1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШЫДЫРААЛААР ХАРЫЛЗААЧЫ

«Тывахарылзааинформ» бүдүрүлгениң 75 чылдаанынга

ШЫДЫРААЛААР  ХАРЫЛЗААЧЫ

«Тывахарылзааинформ» акционерлиг ниитилелдиң бо чылын 75 чылдаан юбилейи. 1944 чылдың октябрь 29-та Тыва автономнуг областька тургустунган харылзаа эргелели республиканы телефон харылзаазы-биле хандырып эгелээн. Бо хүнде харылзааның бүгү хевирлери-биле (телефон, радио, интернет) Тываның чонун бүрүнү-биле хандырып турар улуг албан чери болган. Төөгүлүг «Тывахарылзааинформ» бүдүрүлгезинге чеже-чеже харылзаачылар – механиктер, монтерлар, электриктер, техниктер, инженерлер, программистер ажылдаваан дээр. Оларның аразында хөй чылдарда ажылынга ак сеткилдиг бердинген, шаңнал-макталдарга төлептиг хоочуннар эвээш эвес.

Оларның бирээзинге Кызыл-Мажалыктың харылзаа белдиринге хөй чылдарда ажылдаан дуржулгалыг харылзаачы Анатолий Хомушкуну хамаарыштырып болур. Ол – Барыын-Хемчиктиң Эрги-Барлык чурттуг. 1987 чылда Эрги-Барлык ортумак школазын дооскаш, Улан-Удэниң харылзаа техникумунга Тывадан барган өске эш-өөрү-биле техник мергежилге өөренип эгелээн. Өөредилгезин чедиишкинниг дооскаш, бирги ажылчын базымын Кызыл-Мажалыктың харылзаа белдиринге механиктеп эгелээн. Улаштыр Сарыг-Сепке, Ак-Довуракка электри механиктеп, монтёрлап, 24 чыл үзүк чок ажылдааш, хүндүлүг дыштанылгаже үнген.

Күш-ажылдың хоочуну Анатолий Томас-оолович амгы үеде Ак-Довурак хоорайда өг-бүлезиниң, ажы-төлүнүң аразында быжыг чөленгииш болуп амыдырап-чурттап чоруур. Ооң бир улуг сонуургалы – шыдыраа. Хостуг үезинде шыдыраачы эш-өөрү-биле ойнаарынга ынак. Кожуун, республика чергелиг шыдыраа маргылдааларынга доктаамал киржип, шаңналдыг черлерни чаалап ап келген.

Харылзааның хоочуну хөй чылдарда ак сеткилдиг ажыл-ижи дээш чаңгыс эвес удаа шаңнадып-мактадып келген. 2011 чылда Тываның харылзаа адырының хөгжүлдезинге киирген үлүг-хуузу дээш «Тывахарылзааинформ» ААН-ниң чиңгине  директорунуң, 2015 чылда ТР-ниң Дээди Хуралының база 2017 чылда Россияның Харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызының хүндүлел бижиктеринге төлептиг болган.

Анатолий Томас-оолович ажылынга, шилип алган мергежилинге сагыш-сеткилинден бердинген харылзаачы. Төрел-дөргүлүнүң, эш-өөрүнүң аразынга хүндүткелдиг, сагыш човангыр, дузааргак, идегелдиг база ажык сеткилдиг кижи. Ол — өг-бүлезиниң, ийи кызының база уйнуктарының чоргааралы, ынак кырган-ачазы.

Алдынай АРАКЧАА,

Чуруктарны А.Т. Хомушкунуң архивинден алган.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.