1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ШЫННЫҢ" ТӨРҮТТҮНГЕН ХҮНҮ-БИЛЕ!

Редакторнуң булуңу

 «ШЫН» 94 харлаан

 Экии, хүндүлүг номчукчу!

Август 31-ниң хүнү «Шын» солуннуң чогаадыкчы коллективинге, ооң аңгы-аңгы чылдарда ажылдап чораан хоочуннарынга, бижикчилеринге, номчукчуларынга онзагай болуп турар. Чүге дээрге, «Шын» солуннуң эң баштайгы, бир дугаар үндүрүлгези ыраккы 1925 чылдың август 31-де эрги моол бижик-биле «Эрге шөлээлиг Таңды Тыва» деп ат-биле 300 кезектиг үнген. Оон бээр август 31-ни– солуннуң төрүттүнген хүнү кылдыр санап эгелээн. Бөгүн «Шын» 94 харлап турары бо. Төөгүлүг солунувустуң төрүттүнген хүнү-биле силер бүгүдеге  «Шынның» чогаадыкчы коллективиниң мурнундан байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Республиканың парлалгазында кол черни ээлээн, тыва чоннуң улуг солунунуң 94 чыл дургузунда чурттап эрткен амыдыралы Тываның төөгүзү-биле тудуш.  Эрткен чылдар дургузунда хөй санныг тыва дылдыг номчукчуларның бүзүрелин чаалап ап, шынчы ажыл-ижин чорударынга аңгы-аңгы чылдарда солунга ажылдап чораан хоочуннарывыстың киирген үлүг-хуузу канчаар-даа аажок улуг дээрзин демдеглээри чугула. 94 чылдар дургузунда солунга аңгы-аңгы үелерде ажылдаан редакторларның аттарын маңаа адаары чөптүг боор дээн бодалым-биле даңзыны бижидим: Маңнай-Байыр Ховалыг, Доңгак Дамдынчап,  Адыг-Түлүш Хемчик-оол,  Монгуш Люндуп, Бай-Кара Хөвеңмей, Салчак Самба-Люндуп, Оюн Толгар-оол, Николай Таваа-Самбуу, Донгак Бегзи, Күжүгет Шойгу, Доңгак Байыр-оол, Кызыл-Эник Кудажы, Кыргыс Диига,  Валерий Шаравии, - Владимир Чадамба, Василий Хомушку, Светлана Монгуш, Артур Хертек, Инна Дамба-Хуурак, Александр Шоюн. Бо улуг хүндүткелдиг даңзының уламчызы, кончуг улуг харыысалгалыг чүъктү 2019 чылдың март айдан тура Карина Монгуш хүлээнгенимни айтып каайн.

 Үе –шагның аайы-биле бурунгаар хөгжүлделиг ажыл-агый уламчылап, аңаа дүүштүр өскерилгелер хөй болгулаан. Ол дугайында «Шын» солуннуң» 95 дугаар үндүрүлгезинге бижээн мен. Амгы үеде хүндүлүг хоочуннарывыстың ажыл-ижин төлептиг уламчылаары –биле чогаадыкчы коллектив чаңгыс-даа хүннүң медээлеринден чыдып кагбайн, ону номчукчуга шынныг чедирер хүлээлгевисти күүседип, Тыва Чазактың салган сорулгаларынга даянып, ажылды кандыг угланыышкынныг уламчылап турарывыс солун арнындан көскү.

 Бо хүнден эгелеп 2020 чылдың 31-ге чедир «Шынның» 95 чыл оюн төлептиг уткууру-биле баш бурунгаар планнаан, кылып чорудар хемчеглер хөй. Оларның аразында «Шынныг бийир» чогаадыкчы конкурс база бар. Конкурстуң негелделери, номинацияларының дугайында дараазында үндүрүлгеге допчузу-биле чарлап, бижиир бис.  Амдыызында юбилейлиг чылче кирип турарывысты демдеглеп, тыва дылдыг чаңгыс улуг солунувус-биле кады ооң хөй санныг номчукчулары  силер-биле юбилейлиг чылды утка-шынарлыг эрттирер дээш, чоннуң кичээнгейин хаара тудар сорулгалыг август 29-та эртенгиниң 7 шакта «Шын» солуннуң амгы коллективи болгаш хоочуннары «Азия төвү» этно-культураның турисчи комплекизинге эртенги сула шимчээшкиннерни кылып, ««Шын»-кадык чаагай амыдырал дээш!»–деп, кыйгырыг-биле солуннуң 95 чыл болур юбилейинче базып кирген!  Бо хемчегге хоочуннарывыстың идепкейлиг киржилгезин маңаа канчап демдеглевес боор. Совет үениң чурумунга дадыккан хоочуннарывыс чарлаан мугур 7 шакта чыглыр черге кымны-даа мурнай четкилеп келгени, биске, амгы салгалга айыттынган шакка чагыртып өөрениринге улуг үлегер –чижек болган. Ол ышкаш, хүндүлүг хоочунувус Кара-Күске Чооду бо хемчег болур хүн чоокшулап олурда, чаа чадаг-тергени албан-биле садып алганын редакцияга кээп дамчыткан. Ол  хоочунувустуң  тура-соруу «Шын» солунга улуг хүндүткели, ооң номчукчуларынга хүндүткели, тыва дылынга хүндүткели, тыа чонунга хүндүткели –дир деп, сеткиливис ханызындан үнелеливис.

  Ол хүн эртенги сула шимчээшкиннерни удуртуп эрттирген тренер, «Best CrossfIt» фитнес-клубтуң удуртукчузу Сай-Херел Тюлюштүн биче сеткилдиг, улуг улуска хүндүткелдии, ооң биске шуптувуска кылдыртып турган сула шимчээшкиннеринден эскертингир болду. Аныяк тренерге чогаадыкчы коллективтиң,хоочуннарның мурнундан өөрүп четтиргенивис илереттивис!

Бо 2019 чыл Россияның чоннарының национал үндезин дылының чылы кылдыр чарлаттынганын билир болгай бис. Бо чылга тураскааткан «Шын» солуннуң база бир улуг киржилгези 2019 чылдың сентябрь 20-27 хүннеринде Сочиге болур «Вся Россия-2019» Бугу-россияның журналистер фестивалының тускай шөлчүгежинге болур. Россияның бүгү журналистериниң аразынга «Шын» солун бодун таныштырар аас-кежиктиг болганынга өөрүп, аңаа белеткел ажылдары шыңгыы чоруп турар.

Хүндүлүг номчукчуларывыс, бижикчилеривис, хоочуннарывыс! 2020 чылдың август 31-де «ШЫН» солун 95 харлаарынга чедир мугур бир чыл мурнувуста. Бо юбилейлиг чылды шупту демниг эрттирээлиңер!

Хүндүткел-биле, Карина Монгуш

«Шын» солуннуң редактору.

https://www.facebook.com/shyntuva/posts/2478706408875083

 

 

 

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.