажи) биле аукционга киришкеш, белеткээш, чонга садар ужурлуг, арга-арыгны арендага алган хуу сайгарлыкчылар болгаш лесничестволар шивини белеткеп садып болур. Ол шиви белеткели декабрьның 1-ден 31-ге чедир болур.
Республиканың чонунга сагындырарывыс болза, хамааты кижи боду чаа чылдың шивизин кезери хоруглуг, хамааты кижи чаа чылдың шивизин тускай шиви садып турар черден садып ап болур. Хамааты кижи шиви кезип алгаш туттурар болза, улуг торгаал (штраф) төлээр апаар, ол ышкаш арга-арыгга чедирген когаралын база төлээр.
Бир эвес хамаатының арга-арыгга чедирген когаралы 5 муң акша ажа бээр болза, Россия Федерациязынынң 260 дугаар кеземче херээнге онаажыр, ынчан хамааты кижи 2 чылга шииттирип болур, ооң кырындан 100 муң акша торгаал төлээр. Бир эвес арга-арыгга чедирген когарал 5 муң четпес болза, ол хамааты административтиг торгаал төлээр, ооң түңү 3-4 муң, ол ышкаш арга-арыгга чедирген когаралын база төлээр апаар, ынчап кээрге, шупту 3-7 муң акша  чеде бээр.
Декабрьның ийи дугаар декадазындан эгелеп күрүнениң арга-арыг камгалакчылары, шагдаа ажылдакчылары, үндүрүг инспекциязының специалистери, ол ышкаш Кызыл хоорайның специа­листери хоорайның рыноктарында Чаа чылдың шивизин садып турар сайгарлыкчыларны хынаар ажылды чорудуп эгелээр.
Чөпшээрел чок чаа чылдың шивизин кезип турар хамаатыларны көөр азы билир болзуңарза, Күрүнениң арга-арыг комитединче дамчыдарын диледивис.
Долгаар телефоннар: 8(39422) 6-26-08, 6-27-72  азы  шагдаа черинче дамчыдарын диледивис.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.