1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Адыгжы аъттыг шериглер

Кызылда 55-ки тускай (мото-адыгжы) даг бригадазының полигонунга «Аъттыг марафон» маргылдаазынга 20 шериглерден тургустунган ийи команда киришкен. Тергиидээн команда Рязань обласка эртер российжи чадага база шилилгени эртер.

Рубрика: 

Чоннуң саны көвүдээр

Чурттакчы чоннуң саны, ооң көвүдээри азы эвээжээри, салгалдарның солчуру, кижи төрелгетен бо делегейде амыдырап, чурттап чорда, ол төнчү чок болуушкун. Эртем дылы-биле чугаалаарга, ону демография дээр.

Рубрика: 

Ажы-төлге ынак - байыыр

Чаш кижиге бо чырык өр­темчейге төрүттүнгеш, авазының амданныг аа сүдүн амзап, эрге-чассыг болуп өзүп келири дег аас-кежик кайда боор. Ынчалза-даа чаш төлүн божуур бажыңга ойталап каапкаш, чоруй баар сагыш-сеткили «кадыг» ийи-чаңгыс аныяк иелерниң бары хомуданчыг.

Рубрика: 

Делегей - чаңгыс, үннер - муң-муң

2019 чылды Бүгү делегейде үндезин чоннарның дылының чылы кылдыр Каттышкан Нациялар Организациязының Чиңгине ассамблеязы чарлаан. Россияга ол чылдың албан ёзузу-биле ажыдыышкыны Ханты-Мансийск хоорайга болган.

Эртежи кижи эзерлиг аътка дужар...

Кижи хүн бүрүде ажыл-агыйы, өг-бүлези дээш ажаанзырап, амыдырап-чурттап чоруур болгай.

Хостуг хүрештиң 60 чыл ою

Бистиң республикага спорттуң хос­туг хүреш хевириниң секциязы бир дугаар ажыттынганы база баштайгы маргылдааларның эрттиргенинден бээр 60 чыл болган. Эгезинде классиктиг азы грек-рим хүрешти эр, херээжен спортчулар сонуургап, белеткенип, аңаа хандыкшып чораан.

Рубрика: 

ЧӨПШЭЭРЕЛДИ АЛЫРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

ЧУРТТУҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНГЕ ТАЙБЫҢ ХЕРЕК

Хүндүлүг коллегалар!

Рубрика: 

КРАСНОЯРСКИГЕ ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ "РИА НОВОСТИ" ИНФОРМАЦИЯ АГЕНТИЛЕЛИНГЕ ИНТЕРВЬЮНУ БЕРГЕН

Рубрика: 

ӨГБЕЛЕРНИҢ ӨНЧҮЗҮ

Страницы